SAN MATEO 18

1Aféruido ie llófuegamacù dáanomo gaùríllano Jesumo jùcánotiaùoù: Monamo ite Juzíñamui illáùmana illáruimo ¿nùùe come ùere jamánomoina? daùdíaùoù. 2Afemona Jesús daa jíùza uáiduano íaùoù càgùri naidánete. 3Daùí ñiano daùde: Uáfuena ómoùna daùdùcue, omoù illafue jamai comécùna mánaùrede úrue illa izói méidoredùomoù. Afe izói omoù íñenia jaca monamo ite Juzíñamui illáùmana illánomo jofo jáiñeitùomoù. 4Mei íadù bie úrue izoide dama ie abù jacùre maméñedùmùe monamo ite Juzíñamui illáùmana illáruimo jamánomoidùmùe. Iemo daje izói bie nàfuenide úrue illáfuena dama ie illáfuena méidotùmùe, afémùe jamánomoina. 5Daa come cue mámecùdo bie izoide dúeza llàùnoiadù afémùe ja dáaruido cuena llàùnote. 6Nùùe come daa bie izoide cuemo àùnote dúeza fùénidùfuemo baùítaiadù, afémùe jamánomo duere fùnórede. Monáillaji ùere afóredùnomo ie cùmoùmo áillue nofùcù cuinada dotalle baùmo ñuera. 7Jùáùe comànùna fùeni fùnótaoicaidùno ¡nùù dúerena! Oni nùbéfodo fùénidùfuemo baùítùfuiaù jaca ífùrede; mei íadù afémùe afémacù fùénidùfuemo baùíta àcoùnia afémùe ¡nùù dúerena! 8Iemona, o fùnócafuedo oni nùbéfodo fùénidùfuemo o baùíadù, dama o onoù jáitaja izói, afefue fànuana fáùcanocairi. Daje izói nùnó o jáillado fùénidùfuemo o baùíadù, dama o ùdaù jáitaja izói, afénomo jáillana fáùcanocairi. Mei júbene onoù dùga daje izói júbene ùdaù dùga izói o íllana zíiñona illànomo o jáiadù ùere ñuera, mei íadù nágafezi dùga, comùnù duere fùnóllùraimo o baùíadù ùere fùgóñede. 9Daje izói mùnàcamo o eróillamona fùénidùfuemo o baùíadù, dama o uíjù cuerónota oni jùca dota izói, áfenùaùmo eróillana fáùcanocairi. Mei júbene uina fíidùmùe zíiñona illànomo o jáiadù jamánomo ñuera. Mei íadù mena ui dùga comùnù duere fùnóllùraimo o dotábiadù ùere fùgóñede. 10Bie úruiaùmona daaza jámairuiñeno omoù iri. Mei ómoùna daùdàcueza, afémacùmo uíñote Juzíñamui abù imacù, monamo ite cue Moo uiécomo jaca ífùrediaùoùza. 11Mei Nanoide ùima Jitódùcueza, oni nùbéfodo féiraitùno jíllotaùbitùcue. 12Omoùmona ¿nùùe izói comecù facádùomoù? Daa cómemo cien dùga ovéjaùaù ia, íemo afémacùmona daa oveja féiraiadù, afémùe afe noventa y nueve dùga ovéjaùaù ie cùrànoracomo fùénocaite, afe féiraite oveja jénuaillena. 13Afe féiraite oveja bailla llezica, áferi afémùe jamánomo ióbide. Ua nana jùáùe noventa y nueve dùga féiraiñede ovéjaùaù baùmo, afe baiga féiraitùmùeri jamánomo ióbide. 14Afe izói monamo ite Moo Juzíñamui bie dúezaùaùmona jaca daa féiraitaacañede. 15O ama omo fùeni úriadù, uái daùí jaillano dama afémùemo úrizairi; afémùe fùeni illa afémùemo ñue lloiri. Afémùe áfena náfueiadù, ja afémùena ñue cáùmacaitadùo. Afémùe dùga ñue nabáiritùo. 16Mei íadù afémùe áfena náfueñeniadù o uai nábaitena mena come jàùriri. Afe mei afémùemo úrizairi, mei afémùemo nana nitácafuiaù mena come nùbaù daámani come uai nabáifùrenado záitarede. 17Mei íadù afémùe afémacùmo cácareacañenia, Juzíñamuina àùnote aillo dáanomo gaùrídùnomo lloiri. Iemo afémùe afémacùna naù náfueñenia mai afémùe Juzíñamuimo àùnoñedùmùena omoù mameri. Daje izói gobierno raiñoca úcube ùáùrede jùcáfùredùnona omoù jámairuia izói afémùena omoù jámairuigamùena mameri. 18Uáfuena ómoùna dáùitùcue, bínùemo nana omoù féitañega jùáùmacù fùénidùfuiaù, daje izói monamo féitañega. Iemo jùáùfodo bínùemo omoù féitaga jùáùmacù fùénidùfuiaù, afe izói monamo féitaga. 19Nane dáanomo ómoùna dáùitùcue, ómoùmona ménamùe bie énùemo dájena mameda Juzíñamuimo jùcáadù, monamo ite cue Moo ómùcoù jùca izói fànoiteza. 20Mei mena come, nùbaù daámani come cue mámecùdo dáanomo gaùríadù, afénomo afémacù càgùmo itùcue, daùde. 21Iemo Pedro Jesumo jùcánote: Caù Ocuíraùma, cue ama cuemo fùeni ítenia ¿nàgacaiño caùmare íena uáidoredùcue? ¿Meita jubekuiro iemo mena dàgacaiño caùmare íena uáidoredùcue? daùde. 22Jira Jesús uai ote: Dabekuiro iemo mena dàgacaiño daùíñedùcue. Mei jùáùfodo jamánomo aillo dàgacaiño íena caùmare uáidoredùo. Uafue jaca nùnomo o ámana caùmare uáidoredùo, daùde. 23Jesús naù úrioicaide; daùde: ùe jira monamo ite Juzíñamui illáùmana illùrui bínùemo ite illaùma fùnócafue izoide. Aféllaùma nana ie táùjùtafùregano íemo ùbáacaga raana záitaiacade. 24Afe záitalle táùnia mei daa táùjùtafùregamùe illáùmamo atàdiaùoù. Afémùemo jamánomo aillo ùballe ite. 25Mei íadù afémùe úcubenide. Ie jira ie ocuídùmùe daùde: “Mai bímùe, ie aù naa ie úruiaù rùire ocuífùrellùnona feca, cuemo dúide ie ùbárega raa záitalleza,” daùde. 26Iemona afe táùjùtafùregamùe ie ocuífùredùmùe anamo dújullano íemo izire jùcade: “Cue Ocuídùmùe, cuemo járitañeno. Fàaicana nana omo àbaitùcue,” daùde. 27Iemo afe ocuídùmùe afémùemo dúecaide. Dúecaillano afémùe ùbárega raa ùbátañede. Afe llezica ja afémùena rairuíñeno macátate. 28Mei íadù afe táùjùtafùregamùe oni jailla llezica, jùáùe afémùe izói táùjùtafùregamùe baizájide. Afe táùjùtafùregamùemo fuéñeidùmùemo ùbállena due ite. Ie jira ie cùmoù llàùnota íena tàtaite izói fùnode. Afe llezica daùde: “Mai cuemo ùbárega raa ùba,” daùde. 29Iemona ie llaùtádùmùe anamo dújullano íemo izire jùcade: ”Cuemo raùre járidañeno. Fàaicana nana omo àbaitùcue,” daùde. 30Mei íadù afémùe áfena náfueñeno llavéracomo íena llavétate, ie ùbárega àbañeille dùno. 31Jùáùe táùjùtagano áfena càoillano, ùere zúucaidiaùoù. Iemona nana afe llezica íficaillafuena íaùoù ocuídùmùemo lluájidiaùoù. 32Iemona ocuídùmùe nanóidùmùena jàùritade. Jàùrillano íena daùde: “ùere fùeni táùjùtafùregamùedùo. Mei izire cuemo jùcádùoza, nana cuemo o ùbárega raana dùnó fáùcanocaidùcue. 33Omo cue dúecailla izói, daje izói o nabaimo dúecairedùo,” daùde. 34Afe jira afe ocuídùmùe ùere ràicaide. Ràicaillano ie nabaimo dúecaiñedùmùena rùire duere fùnótate, nana ie ùbárega àbañelle dùno. 35Bie izói dáùnado Jesús ie úrillana záitate. Daùde: ùlla dàgamùe comécùdo ñue ie ámana uáidoñenia monamo ite cue Moo afe izói ómoùna duere fànoite, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\