SAN MATEO 19

1Jesús bie uaido úrilla méifomo Galilea énùemona jaide. Jaillano Jordán imani ruícafellemo ite Judea énùemo dúcùde. 2Dùga comùnù Jesudo jailla, íemo afénomo aillo ùráredùnuiaùna jíllotate. 3Afe mei fariséuaùmona dámùerie Jesús zanóllena facátaùbitiaùoù. Afémùemo jùcánotiaùoù: ¿Meita daa come ie áùna fia come comecù dáùnamona dotárede? Afe izoide ¿meita rairuírede? daùdíaùoù. 4Jira Jesús uai ote: ¿Jaiai Juzíñamui Cuegáuaina facádoñedùomoù? Afénicomo bie izói llote. Fueñe comùnù comuítatùmùe rùngo ùima dùga fùnode. 5Nane dáanomo daùde: “Bie izóidemona dáamùe ie moo ie ei dùga fáùcanocaite, afe ie aù dùga dájena íaillùnoù íllena. Iemona afe íaillùnoù daade come izói íite.” 6Afemona ménañedeza, daade come izoide. Ie jira jae Juzíñamui daade come fùnócaza, comùnù oni eneno dotánide, daùde. 7Mei jira jùcánotiaùoù: ¿Iemo nùbái mei Moisés lloga uaimo áùna dotárede daùde? Dótaitùmùe ie dotaca aùmo cuegábena írena. Afébena aféngomo íllano, afémùe aféngona dotárede, daùde. 8Jira Jesús íaùoùna daùde: Mei afe omoù comecù àùnoacañenamona Moisés omoù aù dotállena rairuíñede. Mei íadù nanómona daùí mámeñega. 9Cue ómoùna dáùitùcue, daa come aù jùruíreiñeniadù dotáadù, jùáùe rùngo óiadù afémùe fùénide jùruifue fùnode. Daje izói oni dotácango otàmùe jùruifue fùnode, daùde. 10Iemona ie llófuegamacù íena daùdíaùoù: Mei o lloga rùngo ùima nabaina jaca íadù, ua ráfueza, ¿meita áùreiñeno fia caù jáicaille ùere baùmo ñuera? daùdíaùoù. 11Jira Jesús íaùoùna daùde: Nana comùnù bífuena ónonidiaùoù. Dama Juzíñamui onótallùno bífuena ónoite. 12ùíñùaùmona dáamùerie áùna ónidiaùoù. Dáarie fùeni jocóinamona áùna ónidiaùoù. Jùáùmùiaù comànùmona fùnócari áùna ónidiaùoù. Iemo jùáùmùiaù Juzíñamui illáùmana uai llócaillena jaca áùna oñédiaùoù. Bie uai jeire óredùmùe jeire óiteza, dùnori Jesús úrite. 13Afe mei úruiaù Jesumo atàdiaùoù, ie onoù afézaùmo bàtano afémùe Juzíñamuimo afémacùdo úrillena. Mei íadù ie llófuegamacù úruiaù atàdùno rairuide. 14Mei jùáùfodo Jesús daùde: Dama úruiaù cue dùne bíteza; afémacù rairuíñeno omoù iri. Mei monamo ite Juzíñamui illáùmana illáruimo jáitùno bie úruiaù izóidiaùoù, daùde. 15Jesús afe úruiaùmo onoù bàtano íaùoùna ézùcùte. Ezùcùano oni jùáùgobemo jaide. 16Iemo jùáùruido daa jitócome Jesumo úrizaùbite. Dúcùillano íemo jùcánote: Ñuera Llófueraùma, zíiñona cue illùno cue maiñóllena ¿nùe ñúefue fànoitùcue? daùde. 17Jesús íena daùde: ¿Nùbái mei cuena ñúemùedùo daùdùo? Dama Juzíñamui ñuena. Abù dùné jùáùe ñúemùena iñede. Mei jùáùfodo zíiñona illànomo o jáiacania, Juzíñamui caù ocuilla uai jeire o oíri, daùde. 18Jira afe jitócome íena daùde: ¿Nee mei aféuai? daùde. Jira Jesús afémùena daùde: Jùáùmana tùtáñeno iri. Jùruíreiñeno iri. Meràriñeno iri. Jùáùe cómemo taùno lloñeno iri. 19O moo o ei dùga caùmare jacàruiri. O abùna o izíruilla izói, o jùáùe cómena o izíruiri, daùde. 20Jira afe jitócome íena daùde: Nana bífuiaùna jíùzananomona jeire otùcue. ¿Afe baùmo nùfue naù cuemo fùébilla? daùde. 21Jira Jesús íena daùde: Nàfuenino comécùna jaàcùna jóidùmùena o íacania, mai jaillano omo ite ráanùaù o fecari. Fécano afe ùba úcube dúeredùnodo fecari. Afemona monamo ite zíiñona ráifide raa óùena íiteza. Afe nana o fecalle mei, mai cuedo bi, daùde. 22Mei íadù afe jitócome Jesús daùí dáùnana cacáillano abùdo zuure jaide, mei afémùe ùere ráaredeza. 23Iemona Jesús ie llófuegamacùna daùde: Uáfuena ómoùna dáùitùcue, ùere aillo ráaredùmùe mei íadù ie ráanùaùna cue baùmo afémùe izíruiadù, ùere féirede Juzíñamui illáùmana illàruimo jáillena. 24Nane dánomo dáùitùcue, caméllona mameide áillue rùlle eedo uífodo enéfemono jailla juánide, mei jùáùfodo aillo ráaredùmùe Juzíñamui illáùmana illàruimo jaille ùere juárede, mei ie ráanùaù cue baùmo afémùe izíruiteza, daùde. 25Ie llófuegamacù áfena cacáillano ùere fáùgacaidiaùoù. Iemo danù jofo conímaùaùmo jùcánotiaùoù: ùemona ¿nàùmùe jíllorede? daùdíaùoù. 26Jesús íaùoùmo eróicana daùde: Comànùmona bie izóidùfue fùnónide, mei íadù Juzíñamuimona nana fùnórede. 27Iemona Pedro íena daùde: Caù Ocuíraùma, caùmo ite raana nana fùénocaillano odo ja jáidùcaù. Iemona mei ¿mùnùca máiñoitùcaù? daùde. 28Jesús íaùoùna daùde: Uáfuena dáùitùcue, uire jùáùruido naga ráfuiaù cómofuiaùna jáite. Aféruimo Nanoide ùima Jitódùcueza ebírede illaùma ráùiranomo ráùitùcue. Afe llezica omoù cue dùga jáicana jira, doce dàgade illaùma ráùiranomo ráùitùomoù. Afénamona doce dàgade Israel náùraùaù ñue jaàcùna jùcánoitùomoù. 29Iemo cue àcoùnia naga jofona fùénocaidùmùe, daje izói ámatùaù naa ie móotùaùri fùénocaidùmùe, daje izói naa úruiaùri fùénocaidùmùe, íemo jùáù ie illano zóofenocaidùmùe, afémacù cien dàgacaiño ùbálliaùoù. Daje llezica afémacù zíiñona illànona máiñoitiaùoù. 30Mei íadù birui aillo uícoficaidùno aféruimo óodaficaite. Daje izói birui aillo óodaficaidùno uícoficaitiaùoù. .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\