SAN MATEO 21

1Ja Jerusalemo áùnozidiaùoùmo, Betfagé duera jófuemo dúcùdiaùoù. Afe jofue Olivo daùna idu áùnori ite. Afénomona Jesús ie llófuegamacùmona ménamùe orede. 2Oriano íaillùnoùna daùde: Baie ómùcoù uícomo ite duera jófuemo ómùcoù jai. Afénomo cuinaca búrrana càoitùomùcoù, naa ie úrue dùga. Afe zuitada cuemo atùri. 3Afénomo comùnù jùáùfodo dáùiadù, “Caù Ocuíraùma jitáillano jùcácaza; bie búrrana raùre abùdo omo óreite,” omocoù daùíri, Jesús daùde. 4Bífuiaù íficaide jaiai Juzíñamui uai llóraùnù cuega uai ñue àcoùmo fuitállena. Afe uai daùde: 5Jerusalena mameide jofue comànùna daùíri: “Ero, o illaùma comécùna mánaùdùmùe izói billa. Burra emódomo ráùicabite. Afe méerede raa abàfùrede burra úrue emódodo bite,” daùde. 6Afe mei ie llófuega íaillùnoù jaillano Jesús íaillùnoù ocuilla izói fùnódiaillùnoù. 7Afe burra naa ie úrue atàdiaillùnoù. Atùano íaùoù ùnícuirona afe búrrana jobédiaùoù. Afe mei Jesús afe emódomo ráùnazaide. 8Afe llezica aillo comùnù Jesús jáillao ùnícuirona jobédiaùoù. Jùáùmacù rafóruaù jáitajano íemo jobédiaùoù. 9Dáarie Jesús uícodo jáidiaùoù; jùáùmacù óodana jáidiaùoù. Nana daje izói rùire úritiaùoù: Jaiai illaùma Davidmona comuítagamùemo ñúefue mai caù daùillù. Juzíñamui mámecùdo bitàmùe caùmare íiteza. Juzíñamuimo ebíredùfue caù mamellù, daùdíaùoù. 10Jesús Jerusalemo jofo jailla llezica afe jofue comùnù dùga rafue júfidotiaùoù. Dùga comùnù afémùe dùbénedo jùcánotiaùoù: ¿Bie bu? daùízùtiaùoù. 11Jira jùáùmacù daùdíaùoù: Bímùe Galiléamo ite Nazaret jofue ímùe. Afémùe Jesús, Juzíñamui uai jino llóraùma, daùdíaùoù. 12Afe mei Jesús Juzíñamuimo gaùríracomo jofo jaillano, afeco eromo ite ráanùaù fecádùno naa ùbárioidùnori jino jiude. Afénomo ite úcube méidofùredùno táùjùnabani Jesús oni cáicoùde. Daje izói fàùcùrillaù fecádùno íaùoù ráùiracuaù Jesús oni cáicoùde. 13Afémacùna daùde: Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Cue jofo daa cuemo úrifùreracona íite.” Mei íadù bicona meràrifùredùno jofo izói fùnódùomoù, daùde. 14Afe Juzíñamuimo gaùríracomo Jesús illa llezica dáarie uínidùmùiaù, naa àdaùnidùno Jesumo bitíaùoù. Afémùe afémacùna jíllotate. 15Mei íadù lletáriraùnù illaùnù, naa ocuica uai llófuetùnori Jesús uaido dáùnamona comuídena càoillano ràicaidiaùoù. Daje izói afe gaùríraco eromo ite úruiaù Juzíñamuimo caùmátailla uai cacáillano bimacù ùere ràicaidiaùoù. Mei afe úruiaù daùdíaùoù: “Jaiai illaùma Davidmona comuítagamùe ùere ebíredeza,” daùdíaùoùza. 16Jira bimacù ràicaillano Jesusna daùdíaùoù: ¿Baie úruiaù úrillana cacáñedùo? daùdíaùoù. Jira Jesús íaùoù uai ote: Cacádùcue. ¿Bie rafue úrilla cúeina uaina facádoñedùomoù? Afe jaiai David daùna uai Juzíñamuina bie izói daùde: Uruiaù ebire ñúefuena óùena jae rotátatùo, afe daùí Jesús íaùoùmo llote. 17Afe mei ie jùcánotùnona fáùcanocaillano Jesús oni Jerusalémona Betania jófuemo ànùaide. 18Afe jítùramo Jesús meine Jerusalemo bítemo ùere jufínaite. 19Afe io abùri higuera daùna aménana cùode. Jesús afénomo áùnozide, afena llùzilla rùéllena. Mei íadù llùzíllajùaùna iñédeza, daa ie íbiaùna cùode. Mei jira Jesús afe higuérana daùde: Jaca benómona llàziñeitùo, daùde. Daùí daùna llezica afe higuera dúide. 20Ie llófuegamacù áfena càoillano fáùgacaidiaùoù. Iemo Jesumo jùcánotiaùoù: ¿Nùe izói ite bie higuera amena raùre dúilla? daùdíaùoù. 21Jesús íaùoù uai ote: Uáfuena ómoùna daùdùcue, ua o àùnoiadù daa bie aménamo cue fànua izói fùnóredùomoù, íemo jùáù afe baùmo aillo fùnóredùomoù. Bie caifóneduna “Caifo áijicaillano oni monáillaimo báùizai” o dáùiadù, afe bie caifónedu o uai jeire uano, oni dùnomo baùízaite. 22Juzíñamuimo omoù úrilla llezica, ua o àùnoia nana omoù jùcácana ñue llàùnoitùomoù, daùde. 23Afe mei Jesús Juzíñamuimo gaùríracomo jofo jaide. Jaillano afénomo llófuemarite. Afe llezica lletáriraùnù illaùnù naa judíuaù eicomànùri Jesumo jùcánuaidiaùoù: ¿Nùé ràinodo o raana fùnófùredùo? ¿Afe ràino bu mei omo fecaca? daùdíaùoù. 24Jira Jesús íaùoù uai ote: Cuemo omoù jùcánua izói, ómoùmo daafue jùcánoitùcue. Cue jùcánolle uai ñue omoù óiadù, bie raa cue fànua ràino ómoùmo llóitùcue. 25Mei Juan ¿bu comùnù ùfo jokoyena ocuica? ¿Meita Juzíñamui ocuica? ¿Mei nùbaù comùnù ocuica? daùde. Mei íadù uai oñeno, áfena danù conímamo júfidotiaùoù; daùdíaùoù: Juzíñamui ocuica caù daùíadù, Jesús caùna dáùite: “¿Nùbái mei afémùena àùnoñedùomoù?” 26Mei jùáùfodo, comùnù ocuica, caù daùíadù, comànùna jacàruitùcaù; mei nana comùnù “Juan Juzíñamui dùbénedo úrifùrede” daùdíaùoùza. 27Iemona bie izói Jesuna daùdíaùoù: O jùcánogana jaca onóñedùcaù, daùdíaùoù. Jira Jesús íaùoùna daùde: Daje izói bie raa cue fànua ràino ómoùmo llóñeitùcue daùde. 28Daùí daùna mei, Jesús íaùoùna daùde: Bíena ¿nùe izói daùdàomoù? Daa ùima mena jitórede. Iaillùnoù moo dámùena daùde: “Cue jitó, mai cue jàrùcore illánomo táùjùzairi,” daùde. 29Afe jitó uai ote: “Jáiacañedùcue.” Mei íadù afe mei ie comecù jùáùfodo fácano, afénomo táùjùzaide. 30Afe mei afe moo jùáùe jitomo úrizaide. Daje izói íena daùde. Iemo bie jùáùto íena daùde: “Jùù, táùjùzaitùcue.” Mei íadù afémùe táùjùzaiñede. 31Meita bie ménaillùnoùmona ¿nùùe jitó ie moo jitáinana fànua? daùde. Jira íena daùdíaùoù: Nanóidùmùe, daùdíaùoù. Jira Jesús íaùoùna daùde: Uáfuena dáùitùcue, gobierno jùcátafùrega úcube llàùnotùno, naa ùímamo jùruírefùrede rùngónùaùri naa jùáùe afe izoide fùénidùno Juzíñamui illáùmana illánomo raùre omoù uícodo jáitiaùoù. 32Mei naui Juan Bautista ñue omoù íllena llófuiaùbite, mei íadù áfena àùnoñedùomoù. Mei jùáùfodo afe úcube llàùnoraùnù naa jùruíredùngotùaùri ie dáùnana àùnotiaùoù. Mei íadù omoù baimacù comecù ifue méiduana cùódùomoù íadù, afémùemo àùnollena omoù comecù itàfuiaùna méidoñedùomoù. 33Mai bie jùáùe ráfuemo omoù cácarei. Jacafaù naama jàrùcojùaù rillùno fùnode. Fànuano afeno nágafene cùrànote. Cùrànuano afe jàrùcojùaù zaizàllùco fùnode. Afe llezica caifo jùca tàgùcaco nite nana afe rigánùaùmo ñue rairuíllena. Afe mei afémùe afécaùe ie úiñotùmacùmo fecade, ie biñena dùno. Afe dàgamona íemo ùbádiaùoù. Daùí fécano afémùe jùáùe énùemo jaide. 34Afe mei jàrùcue llùzille llezica, ie ocuífùregano orede, náamamo dúide dùbene jùcállena. 35Mei íadù afe táùjùdùno jacafaù naama orécano llaùtádiaùoù. Lláùtano dáamùena rázùdo fatíaùoù. Jùáùmùena tùtádiaùoù, íemo jùáùmùena nófùena níjùdiaùoù. 36Ie mei jacafaù naama nane jùáùe ocuífùregano orede. Nano fueñe ória baùmo orede. Mei íadù afénomo táùjùdùno daje izói nane nana afémacùfùeni fùnódiaùoù. 37Iiraùnomo afe jacafaù naama ie jitó orede. “Afémùena nùbaù caùmare náfueitiaùoù,” daùde. 38Mei íadù naama jitó bíllana càoillano afe táùjùdùno conímana daùdíaùoù: “Bímùe bie énùe uire máiñoitùmùe. Mai caù fallù. Afe mei bie énùe danù cáùeiteza,” daùdíaùoù. 39Afe mei afe jitó llaùtádiaùoù. Lláùtano jacafaù baùmo uillano íena tùtádiaùoù. 40Mei jira Jesús jùcánote: Afe jacafaù naama billa llezica, afénomo táùjùdùnona ¿nùùe izói nàbaùte? daùde. 41Jira íena daùdíaùoù: Afémùe afe táùjùtatùnomo dúecaiñeno íaùoùna tàtaite. Afe mei jùáùe ñue táùjùdùnomo ie énùe nano íanori fécaite, mei náamamo dúina dùeze llùzíllajù raùre afémùemo izájifùreitiaùoùza, daùdíaùoù. 42Jira Jesús daùde: ¿Cue dùbénedo Juzíñamui Cuegáuaina jaca facádoñedùomoù? Aféuai bie izói daùde: "Jofo níraùnù jámairuillano oni fádoùca jíaùlliraù ja ñuera jíaùlliraù izóidena jaide. (Bie daùíacade comùnù jámairuillano ruifíruigamùe ja ñuera jùca jalleide illáùmana jaide.) Bie caù Moo Juzíñamui fùnoca. Afefue ùere caùmo ebire cacaide." 43Mei íadù ómoùna dáùitùcue, Juzíñamui illáùmana ómoùmona oni baùrolle. Afe mei Juzíñamuimo duide dùbene ízaifùredùnomo ie illáùmana fécaite. 44Iemo afe nofùcù daùnámùemo éùcùtaitùmùe nùné tùbérotaite. Iemo afe nofùcù jùáùmùemo baùíadù jízefo izói afémùena fànoite, daùde. 45Lletáriraùnù illaùnù naa fariséuaùri Jesús afe izoide ráfuiaù llúana cacáillano daùdíaùoù, “Afémùe ùco caùdo úrite,” daùdíaùoù. 46Iemona afe Jesuna llaùtáacadiaùoù, mei íadù comànùna jacàruillano llaùtáñediaùoù. Mei nana comùnù, “Jesús Juzíñamui dùbénedo úrite,” daùdíaùoùza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\