SAN MATEO 15

1Afe mei dáarie Jerusalémona bite fariséuaù naa ocuica uai llófuefùredùnori Jesumo jùcánuaùbitiaùoù: 2¿Nùbái mei o llófuegamacù caù uzútùaù daùna uaina oni caitáfùrediaùoù? Mei afémacù fùénidùfue múiñua jana, naù güiñena llezica onoù jócuana fùnóñediaùoùza, daùdíaùoù. 3Mei afe ùbana Jesús íaùoùmo jùcánote: ¿Mei nùbái omoù Juzíñamui rùire ocuica uai oni caitáfùredùomoù danù omoù jaiai daùna uaimo náfuellena? 4Mei Juzíñamui caùna daùde: “O moo o ei dùga caùmare omoù uícairi. Dámùe ie moona ie ei dùga ùáùre dáùia, afémùe tàiteza,” daùde. 5Mei jùáùfodo daùífùredùomoù. Dáamùe ie moona ie ei dùga bie izói daùírena dáùifùredùomoù: “Moo, ona canónidùcue, mei nana cuemo ite raa Juzíñamuimo fecállena cue mamécaza.” 6Iemo nùnó dáamùe daùí dáùiadù, ie moo ie ei dùga canolle afémùemo dúiñede, daùí daùífùredùomoù. Daùí omoù dáùnamona Juzíñamui ocuica uai jámairuitadùomoù, danù omoù jaiai daùna uáillaùmo náfuellena. 7¡Comecù dùné ráatailla mei, abùna ñue càoidùnodùomoù! Jaiai Juzíñamui uai llóraùma Isaías ie cuegánicomo omoù dùbénedo uáfodo úrite. Be afe uai: 8Bie comùnù fia fuedo cuemo ñúefue mamédiaùoù, mei íadù íaùoù comecù dùné ùáùredeza, cuemo jaùnáiñede. 9Dùga ebírede ráfuiaùdo cuemo caùmátaidiaùoù íadù, afe caùmátailla ráifiñede, mei afémacù jùáùmacù llófuia jamai come ocuica uáillaùza. Isaías Juzíñamui daùnáuai bie izói cuete. 10Afe mei comùnù uáidota Jesús íaùoùna daùde: Cacáillano ñue omoù onoiri. 11Come fuedo jofo jaide raa afémùena ùáùretañede. Mei jùáùfodo come fuémona bite uai, afémùena ùáùretate, daùde. 12Afe jira ie llófuegamacù Jesuna daùízaùbitiaùoù: ¿Meita onódùoza, o daùna uáillaùna cacáillano fariséuaù icàritiaùoù? daùdíaùoù. 13Mei íadù Jesús jùáùfodo uai ote: Naga Juzíñamuimo uáfuena jaùnáiñedùmùe monamo ite cue Moo ríñega raa izóidiaùoù. Afémacù come gáùñega riga raa naa jáinaori aiñólle izói táùnocaitalliaùoù. 14Afe baie fariséuaù dama daùítadiaùoùza; áfemo lloñeno. Mei afémacù uínidùno izóidùno. Iemo afe llezica jùáùe uínidùno ùfódiaùoù. Uínidùmùe jùáùe uínidùmùe ùfóadù, nágaillùnoù dáafomo báùitiaillùnoù, daùde. 15Jira Pedro Jesuna daùde: Bie uai jino caùmo féinino llone, daùde. 16Jira Jesús jùcánote: ¿Omoù jùáù naù onóñedùomoù? 17¿Onóñedùomoùza, fuedo jofo jaide raa jébegoùmo jaide; afe mei abàmona jino faùga? 18Mei íadù come fuémona jino bite uaillaù ana comécùmona comuide. Afe bie uaillaù dama afémùena ùáùruitade. 19Mei dùga àaùfuiaù come comécùmona comuide. Fùeni comecù fácafuiaù comuide. Daje izói daje comécùmona jùáùma fáiacanafuiaù comuide. Iemo jùáùma aù dùga íacanafue come comécùmona comuide, naa jùáùe ùere jùruírenafuiaùri. Iemo jùáù meràrillafuiaù come comécùmona comuide. Daje izói táùnona úrilla uaillaù, naa jùáùmana ùáùre daùnáuaillaùri come comécùmona comuide. 20Afe bífuiaù cómena ùere ùáùruitanona orede. Mei íadù fùénidùfue múiñua jana onoù jócuana fùnóñeno dáamùe güíadù, áfena cómena àaùfueredùmùena oréñede, daùde. 21Afénomona Jesús oni jùáùe énùemo jaide. Afénomo Tiro jofue Sidón jofue dùga ite. 22Afénomo Canaán énùe ingo Jesús dùné caillàcana bite: Caù ocuífùrede jaiai illaùma David comuítagamùe, cuemo dúecai. Cue jiza fùénide jóriaù uícaigaza, ùere duere zefuide, daùde. 23Mei íadù Jesús aféngona nùùe izói daùíñede. Mei jira ie llófuegamacù íemo izire jàcaùbitiaùoù: Mai ie uai fáùrio, mei caù méifodo duere caillàcana bíteza, daùdíaùoù. 24Jira Jesús daùde: Juzíñamui danù Israel náùraùmona oni féiraite ovejaù izóidùno mameda cuena orede, mei afémacù Juzíñamui lloga uaillaù jeire oñédiaùoùza, daùde. 25Mei íadù afengo Jesús dùné billano afémùe anamo dújude. Dújuillano afémùemo jùcade: ¡Ocuíraùma, mai cuemo duecai ! daùde. 26Jira Jesús aféngona daùde: Uruiaù izoide Judíuaù ónoùmona pan baùroda jùcónùaù izoide jùcánemacùmo illa fùénide, daùde. 27Mei afengo jaca naù daùde: Caù Ocuíraùma, jùù uáfueza, mei íadù jùcónùaù naama güígamona ana baùide íruaùna güífùrediaùoù, daùde. 28Mei jira Jesús aféngona daùde: O ùco ùere àùnotùoza. Cuemo o jàcaze, daùí íteza, daùde. Daùí daùna llezica afengo jiza jíllode. 29Afénomona Jesús oni jaillano Galilea jorai fuédado jaide. Afe mei caifónedu àcoùmo ráùizaide. 30Iemo afémùe illánomo aillo comùnù gaùrilla. Afe jáidùno dùga jùáùforie ùráredùno uitíaùoù. Afémùemo àdaùnidùno atàdiaùoù, íemo uínidùnuiaù, íemo uáinidùno, íemo ónoùnidùnuiaù, íemo dùga jùáùe ùráredùno afémùemo atàdiaùoù. Dùeze átùano Jesús anamo jóonetiaùoù. Iemona afémùe nana afémacùna jíllotate. 31Afe afémùe fànuari comùnù caùmare fáùgacaidiaùoù, mei eróidiaùoùmo uáinidùno úritiaùoùza. Iemo ónoùnidùno ñue jíllodiaùoùza. Iemo àdaùnidùno ñue macádiaùoùza. Iemo uínidùno ñue cùódiaùoùza. Iemona Israel naùraù Juzíñamuimo ñúefue nitádiaùoù. 32Afe llezica Jesús ie llófuegamacù uáiduano daùde: Bie comànùmo dúecaidùcue. Ja daruiámani benó cue dùga itíaùoùza. Iemo íaùoù güíllena ja iñede. Afémacùna íaùoù jofomo ecáñeno oréacañedùcue, io anamo íaùoù zafénaiza dáùi, daùde. 33Iemo ie llófuegamacù íena daùdíaùoù: Mei benomo comùnù jofue iñédeza, bie aillo comùnù ecállena ¿nùnómona óitùcaù? daùdíaùoù. 34Jira Jesús afémacùmo jùcánote: ¿Omoùmo nùga páanùaù ite? daùde. Jira afémacù daùdíaùoù: Jubekuiro iemona mena dùga pan ite, íemona due chámuna ite, daùdíaùoù. 35Afe mei nana comànùna: “Ana omoù ráùi,” daùde. 36Daùí daùna méifomo jubekuiro iemo mena dàgade panes naa chamu dùga llàùnota, Juzíñamuina “ùere fùgora” daùde. Afe mei dùtada, ie llófuegamacùmo ite, afémacù nana comànùdo fecállena. 37Afena nana güitíaùoù. Iaùoù güilla mei nana ñue jeàrediaùoù. Afe mei íaùoù güiga állana jubekuiro iemo mena dùga cùrùgaù oruítatiaùoù. 38Afe güitùno cuatro mil dàgadùmacù. Afe baùmo rùngónùaù naa úruiaùri fácadoñega. 39Afe mei Jesús afe gaùride comùnù raùnode. Ráùnua mei ana nocaemo jaillano oni Magdala énùemo jaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\