SAN MATEO 20

1Monamo ite Juzíñamui illáùmana illùrui jàrùcore naama fùnoca izoide. Afémùe jítùramo raùre ie táùjùramacù jénuaide, ie jàrùcue óllena. 2Afémùe ie táùjùramacù ùbállena afémacùmo jaàcùna llote: “Daarui táùjùna ùba dùeze úcube illa dàgamùe àbaitùcue,” daùde. Daùí daùnano ie jacáfaùmo táùjùllena orede. 3Afe mei jitoma nuévemo ítemo oni gaùríranomo jùáùe táùjùitùno jénuaide. Afe gaùríranomo dáarie táùjùñeno itùno baite. 4Iaùoùna daùde: “Mai batà cue jacáfaùmo táùjùzairi. Nauife dùbénemo ómoùmo ñue àbaitùcue,” daùde. Iemo afémacù dùnomo táùjùzaidiaùoù. 5Afe jacafaù naama jitoma jaàcùri ítemo meine nane jùáùe táùjùitùno jénuaide. Daje izói nane nauife dùbénemo jénuaide. 6Iemo nane ja nauízaidemo ocuídùmùe gaùríranomo jùáùe táùjùitùno jénuaide. Dùnomo jùáùe táùjùñedùno baizájide. Iaùoùna daùde: “¿Nùbái mei omoù nágarui táùjùñeno benó ífùredùomoù?” daùde. 7Jira afémacù íena daùdíaùoù: “Mei bu caùna táùjùtañede,” daùdíaùoù. Iemona afémùe íaùoùna daùde: “Omoù daje izói cue jacáfaùmo táùjùzairi. Iemona ómoùmo dúide dùeze ñue àbaitùcue,” daùde. 8Ja nauídemo, jacafaù naama táùjùtagano úiñotùmùena daùde: “Mai táùjùdùno dáanomo uáiduano ùba. Iiraùnomo jáidùno fueñe ùbari, íemo nano fueñe jáidùno méifodo ùbari,” daùde. 9Iemona nauízaiacademo jáidùno dúcùdiaùoù. Afémacùmona illa dàgamùe ñue íaùoù táùjùna ùba llàùnotiaùoù. Daa denario daùna úcube illa dàgamùe llàùnotiaùoù. 10Afe mei nano fueñe táùjùzaidùno ducùna llezica, “Jùáùmacù baùmo aillo úcubena llàùnoitùcaù,” daùí comécùdo facádiaùoù. Mei íadù nana illa dàgamùe dájerize daarui táùjùna ùba dùeze úcube llàùnotiaùoù. 11Ucube llàùnua llezica, ocuídùmùemo ràicaidiaùoù. 12Iena daùdíaùoù: “Bie íiraùnomo dúcùdùno daa hora táùjùdiaùoù. Mei íadù daa caù o àbaze íaùoùna ùbádùo. Caù náamonaze uzíredemo táùjùdùcaù,” daùdíaùoù. 13Mei íadù afe ocuídùmùe íaùoùna daùde: “Omoù cacai. Omoùmo fùeni iñédùcue. Fueñe caù úrilla llezica ¿ómoùna dáaruina táùjùna ùba dùeze úcube àbaitùcue daùíñedùcue? Jùù, daùdùcue. ¿Afe llezica áfena jiéruiñedùomoù? Uáfueza, jiéruitùomoù. 14O táùjùna ùba llàùnota, mai jai. Bie íiraùnomo dúcùdùnona daa o cue àbaze ùbáacadùcue. 15¿Meita cue úcube cue dotáacana dùeze dotánidùcue? ¿Meita jùáùmùe cue dúecaillano aillo cue fécari úradoidùo?” dùnori ocuídùmùe úrite. 16Afe izóide fuéñeidùno óodaficaitiaùoù, íemo jùáù óodaidùno uícoficaitiaùoù. Mei uafue, jàùrigano aillo ite, mei íadù nùzécano dúemacù, dùnori Jesús daùde. 17Jerusalén iodo Jesús jailla llezica, nagakuiro iemo mena dàgade ie llófuegamacù baù eneno uillano daùde: 18Birui omoù cùona izói Jerusalemo jáidùcaù. Daje izói Nanoide ùima Jitódùcueza onódùomoù. Afénomo lletáriraùnù illaùma, naa ocuica uai llófueraùnù cue tùtállena mámeitiaùoù. 19Mámiano onínemacùmo cuena fécaitiaùoù, cue íaùoù jùfánodoùllena. Daje izói rázùaùdo cue fáitiaùoù. Afe mei cuena cruzmo córaùtiaùoù. Mei íadù daruiámani íllemona meine abùdo cáadùmùena jáitùcue, daùde. 20Afe mei Santiago Juan dùga íaillùnoù ei Jesuna daùízaùbite. “Mai cuemo dúecairi,” daùde. Bíaillùnoù moo Zebedeo. Afengo naa afe íaillùnoùri Jesús anamo dújuzaùbitiaùoù. 21Jira afémùe aféngona jùcánote: ¿Mùnùca óiacadùo? daùde. Jira afengo daùde: ùlláùmana o illàruimo dúcùille llezica, cue jitó íaillùnoùmona dáamùe o nabézimo raùnari, íemo jùáùmùe o jaràfezimo raùnari, daùde: 22Jira Jesús íaùoùna daùde: Omoù cuemo jùcaca raana naù fùgo onóñedùomoù. ¿Meita duere cue zefuille izói zefuíredùomùcoù? Cue duere íaùoù fùnolle izói meita ocuíredùomùcoù? daùde. Jira afe íaillùnoù: Jùù, daùde. 23Iemona íaillùnoùna daùde: ùere uáfueza. Duere cue zefuilla izói duere zéfuitùomùcoù. Daje izói cue duere íaùoù fànua izói afe izói duere fùnóllùomùcoù. Mei íadù cue nabezi, cue jaràfezimo ómùcoù ráùnaille cue daùínidùcue. Dama cue Moo uícodo mamécamùe ráùirena, daùde. 24Jùáùe nagakuiro dàgade ie llófuegamacù afe jùcánuana cacáillano, afe íaillùnoùmo ràicaidiaùoù. 25Iemona Jesús dáanomo nana íaùoù uáiduano daùde: Onódùomoùza náùraùaù illaùnù íaùoù úiñoganona ocuíoifùrediaùoù. Iemo íaùoùmona ùere ocuídùllaùnù afémacùmo ite ràinodo ùere jacùre ocuífùrediaùoù. 26Mei íadù omoù càgùri daùí íñeite. Mei jùáùfodo ómoùmona jamánomoidùmùena íacadùmùe, omoù anamo táùjùdùmùe izói írede. 27Daje izói ómoùmona uícofiacadùmùe omoù rùire ocuícamùe izói írede. 28Afe izói Nanoide ùima Jitó omoù càgùmo ite. Mei jùù, jùáùmacù cuena canóllena biñédùcue, mei jùáùfodo nana comùnù cánuaùbitùcue. Uafue aillo comùnù íaùoùmo ite fùénidùfuiaù oni dóllena tàizaùbitùcue, dùnori Jesús úrite. 29Jesús naa ie llófuegamacùri Jericó jófuemona jino jailla llezica, dùga comùnù afémùedo jáidiaùoù. 30Jaídiaùoùmo afe io abùmo mena uínidùmùe ráùidiaillùnoù. Ja Jesús afe íaillùnoù abùdo jáizaillana cacádiaillùnoù; cacáillano rùire daùdíaillùnoù: Ocuíraùma, jaiai illaùma Davidmona comuítagamùe mai cócomo dúecai, daùdíaillùnoù. 31Jira comùnù íaillùnoùna rairuídiaùoù. Afe íaillùnoùna, “Uriñeno, llùùcai,” daùdíaùoù. Mei íadù afe íaillùnoù llàùcaiñeno jamánomo caillàoidiaillùnoù: Ocuíraùma, jaiai illaùma Davidmona comuítagamùe, mai cócomo dúecai, daùdíaillùnoù. 32Jira Jesús mózide. Mózillano afe íaillùnoù jàùrillano jùcánote: ¿Nùe izói jitáidùomùcoù afe izói ómùcoù cue fùnóllena? daùde. 33Jira afe íaillùnoù uai ote: Ocuíraùma, cùóacadùcoco, daùdíaillùnoù. 34Jira Jesús afe íaillùnoùmo dúecaillano, íaillùnoù ui jetade. Jeta llezica ñue cùódiaillùnoù. Afe mei Jesúoùri jáidiaillùnoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\