SAN MATEO 13

1Afe monado Jesús jofómona jino jaillano, jorai fuédamo ráùnazaide. 2Iemo afémùe illánomo aillo comùnù ofilla jira, afémùe baù nocaemo ráùizaide. Afe llezica nana comùnù fuédamo fùébidiaùoù. 3Mei áfemona dùga ráfuiaùna afémacù llófuete. Afémacù onoiga izóidedo afémùe íaùoù llófuete. Daùde: Jacáfaùmo rífùredùmùe rizájilla. 4Ricana ie uilla llezica, afe júdaùca íjùaùmona dáarie iomo baùide. Baùilla mei ófocuiñuaù güizáùbitiaùoù. 5Ie mei jùáùjùaù énùe fùgo iñena nofàcùaùmo baùide. Aféjùaù raùre zùcode, mei afe énùe llàaùdeza. 6Iemo jáinaonideza jitoma egáiñuamona, zafénaillano tàidiaùoù. 7Ie mei nane jùáùjùaù éegùaù càgùri cocàdùno. Afe éegùaù móonaillamona aféjùaù àracotaillano tàidiaùoù. 8Mei íadù jùáùjùaù ñuera énùemo baùide. Aféjùaù ñue ailla. Dáarùde cien dùga llùzíllajùaù comuítate. Jùáùrù sesenta dùga llùzíllajùaù comuítate. Iemo jùáùrùmo treinta dàgajù comuide. 9Bíemo cacáiacadùno mai cacarei. 10Iemona ie llófuegamacù billano Jesumo jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei comànùmo íaùoù onoiga izóidedo úritùo? daùdíaùoù. 11Jira Jesús uai ote: Monamo Juzíñamui illáùmana illùrui uáfuedo ónoñega ráfuiaù, afémùe ómoùna onótate. Mei íadù baie comùnù áfenùaùna ónotanidiaùoù. 12Mei ua, Juzíñamuina ùere onóacadùmùemo ie báitaja baùmo jùáùena írede. Iemona afémùemo aillo íite. Mei íadù Juzíñamui dùbénedo onóacañedùmùemona íemo ite due jiza onónana baùrórede. 13Ie jira afémacùmo íaùoù onoiga izóidedo úritùcue. Mei afémacù ñúefuena cùódiaùoù, mei íadù naù càoiñedùno izói itíaùoùza. Daje izói cacádiaùoù, mei íadù naù cacáñedùno izói itíaùoù. 14Mei áfemona Juzíñamui uai llóraùma Isaías afémacùna jùcana daùna uai ñue àcoùmo fuilla. Be nàù afe uai : "Omoù uáfodo cácaitùomoù mei íadù afe dáùnana ónoñeitùomoù. 15Mei bimacù comecù ràiredùnona abùdo jaide. Daje izói afémacù fùgo cacáacañediaùoù. Afémacù ui ùbaica izói ite. Daùí itíaùoù íaùoù uído càoiñeillena, íemo jùáù íaùoù jefodo cácaiñeillena; daje izói íaùoù comécùdo ñúefuiaù ónoñeillena. Iemona íaùoù cue jíllotallena abùdo cuemo bínidiaùoù," daùí Isaías daùde. 16Mei íadù danù omoù uído omoù cùónamona, daje izói danù omoù jefodo omoù cacánamona ióbidùnodùomoù. 17Uáfuena ómoùna dáùitùcue, dùga Juzíñamui uai llóraùnù bie omoù cùónana cùóacadiaùoù, naa aillo jùáùe ñue comànùri. Mei íadù áfena cùóñediaùoù. Daje izói bie omoù cacánana cacáacadiaùoù, mei íadù cacáñediaùoù. 18Jira bíemo omoù cacáreiri. Rífùredùmùe rafue bie izói jino daùde. 19Monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui uaina dámùe cacáadù, mei íadù afémùe áfena àùnoñeniadù, afémùe comecù afe bie io izoide. Jùù, afe rigájùaù iomo baùídùno izoide. Afe izói comécùdo jabo ie onoiga ñuera uaina Taùfe báùruaùbite. 20Afe rigájùaù nùù afe nofàcùaù emódomo cocàdùno jana, ñúefuiaùna raùre cacáillano caùmare otùno comécùaù. 21Mei íadù afémacù raùre zùcode raa rùire jaináñena izói, Juzíñamuimo afémacù fùgo jaùnáiñenamona are iñédiaùoù. Mei íadù ñuera uai àcoùnia jacùre facátafuiaùna, íemo duere fùnóllena rácafuiaù afémacùmo comuíadù, ñúefuena fáùcanocaitiaùoù. 22Afe éegùaù illano jana Juzíñamui ñúefuena cacádiaùoù ia, bínùe ráanùaùmo comécùna fáùfùredùno. ùere ráanaiacana afémacùna jàfuete. Nana aféfuiaù Juzíñamui ñúefuena àracotailla izói àùnotañede. Iemona afe uai afémùemo ñue áùde izói iñede. 23Mei íadù afe rigájùaù nùù afe ñuera énùemo baùídùno jana bie izói ite. Bimacù Juzíñamui ñúefuena cacáillano afe uaina jeire otíaùoù, mei áfena ñue onódiaùoùza. Uamona ùere aite rigájùaù izói afémacù aillo ñúefuiaù fùnófùrediaùoù. Afémacùmona dáarie jamánomo aillo ñúefue fùnódiaùoù, Iemo jùáùmacù aillo ñúefue fùnódiaùoù. Iemo nane jùáùe fia jabo aillo ñúefue fùnódiaùoù. 24Iemo nane Jesús bie íaùoù onoiga izóidùfue llote: Monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui bie izoide. Dámùe ñuera íjùaù ie jacáfaùmo rite. (Aféruillaùdo comùnù dùga ráanùaù daane riñeno énenorie ritíaùoù.) Bímùe ie jacáfaùmo jùáùena jaùcuíñeno daa trigo rite. 25Mei íadù naama ànùa mei ie dùga icàritùmùe trigo càgùmo fùénide rarócùaù rizáùbite. Rillano oni jaide. 26Afe trigo móonaillamona iàmoùaù comuilla llezica riga fùénide rarócùaù càozùte. 27Afemona táùjùtafùregano jacafaùaù náamamo lluájide: “Ocuíraùma, o ritátaga caù ríganùaù nùbaù ñuera. Mei afe càgùmo fùénide ráitùaù ¿nùnómona comuide?” 28Jira afefaù naama daùde: “Nùbaù nùnó cue dùga icàritùmùe bie rizáùbiga.” Mei jira afe táùjùtafùregamacù íena daùde: “¿Afe fùénide ráitùaù caù áiruailleza meita airótatùo?” 29Mei afémùe íaùoùna daùde: “Dama íteza, aiñóñeno iri, mei afe fùénide ráitùaù aiñódùomoùnia naa trigo dùga aiñódùomoùza. 30Dama trigo dùga daane móonaiteza, áiñoñegania ñuera. Afe mei jofo ollàruimo, cue táùjùtafùregano óreitùcue fueñe afe fùénide ráitùaù óllena. Afe uano afe ráitùaù jobaille eneno icútuaùna maùtátaitùcue. Afe mei cue trígona éenoracomo éenotaitùcue.” 31Iemo nane Jesús bie jùáùe onótaitùfue llote: Monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui mostaza daùna riga raa íjùaù izoide. Dáamùe afe íjùaù ie jacáfaùmo rite. 32Uáfueza, afe íjùaù nana jùáùe rífùregajùaù jofomo jéenide. Mei íadù móonailla llezica nana juzítofiaù caifomo are zairide. Afe llezica caifo amena dùnori aillo zairide. Afemona áfena ícairuaùmo feede ófocuiñuaù jùllaùna nizáùbitiaùoù, daùde. (Afe izói Juzíñamuimo àùnotùno dúemacù íadù, jamánomo aíllomacùna jébuioicaitiaùoù.) 33Iemo nane Jesús bie jùáùe onoiga izóidùfue llote: Monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui pan aillo fáitate levadura izoide. Daa rùngo daámani julleco harínana oruítajano, áfemo due jiza levadúrana tamede. Iemona nana afe iféllana mullétano oni aillo fáitate, daùde. (Afe izói dùga jùáùmacù Jesumo àùnuamona, Juzíñamuimo jaùnáidùno aillo jébuitiaùoù.) 34Nana bífuiaù Jesús íaùoù onoiga izóidùfuiaùdo comànùmo llote. Onótaitùfue afémùe llóñenia comànùna nùùe izói daùíñede. 35Jaiai Juzíñamui uai llóraùma daùna uai ñue àcoùmo fuitállena, afémùe daùí llófuete. Afe be nàùuai: "Onótatùfuiaùdo jino úritùcue. Juzíñamui énùe fànua llezícamona fùgo ónoñegafuiaù jino llóitùcue." 36Afe mei Jesús nana comùnù jino fàiano jofo eromo jaide. Afécomo Jesús llófuegamacù afémùemo jùcánuaùbitiaùoù: Jacáfaùmo comuide fùénide ráitùaù rafue caùmo jino ñue llóiri, daùdíaùoù. 37Jira Jesús íaùoùna daùde: Afe ñuera íjùaù ritàmùe jana Nanoide ùima Jitó Cristo. 38Afe jacafaù jana bie énùe. Afe ñuera rigájùaù jana Juzíñamui illáùmana illáruimo jaùnáidùno. Afe fùénide ráitùaù jana Taùfemo jaùnáidùno. 39Afe fùénide ráitùaù rizáùbitùmùe dama Taùfe. Afe llùzíllajùaù jofo otá éenua jana énùe fuillàrui. Iemo afe llùzíllajùaù jofo otùno jana Juzíñamui abù imacù. 40Ie mei afe fùénide ráitùaù jobáillena oni eneno jóonia izói, afe izói énùe fuillàruimo fùénidùnomo zúite. 41Aféruimo Nanoide ùima Jitó Cristo ie abù imacù óreite, jùáùmana fùénidùfue fùnótatùno eneno óllena, naa fùénidùfue fùnódùnori. 42Afémacùna iraimo dótaite. Afénomo ùere éenaitiaùoù; ùere izi cácaillamona murímuritiaùoù. 43Ie mei Juzíñamui jitailla izói fùnódùno íaùoù Moo illáùmana illàruimo jitoma uiéco meáire egáiñua izói íaùoù maiñoca Juzíñamui ebíredùfuena jino càotaitiaùoù. Omoù cacáacania, cacai. 44Monamo ite Juzíñamui illáùmaitagamacùna íacadùno bie izói fànoitiaùoù. Enùe anamo ónonino retáidoga ráifide raa jénua izói fànoitiaùoù. Nùùe monado daa come afe retáidoga ráifide raa baite. Bailla mei, abùdo dáanomo áfe retáidote. Afe mei jofomo ióbicana jaillano nana íemo ite raa fécajide. Raa fécajano oga úcubedo afe retáidua énùe àbajide. 45Nane daje izói monamo ite Juzíñamui illáùmaitagamacùna íacadùno perla jenoda fécafùredùmùe izói fànoitiaùoù. Afémùe jùcado jenode. 46ùere ráifide perla daa ie baía, nana íemo ite ráanùaù fécajano, ie cùona ráifidùjù àbajide. 47Daje izói nane monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui, jóraimo dótafùrega chamu ora llóiji izoide. Afe llóiji nana jùáùforiede chámuna ote. 48Afe llóiji oruilla llezica, facódùno oni fuédamo jaùnácana uite. Afénomo raùnáillano, ñuera chamu dùga nùzédiaùoù. Fùénidùno oni dótano ñuera chamu íaùoù cùràgaùmo ùráùdiaùoù. 49Afe izói énùe fuillàruimo comànùmo íite. Juzíñamui abù imacù billano ñúemacù fùénidùmacùmona oni eneno ofítaite. 50Iemo fùénidùnona iraimo óreite. Afénomo ùere éenaitiaùoù. Izi cácanamona murímuritiaùoù. 51Afe mei Jesús íaùoùna jùcánote: ¿Meita omoù nana bífuiaùna onódùomoù? daùde. Jira afémacù daùdíaùoù: Jùù, Ocuíraùma onódùcaù, daùdíaùoù. 52Iemona Jesús íaùoùna daùde: Cue ocuica uaina ñue llófuefùredùmùe, monamo ite Juzíñamui illáùmana illùrui dùbénedo llófuia llezica bie izói íficaide. Aillue jofo naama ie éenoga ráamona comue raa jino úana onode. Iemo jùáùruido jácara raa mei íadù naù ñuera raa, jino úana onode. Afe izói afe ñue llófuefùredùmùe nana ie onóigafuiaùmona cue cómofue naa jaiai lloga jácafue dùga jino llúana onode, daùde. 53Jesús nana bie jino ñue onótatùfuiaù llua méifomo dama ie énùemo jaide. 54Dúcùzaillano afénomo ite Juzíñamui uai llorácomo llófuete. Aferi comùnù caùmare fáùgacaidiaùoù. Daùdíaùoù: Bímùe ¿nùnómona dùga ráfuiaùna onode? Bie cùóraùnina raa ¿nùùe izói fùnode? 55Bímùe baie rabàcùaùmo táùjùfùredùmùe jitó. Ie ei María. Daje izói afémùe ámatùaù Santiago, José, Simón, Judas benomo caùri ite. 56Daje izói ie miràngotùaù caù càgùmo itíaùoù. ¿Mei nùnómona nana bífuena onode? daùdíaùoù. 57Iemona afémùe llógamo náfueacañediaùoù. Mei jira Jesús íaùoùna daùde: Nana jùáùmacùaù Juzíñamui uai llóraùmana jiéruitiaùoù, mei íadù dama ie comuíllano comùnù íena jámairuitiaùoù, daje izói naa ie jofo ero comànùri, daùde. 58Ie jira afénomo cùóraùnina raana aillo fùnóñede, mei afémacù afémùemo àùnoñediaùoùza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\