SAN MATEO 22

1Jesús nane dáanomo úrizaide. Afémùe jùáùfuemo mameca uaido úrizaide. Iaùoùna daùde: 2Monamo ite Juzíñamui illáùmana illùrui bie izoide. Illaùma ie jitó áùrena llezica rafue fànua izoide. 3Ie ocuífùregano orede, naui uícodo llogano jàùrillena. Mei íadù afe uáidogano bíacañediaùoù. 4Ie jira afémùe jùáùe ocuífùregano dáanomo orede. Uáidoganona bie izói daùíri daùde: “ùráùziñù güille ja nana ñue uédeza. Farede juráreto fatàcueza. Ja nana ñue fùnócaza. Aùrena ráfuemo mai nana omoù biri.” 5Mei íadù áfemo ùráùzillena llogano náfueñediaùoù. Afémacùmona dáamùe ie jacáfaùmo jáizaide. Jùáùmùe ie ráaùe oni fécajide. 6Jùáùmacù illaùma oreca jàùrizaidùno llaùtádiaùoù. Lláùtano íaùoùna duere fùnoda tùtádiaùoù. 7Jira afe illaùma ùere ràicaide. Ràicaillano ie úiñote fuiríraùnù orede, ie orécano fatùno tùtállena; afe llezica afémacù jofue jobáillena. 8Afe mei nane jùáùe ie ocuífùreganona daùde: “Aùrenafue nana ñue fùnoca. Mei íadù fueñe uáidogano fùeni itíaùoùza bínidiaùoù. 9Iemona jofue càgùdo macáraomo omoù jai. Afénomo nana o càoillùmacùna ùráùzizaùbiri o daùíri,” daùde. 10Iemona afe ocuífùregano jino macáraomo jáidiaùoù. Jaillano nana íaùoù cùónamacùna: “ùráùzizaùbiri,” daùdíaùoù. Fùénidùno naa ñúemacùri nana dáanomo íaùoùna gaùrítate. Afemona ùráùzillùco ja comànùna oruide. 11Afe mei afe illaùma ie jàùriganona onóillena jofo jaide. Iaùoùmo eroilla llezica daa áùrena ráfuemo jùtáfùregaroi jùtáoiñedùmùena cùode. 12Jira íena daùde: “O áùrena ráfuemo jùtáfùregaroina jùtáñeno ¿o nùe izói jofo bitùo?” daùde. Mei íadù afémùe uai ollàuai iñede. 13Ie jira illaùma güirábanimo táùjùdùnona daùde: “Bímùe rùire omoù maùíri; maùáno afémùe jino jítùfomo dotari. Afénomo afémùe duere éheiteza, daje izói izírenari murímuriteza,” daùí afe illaùma ocuide. 14Iemo Jesús naù úrillano daùde: Uáidogamacù ùere aillo ite, mei íadù eneno nùzécano dúemacù, daùde. 15Iemona fariséuaù Jesús úrilla uai féitaiacadiaùoù. Féitajano fùénidùfue afémùemo jóoneacadiaùoù. Afe izói fùnóllena dáanomo maméritiaùoù. 16Iemona afémacùmo jaùnáidùno, daje izói naa Heródesmo jaùnáidùnori Jesuna daùíllena orédiaùoù: Llófueraùma, onódùcaùza ua rafue daùífùredùo. Daje izói Juzíñamui dùné caù jáillùo uáfuena llófuefùredùo. Afe llezica comùnù daùnáuaimo náfuefùnidùo. Iemo jino càoidùfuiaùna comànùmo rùire jùcánoñedùo. 17Ie jira o comecù daùnafue jino caùmo lloiri: ¿Romano jamánomoidùllaùma ùbátaga úcube ùbádùcaùnia ñuera? ¿Nùbaù fùénide? daùdíaùoù. 18Mei íadù Jesús afémacù facátamarillana onode. Jira íaùoùna daùde: Comecù ùáùrena mei abùna ñue càoidùnodùomoù. ¿Nùbái mei cuena jíitaiacadùomoù? 19Afe ùbátafùrega úcubetuni cuemo ácata, daùde. Iemona daa denario daùna úcubetuni atàdiaùoù. 20Afena càoillano Jesús íaùoùmo jùcánote: Afétunimo ¿bu uiéco jana illa? Iemo afétunimo ¿nùe come mámecù cúeina? daùde. 21Ie uai otíaùoù: Romano jamánomoidùllaùma mámecù illa, daùdíaùoù. Jira Jesús íaùoùna daùde: Jamánomoidùllaùmamo dúide dùga mai íemo fecari. Daje izói Juzíñamuimo dúide dùga Juzíñamuimo fecari, daùde. 22Afena afémacù cacáillano ùere fáùgacaidiaùoù. Iena zóofiano oni jáidiaùoù. 23Aféruido saducéuaùmona dáarie Jesumo úrizaidiaùoù. Saducéuaù: “Tàidùno meine abùdo cáaiñeite,” daùífùrediaùoù. Afe daùí Jesumo jùcánuaùbitiaùoù: 24Llófueraùma, Moisés caùmo cuetá fùécabemo daùde: “Daa come tàia, afémùe ama ie fecàngona órede, afémùe úruiaù ie tùide ama méifomo comuíllena.” 25Mei naui caù càgùmo dabekuiro iemo mena dùga ámaredùmùiaùna ite. Nanóidùmùe áùreillano naù úruenidemo tùide. Tàillano ie méifoide ama afe fecùngo ote. 26Iemo daje izói afémùeri íficaide. Afe mei nane jùáùmùe daango ote. Afémùe daje izói íficaide. Daùí fùébiñeno nana fuitíaùoù. 27Afémacù nana tùilla méifomo afengo nane tùide. 28Iemona tàidùno meine abùdo cáaillùruimo, mei dabekuiro iemo mena dàgamùe daango óteza, ¿afengo nùe ùima aùna mámeite? daùdíaùoù. 29Jira Jesús íaùoù uai ote: Juzíñamui Cuegáuai naa afémùemo ite ràinori omoù onóñenamona fùeni úritùomoù. 30Tàidùno meine abùdo cáaillano áùnitiaùoù. Daje izói jùáùnomo íaùoù jízanùaù ùníreitañeitiaùoù. Mei jùáùfodo monamo ite Juzíñamui abù imacù ízoitiaùoù. 31Mei íadù tàidùno meine abùdo caana dùbénedo ¿afe Juzíñamui ómoùmo Cuegáuaina facádoñedùomoù? Afémùe bie izói daùde: 32“Dáaruido Abraham Juzíñamuidùcue, naa Isaac, Jacob dùga,” mei afémacù Juzíñamui illánomo cáadiaùoùza. Mei uáfueza, Juzíñamui tàidùno íeñede mei jùáùfodo cáadùno ie, daùde. 33Daùí Jesús dáùnana cacáillano comùnù ie llófuemarillari fáùgacaidiaùoù. 34Fariséuaù Jesús saducéuaù llàùcaitajana cacáillano, dáanomo gaùrídùaùoù. 35Afémacùmona daa ocuica uai llófueraùma Jesús facátaiacade. Jira íemo jùcánote: 36Llófueraùma, nana ocuica uáillaùmona ¿nàùuaina jamánomoina? daùde. 37Jira Jesús daùde: “O Juzíñamui nana o comécùdo izíruiri, naa o joréñori, íemo o ùfocù úrillado.” 38Aquíe uai nana ocuica uáillaùmona jamánomoina. Afe uai raùre uícodo àùnorede. 39Afe méifoide uai daje izoide. Aféuai daùde: “Dama o abùna o izíruilla izói, afe izói o jùáùe cómena izíruiri.” 40Bie ménade ocuilla uai nana Moisés ocuilla uaillaù jillacù. Daje izói Juzíñamui uai jino llóraùnù llócaiga uai bíemona comuide, daùde. 41Afe fariséuaù naù dáanomo itíaùoùmo, 42Jesús íaùoùmo jùcánote: ¿Crístomo nùe izói comécùdo daùdàomoù? Afémùe nano ie comuítatùmùe ¿mei bu? daùde. Jira íena daùdíaùoù: Afémùe Davidmona comuítagamùe, daùdíaùoù. 43Iemona Jesús íaùoùna daùde: Mei ¿nùe izói David, Juzíñamui Ñuera Joreño llúado afémùe jitona “Cue Ocuíraùma” daùírede? David daùí daùna uai cúeina: 44Monamo ite caù Moo Juzíñamui cue Ocuíraùmana daùde: “Bené cue nabézimo o ráùiri, o éoigamacù cue anáfenolle dùno.” 45Mei David afémùena “Cue Ocuíraùma” dáùiadù, ¿nùe izói Cristo Davidmona comuídùmùena maméirede? daùde. 46Daùí daùna uai buna ónide. Iemo aféruimona jùáùe facátalle jùcánua uai maméñediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\