SAN MATEO 24

1Daùí daùna mei Jesús Juzíñamuimo gaùríracomona jino jaide. Jino jailla llezica ie llófuegamacù: “Bie ebire fùnoca gaùríracomo éroi,” Jesuna daùdíaùoù. 2Mei íadù Jesús íaùoù uai ote: ¿Biena nana cùódùomoù? Uáfuena ómoùmo llóitùcue. Bie niroca nófùe daa fùébiñeno nana nùné jújicaite. Afeno jofue nana nùné táùnocaite, daùde. 3Iemona Olivo daùna ídumo jáidiaùoù. Afénomo Jesús ráùnana mei ie llófuegamacù báinino íemo jùcánotiaùoù: O daùna jofue nùné táùnocaillùfue, ¿nùùruído daùí zúite? Afena caù llone. O meine bíllena caù onótaite raa, ¿nùe izói eroide? Daje izói énùe fúillena ¿nùe izói onóitùcaù? daùdíaùoù. 4Jira Jesús íaùoùna daùde: Comùnù omoù jàfueiza abà rairuiri. 5Mei dùga comùnù cue mámecùdo billano “Crístodùcue” dáùitiaùoù. Afémacù aillo comànùna jàfueitiaùoù. 6Aillo jobáirillana fàdùitùomoù. Dáarie áùnori cácaitùomoù, íemo jùáùena jùca cácaitùomoù. Mei íadù áferi jacànaiñeno omoù iri, mei daùí íficairedeza. Mei íadù énùe fuillàruiñede. 7Mei jùù daa naùraù jùáùe naùraù dùga fúirite. Iemo daa énùe jùáùe énùe comùnù dùga jobáiritiaùoù. Afe llezica aillo náùraùaù júbietaitiaùoù, íemo aillo dúicuaù íite, íemo ñuizaùngo dùga ígobiaùna ñúite. 8Comùnù duere zefuíllemona nana bífuiaù como taùnéinafue. 9Afe llezica ómoùna duere fùnóllena fécaitiaùoù. Duere fùnoda ómoùna tàtaitiaùoù. Cue àcoùnia nana comùnù ómoùna éoitiaùoù. 10Aféruillaùdo aillo comùnù Juzíñamuimo àùnuana féitaitiaùoù. Danù conímana éoitiaùoù. Daje izói conímana fállena fécaitiaùoù. 11Afe llezica taùno llotùno ùere íite. Afémacù: “Caù bie Juzíñamui dùbénedo úritùcaù,” dáùitiaùoù. Afémacù aillo comànùna jàfuecana uite. 12Aféruimo dùga fùénidùfuiaù comuíllamona, aillo comùnù conímana izíruillana féitaitiaùoù. 13Mei íadù fuitállùnomo ñue nàfuenino íitùmùe jílloite. 14Iemo afe bie Juzíñamui illáùmana illano ñuera rafue nágagobiaùdo llóitiaùoù, nana náùraùaù áfena onóillena. Afe mei énùe fuillàruimo dúcùite. 15Jaiai Juzíñamui uai jino llóraùma Daniel, íiraùruimo biite ùaùre fànuaùbitùmùedo úrite. Afe bíitùmùe dùga ráanùaùna táùnocaitaite. Afe fùeni fànuaùbitùmùe Juzíñamui gaùríraco eromo ite rairuírede ñúenomo jáillana o cùóadù, jùca botáredùomoù. Bíuai facádotùmùe afe uaina ñue onoiri. Onóillano abù rairuiri. 16Afemona Judea énùemo itùno oni caifóneduaùmo botárede. 17Daje izói daa come ie jofo caifófebanimo íadù, ie jofo eromo ite raana jofo jaillano baùróñeno afénomona bótaiteza. 18Daje izói jacáfaùmo itàmùe abùdo ie jofomo ite ùnícuiruaùna uáùbiñeite. 19Aféruillaùdo namócùngotùaù, ¡nùù dúerena! Daje izói monoù jirode úrue llàùidùngotùaùa, ¡nùù dúerena! 20Nocàruillaùdo jino o bótañeillena, Juzíñamuimo jùcari. Daje izói ocózinaillaruimo o bótañeillena o jùcari. 21Mei aféruimo ùere aillo duere zefuíllùfuiaù íiteza. Enùe comuíllanomona bené afe izóidena iñede. Iemo jùáù afe méifomo afe izói íñeite. 22Mei jùù, aféruillaù Juzíñamui due mozíñoñedenia buna jílloñena. Mei íadù ie nùzécanona izíruillano, aféruillaùna afémùe nano íanori mozíñoite. 23Iemona dáamùe ómoùna: “Be Cristo,” daùíadù, daje izói: “Cristo batà ite,” daùíadù afémùemo àùnoñeno omoù iri. 24Mei Crístona abù mamede jàfueridùno bíiteza. Daje izói afémacù: “Caù bie Juzíñamui dùbénedo úritùcaù,” dáùitiaùoù. Afémacù uaido dáùnamona áillue comuídena fànoitiaùoù, naa fáùgacaitade ráanùaùri. Afedo comànùna jàfueiacadiaùoù. Dama Juzíñamui nùzécanona jàfuefillena facátaitiaùoù, mei íadù jàfuetañeitiaùoù. 25Ja nana bífuiaù uícodo ómoùmo llotàcueza. 26Ie jira: “Ero baù batà táùzicùmo Cristo ite,” afémacù daùíadù afénomo jáiñeno omoù iri. Daje izói: “Ero, bico eromo Cristo ite,” daùíadù afémùemo àùnoñeno omoù iri. 27Mei ameo fuirù llairilla llezica jùca afáifene àcoùmo càocailla izói, afe izói cue billùrui jùca càocaizaùbite; Nanoide ùima Jitódùcueza. 28Iemo inónùaù gaùrízaifùrenamona rùlle rùfáillanona ñue omoù onona izói, afe izói abùdo cue càocaillemona raùre ómoùna duere fùnóllena uáfuena ónoitùomoù. 29Afe duere zefuíllùrui záailla méifomo, jitoma dúite. Daje izói fùui égaiñoñeite, íemo jùáù ucúduaù monámona ana cócùitiaùoù. Afe llezica nana monamo itànuiaù rùire mozíoide ráanùaù niráùricaite. 30Afe mei Nanoide ùima Jitó Cristo bille jana monamo càocaite. Afena cùóillano nana énùe naùraù éenaitiaùoù. Nanoide ùima Jitó Cristo ana bíllana càoitiaùoù. Afémùe mona ero uíllùedo bite, naa íemo ite ràino naa ebíredùno dùga. 31Afe mei ie abù imacù óreite, afémacù rùire bainada fúullemona nana Juzíñamui eneno nùzécano nágafeniaùmona dáanomo jàùrillena. Iemona jùca énùe fuédaùaùmona, íemo énùe enéfeniaùmona bíitiaùoù. 32Higuera daùna aménamo mamécafuena omoù onoiri. Ie onócairo como fueñe zàcua llezica, ja fùmona áùnozide, daùdàomoù. Daje izói afe amena rábiaù jino fùruilla llezica, ja fùmona áùnozide daùífùredùomoù. 33Afe izói jitoma dúilla, íemo afémonado nana jùáùe zuide raa omoù cùóiadù, íiraùrui áùnozillana ónoitùomoù. “Ja dúcùacade,” daùíredùomoù. 34Uáfuena ómoùmo llotùcue, bigùma naù tàiñeille llezica nana bie raa jino zúite. 35Mona énùe dùga fuite, mei íadù cue uaillaù jaca fúiñeite. Cue lloga raa nana zúite. 36Mei íadù cue billùrui ónoñega. Daje izói cue bille hora buna onóñena. Juzíñamui abù imacù onóñediaùoù. Daje izói Juzíñamui Jitó áfena onóñede. Dama Moo Juzíñamui ónoiga. 37Noé illágùmamo comùnù fùeni illa izói, afe izói Nanoide ùima Jitó billàruimo comùnù daùí íitiaùoù. 38Aféruillaùdo aillo nocù naù bùíñena uícodo, comùnù Noé llogáuaimo náfueñeno daa güilla llotíaùoù. Güillano jirófùrediaùoù. Afe llezica íaùoù fùeni illafue meídoñeno, áùreoidiaùoù, íemo íaùoù jízanùaù ùníreitaoidiaùoù. Jaca daùí itíaùoù abùna Noé áillue nocáe eromo jaide. 39Iaùoù duere zefuíllemo due jiza comécùñediaùoùmo áillue nocù íaùoùmo bàide; áferi coróbaizùdiaùoù. Nanoide ùima Jitó billùrui afe izói íite. 40Aféruimo mena ùima jacáfaùmo illa llezica, afe íaillùnoùmona dáamùe Juzíñamuimo àùnotùmùe caifo monamo uille, ie mei jùáùmùe fùébicaite. 41Daje izói mena rùngo trigo lláia llezica, daango caifo uiga, jùáùngo fùébicaite. 42Caade izói abà omoù onoiri, mei caù Ocuíraùma billùrui ónoñegaza. 43Mei íadù bífuena onódùomoùza; jofo naama meràrizaùbitùmùe bíllana onóadù, afémùe ie jofo rairuíllano ùnàñeno cáaite. Daùí afémùe meràrizaùbitùmùe ie jofona tuíñotañeite ie raa meràllena. 44Ie jira jùca ia abà ñue omoù fùnori. Mei due jiza comecù fácañeitùomoùmo, Nanoide ùima Jitó bíiteza. 45ùùnofùrede ocuífùregamùemo omoù comécùiri. Afémùe ñúefue baitádùmùe. Ie ocuídùmùe nana jofo ero comànùna uíñotaite. Güille hóramo dúcùa llezica afémùe afémacùna écaite. 46Naga ie naama ocuícana ñue fùnófùredùmùe afémùe billàruimo caùmare ite, mei ie ocuica ñue fànuana càoizaùbiteza. 47Uáfuena ómoùna dáùitùcue. Afemona jofo naama nana ie jofo eromo ite ráanùaùna afémùena uíñotaite. 48Mei íadù ocuífùregamùe fùénidùmùena jáiadù, íemo afe llezica: “Cue ocuídùmùe are bíñeite,” comécùdo dáùiadù, afe ocuífùregamùe jaca àùnofùnide. 49Daùí daùna mei afémùe jùáùe ócuifùregano duere fànoite. Afe llezica afémùe jùfáidùno dùga güizájite. 50Iemo ie ocuídùmùe billàruimo afémùe comécùñeitemo, ie naama dúcùite. Daje izói ocuífùregamùe ónoñega hóramo dúcùite. 51Dúcùillano afémùena jamánomo duere fànoite. Afe mei comecù dùné naù ùáùrena mei abùna ñue càoidùno ùere duere zefuilla izói, afe izói afémùena duere zefuítaite. Afemona afémùe ùere éite. Eiano izírenari murímurite, dùnori Jesús úrite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\