SAN MATEO 11

1Jesús ie nagakuiro iemo mena dàgade llófuegamacù íaùoù táùjùlle izói llófuiana fuilla méifomo, Jesús oni afe énùemo ite jófuiaùmo jaide, afénomo ite comùnù llófuellena. 2Aféruido Juan Bautista llavéracomo illa llezica afémùe Jesús fùnócafuiaùna fùdùde. Ie jira iedo jáidùnomona dáarie Jesumo jùcánuaitate. 3Jesumo dúcùillano jùcánotiaùoù: ¿Meita o biite Cristo daùnámùedùo? ¿Nùbaù naù jùáùe bíitùmùe úiñoredùcaù? daùdíaùoù. 4Jira Jesús afémacùna daùde: Omoù cùona, omoù cacana izói Juaamo omoù lluájiri. 5Bífuiaù afémùemo lluájiri: Uínidùno ñue cùódiaùoù, macáñedùno macádiaùoù, ùáùre chíinaitùno íaùoù chíiemona ñue jacáitagaiaùoù. Iemo jefona cacáiñedùno ñue cacádiaùoù, íemo dáarie tàidùno meine abùdo cáadùnona jáidiaùoù. Daje izói dúeredùno jíllona uaina llogáiaùoù. 6Cuemo àùnoñeillù uaina baiñédùmùe ióbite. 7Juan orécano meine abùdo jailla méifomo, Jesús Juaado comànùmo úrite; daùde: Mei táùzicùmo ¿mùnàcana cùóizaidùomoù? Nùbaù dáamùe ie daùna uaina méidofùredùmùena cùóizaifùredùomoù. 8Afe izóidùmùena omoù càoizaiñenia, ¿mei nùe izóidena cùóizaidùomoù? ¿Meita nùbaù ñue càoide ráifide ùniroi jùtáoidùmùe cùóizaidùomoù? Onódùomoùza ráifide ñúecuiroi jùtáoifùredùno jaca illaùnù jofomo ífùrediaùoù. 9Mei íiraùnomo ¿mùnàcana cùóizaidùomoù? ¿Nùbaù Juzíñamui uai jino llóraùmana cùóizaidùomoù? Jùù. Uáfueza. Juzíñamui uai llóraùma baùmo jamánomoidùmùena cùóizaidùomoù. 10Juan baie Cuegáuai daùnámùe. Jaiai uícodo naù cue biñena llezica, aféuaimo Juzíñamui, afémùe dùbénedo cuena daùde: “O bille io ñue fùnóllena izói, comùnù íaùoù comécùdo ñue omo jiéruillena, cue lluájitùmùe o uícodo orédùcue.” 11Uáfena ómoùna dáùitùcue, nana comànùmona ite Juzíñamui uai llóraùnùmona Juan Bautista baùmo jamánomoidùmùena iñede. Mei jùáùfodo Juzíñamui illáùmana illánomona jabóidùmùe Juan baùmo jamánomoide. 12Mei íadù Juan Bautista bíllamona ua biruimo aillo comùnù ràifuedo raa báùrua izói, monamo ite Juzíñamui illáùmana illánomo ùere izire jofo jáiacadiaùoù. Afe ràifuedo afénomo jofo jáiacadùno bie izói comécùidiaùoù: “Afe illánona anáfenuano jofo jáitùcaù,” daùí comecù facádiaùoù. 13Nana Juan uícomo ite Juzíñamui uai llóraùnù naa Moisés lloga ocuica uai dùga Juzíñamui illáùmana illáruido úritiaùoù. Iaùoù úrilla méifodo Juan bite. 14Iemo jùáùfue ómoùmo llóitùcue. Omoù àùnoiacaniadù, bífuena àùnoredùomoù. Naui lloga bíite Elías be nàùmùe Juan; mei Juan Elías daùnámùena bíteza. 15Mai cacáreacadùno, omoù cacai. 16Iemo Jesús naù úrillano daùde: Biruíllaùdo itànona, ¿nùùe izói íaùoùna mámeitùcue? 17Jofue cùgù ibàrùmo jùfánote úrue izóidiaùoù. Afémacù conímamo ebírede rúado caùmátaiacadiaùoù, mei íadù áfena faùríoñediaùoù. Daje izói conímana zúurede rúado fàraacadiaùoù, mei íadù daje izói áfemo cacáreiacañediaùoù. 18Afe bie izói ómoùmo ite. Mei Juan Bautista billa llezica afémùe fàmarillano fùgo güiñede, daje izói ràiji jiróñede. Ie jira “Fùénide jóriaù úicaigamùedùo” íena daùdàomoù. 19Afe mei cue, afe Nanoide ùima Jitó daùnámùedùcue bitùcue. Billano, jùáùmacù izói güitùcue, íemo jiródùcue. Afemona nane bie izói cuena daùdàomoù: “Bímùe ùere güilláredùmùe, jéerie jírofùredùmùe. Fùénidùno nabáidùmùe. Daje izói gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùnù nabáifùredùmùe.” Daùí cuedo úritùomoù. Comùnù Juzíñamui orécanona bie izói fùeni daùdíaùoù íadù, Juzíñamui baitácafue dama ie fùnócafuiaùdo jino càozite, dùnori Jesús daùde. 20Iemona Jesús jùáùe jófuiaù comùnù íaùoù àùnoñena jira fueñe lletade. Mei afémùe uaido daùna comuide cùóraùnina ráamona nabene afémacù càgùmo fùnódeza. Mei íadù afeno comùnù íaùoù comecù ífuena naù méidoñediaùoù. Afémùe daùde: 21¡Corazín jofue comùnù nùù dúerena! ¡Daje izói Betsaida jofue comùnù nùù duere zefuilla! Mei íaùoù càgùri cue fùnoca cùóraùnina raa, áfena Tiro comùnù daje izói Sidón comùnù càgùmo naui fùnódùcuenia, nùbaù raùre jaiai uícodo íaùoù comecù ífuena méidotiaùoù. Uafue íaùoù comecù ífue méiduamona, ja dùga fùmona jaide. Afe llezica zúunaia jùtáfùrega jítùroi jùtáacadiaùoù. Daje izói aféruimo íaùoù zúunailla jino ácatallena jízefo ùfomo jutáacadiaùoù. 22Mei jùáùfodo ómoùna dáùitùcue, íiraùcaiño rùire jùcánollùruimo Tiro Sidón dùga duere fùnóbina baùmo Corazín íemo Betsaida comùnù duere fùnólliaùoù, daùí daùde. 23Iemo Capernaum jofue comùnù Jesús lletade. Afémacù dùbénedo daùde: ¿Meita íaùoù àùnoga jofue monamo úirede? ¿Daùí comecù facádiaùoù, ero ua? Mei jùáùfodo íaùoùna daùdùcue, tàidùno illánomo ana dotaca izói nùné táùnocaitalliaùoù. Mei íaùoù càgùmo cue fùnoca cùóraùnina raa naui Sodoma jófuemo fùnódùcuenia, afe jofue naù biruimo nia ite. 24Mei íadù jùáùfodo Capernaum comànùna dáùitùcue, íiraùcaiño rùire jùcánollùruimo Sodoma comùnù baùmo jùcánolliaùoù, aquíe izói Jesús íaùoùna lletade. 25Aféruillaùdo Jesús daùde: Mona Ocuíraùma Moo Juzíñamui, omo ñúefue jóoneitùcue, mei Juzíñamui dùbénedo onóigafuiaù úrue izoide, comécùna nàùfuenide jamai comànùmo jino càotatùoza; mei íadù bínùe ráfuena baitádùnomona aféfuiaù o retáidoga. 26Jùù, Moo, mei o daùí jitáidùoza. 27Jesús naù úrioide: Cue Moo, nana uafue onóigafuiaù ja cuemo llotùo. Moo Juzíñamui, o Jitódùcue, mei íadù buna uáfodo cuena ñue onóñena. O cue Móodùoza, dama o ñue cuena onódùo. Daje izói buna uáfodo ona ñue onóñena. Cue, o Jitódùcueza, dama ona ñue onódùcue. Iemo jùáù daje izói o Jitó onótaacagano ñue ona ónoitiaùoù. 28Iemo comànùna daùde: Omoù ñúefuiaù fùnóacanamona zefuínaitùno cue dùné omoù bi; íemo jùáù fùénidùfue ábùana méeruitùno daje izói cue dùné omoù bi. Omoùna ocózinaitaitùcueza. 29Mai cue dùga táùjùfùrena izói ñúefuiaùna fùnóllena omoù onoiri; mei omoù dùga táùjùfùredùcueza. Afe dájena táùjùnana cúemona omoù onoiri. Mei comécùna járidoñedùcueza. Daje izói comécùna mánaùdùcueza. Afemona omoù comecù uái ocózinaillùnona báitùomoùza. 30Omoù dùga cue táùjùnana féinide. Daje izói ómoùmo cue ocuíllafue jaca ómoùna zéfuitañeite, dùnori úrite Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\