SAN MATEO 12

1Aféruido Jesús naa ie llófuegamacùri ocózinaillaruido trigo ritùno jacafaù càgùdo macade. Afe llezica ie llófuegamacù ùere jufínaillano, trigo iàmoùaù otá güitíaùoù. 2Afena fariséuaù càoillano Jesuna daùdíaùoù: Ero, o llófuegamacù ocózinaillaruimo rairuírede táùjùnamo táùjùdiaùoù. 3Mei íadù Jesús íaùoùna daùde: ¿Omoù ùco jaiai illaùma David fùnócafue cúegana facádoñedùomoù? Afémùe naa ie nabáiñùaùri ùere jufínaitiaùoù. 4Afe llezica Juzíñamuimo gaùríracomo jofo jaillano rairuica panes otá güitíaùoù. Mei íadù afe páanùaù afémùemona rairuírede, daje izói ie nabáiñùaùmona rairuírede. Afe pan dama lletáriraùnù güírede. 5¿Mei nane jùáùe Moisés ocuica uai cúegana facádoñedùomoù? Afénomo daùna: Juzíñamui gaùríracomo táùjùde lletáriraùnù, ocózinaillaruimo ocózinaiñediaùoù, mei daùí íaùoù illa fùénidùfueñede. 6Mei ómoùna dáùitùcue, birui benomo afe gaùríraco baùmo jamánomoidùmùe ite. 7Bie jùáùe Juzíñamui Cuegáuai llógana naù onóñedùomoù. Afe be nàùuai: “Fatá fia fecaca rùlle baùmo cuena izíruillena jitáidùcue.” Bíuaina omoù onóadù nàùfuena fùnóñedùnona “Duere caù fùnótallù” dáùiñeitùomoùza. 8Mei uáfueza, ocózinaillaruimo Nanoide ùima Jitó Cristo daùnámùe ocuilla uai anamo ite. 9Afe mei Jesús afénomona jaide. Jaillano Juzíñamui uai llorácomo jofo jaide. 10Afeco eromo ónoùna llirídùmùe ite. Afe comùnù Jesumo fùénidùfue jùtállena jenódiaùoù. Iemona afémùena jùcánodoùdiaùoù: ¿Meita ùráredùmùe ocózinaillaruimo jíllotarede? daùdíaùoù. 11Jira Jesús afémacù uai ote: Omoùmona daa cómemo oveja íadù, afe oveja ocózinaillaruimo ifomo baùíadù ¿meita caifo óñega? 12Mei uafue, daa come oveja baùmo jamánomo ráifide. Afemona ñúefue fànuana ocózinaillaruimo rairuíñega. 13Iemona Jesús afe ùráredùmùena daùde: O onoù jino zúita, daùde. Jira ie onoù zúitamona, enéfene izói ñuera. 14Iemona fariséuaù jino jaillano, Jesús fállena mamérizaidiaùoù. 15Aféfuena Jesús fùdàillano, afénomona oni jaide. Ie jailla llezica aillo comùnù afémùedo jaide. Iemo Jesús nana ùráredùno jíllotate. 16Afe llezica afémùe íaùoùna llotátañede: “Cue bie izói íllana bumo lloñeno iri,” íaùoùna daùde. 17Bie izói zuide jaiai uai llóraùma Isaías lloga uai ñue àcoùmo fuitállena. Afe uai be nùùe: 18Bímùe nùzeda cue oga ocuífùregamùe. Afémùena ùere izíruitùcue, íemo afémùeri ùere ióbidùcue. Cue Ñuera Joréño afémùena úicaitaitùcue. Afémùe cue mameca jaàcùna jóidùfuiaùna náùraùmo jino llóite. 19Afémùe ràifuedo llóñeite. Daje izói cáillùcaillù úriñeite. Iemo jùáù jofue cùgù macáraodo ie uaina cácaiñeille. 20Comécùna náùnidùnona ruifíruiñede. Afémùe íaùoù comécùna náùretaite. Daje izói dúiacade uillùde bobaie meine abùdo omoù boota izói, afe izói jabo àùnote comùnù afémùe fáùcanocaiñeite. Fáùcanocaiñeno ñue íaùoùna àùnotaite. Afe àcoùmo nana duéredùnona fáùcanocaiñeitemo afémùe jaàcùna illáùmana illàruimo dúcùite. 21Iemona nana náùraùaù afémùemo ocuíritiaùoù." 22Afe mei uínidùmùe Jesús dùné atàdiaùoù. Afémùe fùénide jóriaù uícaiga úrinidùmùe. Afémùena Jesús jíllotate. Iemona afémùe ja cùode, daje izói ñue úrite. 23Ie jira nana comùnù áferi caùmare fáùgacaillano daùdíaùoù: ¿Meita afe be nàùmùe jaiai illaùma Davidmona comuítagamùe? daùdíaùoù. 24Fariséuaù áfena cacáillano daùdíaùoù: Bímùe fùénide jóriaù illaùma Belzebú daùnámùe ràinodo afémacùna jino oréfùrede, daùdíaùoù. 25Jesús daùí íaùoù comécùdo dáùnana onóillano íaùoùna daùde: Nùnó daje náùraùna ite comùnù conima dùga fuiríadù, afe naùraù ráùdoùzillano nùné táùnocaite. Daje izói daje jofue comùnù eneno ráùdoùziadù, afe jofue are íñeite. Iemo jùáù daaco ero comùnù eneno ráùdoùziadù, afémacù are íñeite. 26Iemo daje izói, mei Satanás dama íemo jaùnáidùno jino oréadù, danù Satanás maùrídùno oni énenorie jáitiaùoù. Mei íemona afémùe ocuille ràino íñeite. 27Omoù cuena: “Belzebumo ite ràinodo fùénide jóriaù jino orédùo,” daùdàomoù. Afe omoù daùna uáfuedenia, jùáùfue ómoùmo jùcánoitùcue. ¿Mei bu ómoùdo jáidùno fùénide jóriaù jino orelle ràino iga? Ie jira danù afémacù ñue onóñeno taùno omoù llua jino càotatiaùoù. 28Mei jùáùfodo Juzíñamui Ñuera Joréñodo afe fùénide jóriaùna jino orédùcue. Iemo bifue bie izói daùíacana: Juzíñamui illáùmana illarui ja ómoùmo dúcùde. 29Mei uáfueza, ràiredùmùena fueñe o máùñenia, ¿nùùe izói dáamùe ie jofomo jaillano ie jofo ero ráaùena baùróredùo? Baùrónidùo. Nano fueñe afémùe máùrede. Ie mei ie ráaùena baùrórede. (Afe daùí Cristo Taùfena jaca anáfenorede.) 30Cue dùbénemo íacañedùmùe cuena uáitate. Cue dùga dájena táùjùñedùmùe, cue raana oni jutádùmùe izoide, mei afémùe jùáùmacù cuena àùnotañedeza. 31Ie jira ómoùna dáùitùcue, naga come ie fùnoca fùénidùfue, Juzíñamuimo jùcáadù dórede; daje izói nana ie úrilla fùénidùfue dórede. Mei íadù nùnó dáamùe Juzíñamui Ñuera Joréñona ùáùre dáùiadù, afe uai jaca dónide. 32Iemo jùáù nùnó dáamùe Nanoide ùima Jitó Crístona ùáùre dáùiadù, afe afémùemo ie lloia dórede. Mei íadù Juzíñamui Ñuera Joreño jánana fùeni úritùmùe afe ie úrilla àaùfue birui dónide. Daje izói uire jaca nùnomo dónide. 33Ñuera aménamona ñuera ráajùna llùzide. Daje izói fùénide amena jaca fùeni llùzide. Mei uáfueza naga amena ie llùzíllado ónorede. 34Jaio izóidùnodùomoù. Ja fùénidùnodùomoùza ¿nùùe izói ñue úriredùomoù? Mei uáfueza, caù fue caù comécùmo jebuide raado úrite. 35Ñuera come ñúefuedo úrite, mei ie comécùmo ñúefue íllaza. Daje izói fùénidùmùe fùeni úrite, mei ie comécùmo fùénidùfue íllaza. 36Iemo nane ómoùna dáùitùcue, íiraùcaiño Juzíñamui caùmo rùire jùcánollùruimo, nana ráiruiñega fùeni caù úrilla uai, daje izói abù caù rairuíñena úrilla uai dùga, jáanoñeno “jùù” daùíredùcaù. 37Mei uafue, o úrilla dùeze Juzíñamui omo izire jùcánoiteza. Jùáùmùena “O nàùfuenidùmùedùo” dáùite; ie mei jùáùmùena “Dama o àcoùnia daùí itùo,” dáùite. 38Afe mei fariséuaùmona dáamùerie Jesuna daùdíaùoù, daje izói Ocuica Uai llófuefùredùno dùga: Llófueraùma, cùóraùnina raa o fànuana cùóiacadùcaù, daùdíaùoù. 39Jira Jesús afémacù uai ote: Bigùma fùénidùno botade jùruíredùngo izoide ja Juzíñamuina zóofetiaùoù. Iemo cùóraùnina raa cuemo jùcádiaùoù. Mei íadù naui Juzíñamui uai llóraùma Jonás onótagafue baùmo jùáùfuena llóñeilliaùoù. 40Mei Jonás daaruiámani íemo daámani naùo afe áillue chamu eromo illa izói, afe izói Nanoide ùima Jitó Cristo énùe anamo daaruiámani íite, daje izói daámani naùo. 41Jaiai Nínive jófuemo ite comùnù bigùma comànùmo rùire jùcánollùruimo bimácùmo fùénidùfue jàtaitiaùoù. Mei Nínivemo ite comùnù Jonás Juzíñamui uai íaùoùmo llua llezica íaùoù comecù ífuena méidotiaùoùza. Mei íadù birui benomo Jonás baùmo jamánomoidùmùe ite. 42Daje izói sur dùbénemo jùca ite naùraù illaùngo, bigùma comànùmo rùire jùcánollùruimo, bimácùmo fùénidùfue jàtaite, mei afengo jùca énùe fuédamona Salomón comecù onóigafuemo cacáreizaùbiteza. Mei íadù birui benomo Salomón baùmo jamánomo baitádùmùe illa. 43Jesús naù llàùcaiñeno úrite: Fùénide jóriaù cómemona jino jáiadù, táùzicùaùdo ie uái illùno jenócana uite. Ie uái illùno baiñénamona bie izói comecù facade: 44“Meine abùdo cue billa cómemo jáitùcue,” daùde. Afe jóriaù meine afe cómemo bítemo, jofo taùco izoide baizáùbite. Daje izói rafode ñue fùnócaco izói baizáùbite. 45Iemona afémùe dabekuiro iemo mena dùga jamánomo afémùe baùmo fùénide jóriaù uájide. Afémacù nana afe cómemo jofo jáidiaùoù. Afemona afe come naui ie fùénina baùmo birui jamánomo fùénide. Afémùemo illa izói, afe izói ómoùmo íficaite, mei bigùma fùénidùgùmaza. 46Jesús naù comànùmo úritemo, ie ei naa ie ámatùaùri dúcùde. Afémacù jofo jinófecomo itíaùoù. Afémùe dùga úriacadiaùoù. 47Afe llezica dáamùe Jesuna daùde: O ei, o ámatùaùri jino benomo itíaùoù. Afémacù o dùga úriacadiaùoù, daùde. 48Mei íadù Jesús afe lluáùbitùmùena daùde: ¿Mei bu cue eina? Daje izói ¿mei bu cue ámatùaùna? daùde. 49Daùí dáùnamona afémùe llófuegamacùna uidánote. Uidánuano daùde: Bimacù cue eina, daje izói bimacù cue ámatùaùna. 50Mei nùnó dáamùe monamo ite cue Moo comecù jitailla izói fùnódùmùe bie come cue ámana, daje izói cue miràngona, daje izói cue eina, daùí Jesús afémacùna daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\