SAN MATEO 14

1Aféruillaùdo Galilea énùe ocuídùllaùma Herodes, Jesús jalléinana fùdùde. 2Fàdùano ie dùga itànona daùde: Bímùe tàillamona meine abùdo cáadùmùe Juan Bautista. Iemona afémùemo cùóraùnina raa fùnolle ràino ite, daùde. 3Mei jaiai nano Herodes Juaana maùtá llavéracomo uitátate. Mei naui Herodes ie ama Felipe aù Herodías daùnango aùna ote. Ua mei, Juan Heródesna rùire lletádeza. Ie lleta jira íena llavétate. 4Juan daùna uai be nùùe: O bie rùngo o aù izói uícainidùo, daùde. 5Daùí daùna jira Herodes Juaana fáiacade. Mei íadù comànùna jacàruite, mei “Afe Juan Juzíñamui dùbénedo úrifùredeza,” daùdíaùoù. 6Afe méifodo, Herodes ie jocóinamona jùáùe fùmona fuilláruimo dúcùde. Aféruido ie cumpleaños rafue fànua llezica, ùráùzillena llogano eróicana Herodías jiza baù zaizáijide. Afengo záillana Herodes ùere ebíruite. 7Afena ùere gáùnamona Herodes rùírede uaido daùde: Nùnó o jùcáacanana rairuíñeno íredùcue, daùde. 8Iemona afengo ei uícodo llua izói Heródena daùde: Juan Bautista ùfocù plátomo jóoneta cuemo atù, daùde. 9Aferi ocuídùllaùma Herodes zúucaide. Mei íadù uícodo rùírede uaido dáùnana nana ùráùzillena llogano cacádiaùoù. Jira jùáùfodo méidoñeno nano fueñe ie daùna izói ocuide. 10Iemona llavéracomo llaveca Juan ùfócùna jaitátate. 11Afe mei jáitano plátomo jóoniano aféngomo izájidiaùoù. Afe méifodo afengo afe ùfócùna ie eimo ite, afengo Juan ua tàillana onóillena. 12Afe mei afe Juan dùga jáicadùno uillano ie abù raùájidiaùoù. Afe mei Jesumo lluájidiaùoù. 13Jesús Juan fáajana fùdàillano dama ruica táùnomo nocaedo jaide. Mei íadù comùnù ie jáillana fùdàillano naga jófuiaùmona ie illánomo arùdo jáidiaùoù. 14Iemo Jesús afe nocáemona arù jailla llezica, dùga comùnù ofíllana cùode. Càoillano íaùoùmo dúecaide. Afémùemo atùca ùráredùnuiaùna jíllotate. 15Ja nauízailla llezica ie llófuegamacù afémùena daùízaùbitiaùoù: Ja nauide. Benomo buna iñena. Nana comànù mai jófuemo oreri, afe áùnori ite dúegobiaùmo íaùoù güille íaùoù àbajillena, daùdíaùoù. 16Jira Jesús afémacùna daùde: Afémacù naù jáinidiaùoù. Afémacù danù omoù eca, daùde. 17Jira afémacù uai otíaùoù: Jubekuiro dùga páanùaù, íemo mena chamu afe baùmo jùáùena caùmo iñede, daùdíaùoù. 18Jira Jesús íaùoùna daùde: Mai áfena cuemo atù, daùde. 19Afe mei nana comànùna daùde: “Ráitùaù emódomo ana omoù ráùi,” daùde. Afe llezica Jesús jubekuiro dùga páanùaù mena chamu dùga llàùnota, monamo érocaillano Juzíñamuimo “Fùgora” daùde. Daùí daùna méifodo Jesús afe pan dùtada ie llófuegamacùmo ite, afémacù nana comànùmo fecállena. 20Afe güillano nana comùnù ñue jeàrediaùoù. Iaùoù güilla mei, güiga állana ie llófuegamacù nagakuiro iemo mena cùrùgaù oruítatiaùoù. 21Afe güitùno cinco mil dùga ùíñùaù. Iemo afe baùmo rùngónùaù naa úruiaùri fácadoñega. 22Afe mei Jesús ie llófuegamacùna daùde: “Mai ùfódùno ruica enéferaimo nocaedo omoù jairi. Afe llezica bie comùnù ráùnoitùcueza,” daùde. 23Comùnù ráùnua mei Jesús caifónedumo dama Juzíñamuimo úrizaide. Nauízailla llezica Jesús afénomo dama ite. 24Afe llezica íaùoù jailla nocáe baù dáaferaimo ite. Mei íadù jorai bagua meine íaùoùna ñuitáñuitade. Afe llezica jairifo meine íaùoùna fúuoide. 25Como monáioicaidemo Jesús jaùnoi emódodo afémacù dùné macácana jaide. 26Afe jaùnoi emódodo jáillana càoillano, caillàoidiaùoù. “Janaba billa,” daùnano ùere jacànaitiaùoù. 27Mei íadù Jesús íaùoùna daùde: Cueza, jacànaiñeno omoù iri. Abà omoù mame, daùde. 28Jira Pedro afémùena daùde: Ocuíraùma, mei ónia, o illánomo mai jaùnoi emódodo cue mácata, daùde. 29Jira Jesús íena daùde: Mai mei bi, daùde. Iemona Pedro nocáemona ana jaillano jaùnoi emódodo Jesús dùné macácana jaide. 30Mei íadù jairifo rùire jáiñua cacáillano abù jácùdote. Afe llezica afémùe ja anábaiacade. Anábaioicailla llezica afémùe caillùde: ¡Ocuíraùma, iñédùcueza, cue llùùno! daùde. 31Daùí daùna llezica, Jesús ónoùdo llàùnota daùde: ¡Nùù o due àùnua! ¿Nùbái mei o àùnogafuena fáùcanocaidùo? daùde. 32Nocaemo caifo íaillùnoù jailla llezica, afe jairifo llàùcaide. 33Iemona afécaemo itùno, Jesús anamo dújuillano íena daùde: Uáfuena, Juzíñamui Jitódùoza, daùdíaùoù. 34Jorai ruica jáitajano Genesaret énùemo dúcùdiaùoù. (Afe énùe jùáùfodo mameina Galilea.) 35Iemo afeno comùnù ñue afémùena onónamona, nana afénomo itàgobiaùmo conímana fùdàtatiaùoù. Afemona afénomo ite ùráredùnuiaùna Jesusmo atàdiaùoù. 36Daa afémùe ùnícuiro fueda jetánollena izire jùcádiaùoù. Iemona nana ie ùnícuiro fueda jetádùno jíllodiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\