SAN MATEO 26

1Jesús nana bífuiaù llua méifodo, ie llófuegamacùna daùde: 2Onódùomoùza benómona ménarui íllamona pascua rafue íiteza. Aféruido Nanoide ùima Jitó Crístodùcueza cruzmo coráùllena cuena fécaitiaùoù, daùde. 3Afe llezica lletáriraùnù illaùnù, daje izói ocuica uai llófueraùnù, naa judíuaù eicomànùri dáanomo gaùrídiaùoù. Lletáriraùnù caifóidùllaùma Caifás ñúeco ibàrùmo gaùrídiaùoù. 4Afénomo Jesús jàfuiano llaùtállena maméritiaùoù. Afe llezica afémùe tùtállena maméritiaùoù. 5Mei íadù afémacù daùdíaùoù: Nana comùnù áferi fáùllifaùlliñañeillena, rafue ana íena lláùtañeitùcaù, daùdíaùoù. 6Jesús Betania jófuemo ite. Afémùe, chíinaitùmùena maméidùmùe Simón jofomo ite. 7Afe llezica, afénomo daa rùngo alabastro daùna nofùcù fùnoina ùcàtirudo zióredùji uite. Afeji ùere ráifide. Jesús güirábanimo ráùina llezica, afengo afe ziórede cáùredùji Jesús ùfomo totade. 8Ie llófuegamacù áfena cùóillano ràicaidiaùoù. Danù conímana daùdíaùoù: ¿Nùbái mei áfeji táùnomo fáùfitaga? 9Afeji aillo úcube óllena fecárede. Afedo oga úcube, dúeredùnomo írede, daùdíaùoù. 10Jesús daùí íaùoù úrillana cacáillano íaùoùna daùde: ¿Nùbái mei bie rùngo jùfánodoùdùomoù? Bie rùngo cuemo fùnoca raa ùere ñuera. 11Omoù càgùmo dúeredùno jaca ífùrede, mei íadù omoù càgùmo are íñeitùcue. 12Bie rùngo cue abùmo totaca ziórede cáùredùjina, cue raùllànomo dúide. Afedo afengo ñue cuena fùnode. 13Uáfuena ómoùna dáùitùcue, náganomo bie énùemo bie jílloille uai jino llóiadù, bie rùngo cuemo fùnócana jino llóitiaùoùza, afémacù aféngomo uíbicaifùreillena, daùde 14Afe mei nagakuiro iemo mena dàgade llófuegamacùmona Judas Iscariote lletáriraùnù illáùmamo úrizaide. 15Afémacùna daùde: Jesús ómoùmo cue fecálleza, ¿nùeze cuemo àbaitùomoù? daùde. Jira “ fugoamarie fùui táùjùna ùba dùeze, omo àbaitùcaù” daùnano, treinta dùga ráifide úcubetunillaù afémùemo fecádiaùoù. 16Iemo áfemona afe Judas Jesús íaùoùmo ñue fecállùno jenode. 17Afe rafue nanóidùruimo fáitañega pan güífùrediaùoù. Afe llezica Jesús llófuegamacù billano jùcánotiaùoù: ¿Pascua rafue llezica güíllena, uícodo nùnomo caù fànuaille? daùdíaùoù. 18Afémùe íaùoùna daùde: Batà jófuemo jaillano, cue daùnámùe jofomo jai. Afémùena daùíri: “Caù Llófueraùma ona daùde: Cúeùena mamécaruimo ja dúcùizaideza. Pascua rafue güífùrenana o jofomo cue llófuegamacùri güítùcue,” daùde. 19Iemona ie llófuegamacù ie ocuilla izói pascua ráfuemo güíllena fànuaidiaùoù. 20Ja nauilla llezica, Jesús ie nagakuiro iemo mena dàgade llófuegamacùri afénomo güizájidiaùoù. 21Afénomo íaùoù güilla llezica Jesús daùde: Uáfuena dáùitùcueza, ómoùmona dáamùe cuena fécaite, daùde. 22Iemona afémacù ùere zúucaidiaùoù. Zúucaillano illa dàgamùerie Jesumo jùcánotiaùoù: Caù Ocuíraùma, ¿meita cue? daùdíaùoù. 23Jesús íaùoù uai ote: Birui cue dùga daje plátomona güitàmùe, nùù cue fécaitùmùe. 24Nanoide ùima Jitó Crístodùcue; jaiai Juzíñamui Cuegáuaimo lloga iodo jáitùcue. Mei íadù cue fecádùmùe ¡nùù dúerena! Afémùe nanómona jaca jéicùñegania fùgora, daùde. 25Iemona afe fécaitùmùe Judas Jesuna daùde: Llófueraùma ¿meita cue? daùde. Jira Jesús uai ote: Jùù, o. O cue fecalle. 26Ie güilla llezica, Jesús pan llàùnota, Juzíñamuina “ùere fùgora” daùde. Daùna mei dùtada, ie llófuegamacùmo fecade. Fécajano daùde: Bie güi. Bie cue abùza, daùde. 27Afe mei jiróraco llàùnota, Juzíñamuina “ùere fùgora” daùde. Daùnano ie llófuegamacùmo fecade. Feca mei íaùoùna daùde: Nana bicúrimona omoù jirori. 28Mei bie cue dàeza. Cue dùe, dájemo Juzíñamui llàùnoga comue uai uáfuena daùítate. Aillo comùnù àaùfue muiñóllena cue dùe totalle. 29Mei íadù dáanomo bie jùrùkojù íjina meine jíroñeitùcue. Cue Moo illáùmana illùrui naù dúcùñeille dùno aféjina jíroñeitùcue. Afe bille llezica cómojina omoù dùga jíroitùcue, daùde. 30Juzíñamuimo íaùoù rua fuilla mei, jino Olivo daùna ídumo jáidiaùoù. 31Afénomo Jesús íaùoùna daùde: Bie naùo cueri méaicaillano nana omoù cuena fàeitùomoù. Mei jaiai Juzíñamui Cuegáuaimo omoù dùbénedo bie izói daùde: “Ovejaù úiñoraùma cue fáitùcue, íemona afe ovéjaùaù raùnólliaùoù,” daùde. 32Jesús naù úrite: Mei íadù meine abùdo cue cáaille mei omoù uícodo Galiléamo jáitùcue, daùde. 33Jira Pedro uai ote: Nana comùnù ona fáùcanocaitiaùoùia, cue ona fáùcanocaiñeitùcue, daùde. 34Jira Jesús afémùena daùde: Uáfuena ona dáùitùcueza. Bie naùo ùitava naù úriñenia, daámani dàgacaiño cuena jáanoitùo, daùde. 35Pedro íena daùde: O dùga cue tàillena ùere jitáirede ia, ona jáanoñeitùcue, daùde. Afe llezica nana llófuegamacù Pedro daùna izói daùdíaùoù. 36Afe mei Jesús naa ie llófuegamacùri Getsemaní mámecùredùnomo dúcùde. Afénomo íaùoùna daùde: Baù batà Juzíñamuimo cue úrizailla llezica benomo omoù ráùiri, daùde. 37Daùí daùna mei Pedro, naa Zebedeo jitó íaillùnoùri Jesús baù uite. Afe llezica Jesús ùere zúucaide. Zúucailla llezica comécùmo duere zefuilla izói cácacaide. 38Iemona íaùoùna daùde: Cue comecù ùere zúuredeza. Afe zuufue cuena tùtade izói fùnode. Benó omoù fùébiri. ùnàñeno cue omoù úiñori, daùde. 39Daùí daùna mei afe baùmo íanori jaide. Afénomo énùemo fueco dùne bàjùcaillano Juzíñamuimo úrite; daùde: Cue Moo, o fùnórenia bie duere fùnóllùnomona cue jíllotari. Mei íadù cue comecù jítaina izói fùnóñeno iri. O comecù jítaina izói fùnori, daùde. 40Afe mei daámani ie llófuegamacù illánomo meine bite. ùnàdiaùoùna càoizaùbite. Iemo Pédrona daùde: ¿Nano íanori omoù cue dùga ùnàñeno cáadùno izói ínidùomoù? 41Fùénidùfuemo omoù báùiñelleza, ùnàñeno abà omoù rairuiri. Daje izói Juzíñamuimo comécùdo omoù úriri. Uáfuena omoù joreño jiéredeza, mei íadù omoù abù náùnide, daùde. 42Afe mei nane Jesús Juzíñamuimo úrizaide. Bie izói daùde: Cue Moo, bie duere cue íaùoù facátallemona cue o jíllotareñenia o comecù jítaiya izói fùnori, daùde. 43Afe mei nane meine bite. Bítemo ie llófuegamacù ùnàdena càoizaùbite, mei íaùoù uimo ànùe ùere íllaza. 44Iemona nane afémacùna fùénocaillano baù Juzíñamuimo úrizaide. Ja daámani dàgacaiño úrizaide. Ie mei nane daje uaido úrite. 45Afe mei nane ie llófuegamacù illánomo jaide. Afémacùna daùde: ¿ Naù ùnàdùomoù? ¿Naù ocózinaidùomoù? ¡Cacarei! Nanoide ùima Jitódùcueza, ja cuena fùénidùnomo fecalle hóramo dúcùdeza. 46Omoù náidacai; jáitùcaùza. Cue fécaitùmùe ja dúcùdeza, daùde. 47Daùí Jesús naù úrioina llezica Judas dúcùde. Afémùe nagakuiro iemo mena dàgade llófuegamacùmona dáamùe. Afémùe aillo comùnù dùga bite. Lloéfaillaù naa bùgànùaùri atàdiaùoù. Afémacù lletáriraùnù illaùnù orécaiaùoù. Daje izói judíuaù éicomùnù orécaiaùoù. 48Fécaitùmùe Judas Jesús íaùoù onóillena llaùtalle uai uícodo íaùoùmo llote: Nàùmùe cacaù ñàtaitùcueza; afémùe llaùtada omoù uiri, daùde. 49Afemona Jesumo áùnozillano daùde: Llófueraùma, caùmare itùo, daùde. Afe emódomo Jesuna ñùtade. 50Jira Jesús ie uai ote: Cue nabai, ¿mùnàcamo bitùo? daùde. Daùí daùna mei, comùnù billano Jesús llaùtádiaùoù. Llaùtada llavéllena uitíaùoù. 51Afe llezica Jesús nabáiñùaùmona dáamùe ie lloefai otá, lletáriraùnù illaùma ocuífùregamùe jefo cotade. 52Jira Jesús íena daùde: Jadíe o lloefai oni joone. Mei nana lloéfaido fuirídùno, afe lloéfaido tàitiaùoù. 53¿Onóñedùoza cue Móomona menakuiro iemo mena dàgazie ràiduaùbitùnona jùcáredùcue? Daùí jùcádùcuenia afémùe biruimo raùre cuemo orérede. ¿Afena onóñedùo? 54Mei íadù birui afémacù cue llaùtáñediaùoùnia, ¿nùe izói Juzíñamui Cuegáuai daùna ñue àcoùmo zúite? Aféuai bie íficaidùfuiaù ie zuílle llote, daùde. 55Afe mei Jesús comànùna daùde: ¿Nùbái mei meràrifùredùmùe izói cue lláùtaùbitùomoù? Mei lloéfaillaùri íemo bùgànùaùri cuemo bitàomoùza. Nágaruillaùdo Juzíñamuimo gaùríracomo ráùicana ómoù llófuefùredùcue. Afénomo jaca cuena llaùtáñedùomoù. 56Mei íadù nana bie íficaide, jaiai Juzíñamui uai jino llóraùnù lloga ñue àcoùmo fuitállena, daùde. Afe llezica nana Jesús llófuegamacù afémùe fáùcanocaillano botádiaùoù. 57Afe Jesús llaùtada oni uitùno Caifás uícomo uitíaùoù. Afémùe lletáriraùnù caifóidùllaùma. Afénomo ocuica uai llófuefùredùno naa eicomànùri dáanomo ofídiaùoù. 58Mei íadù afe llezica Pedro Jesús uilla óodana caifóidùllaùma jofo ibàrùmo jaide. Afénomo dúcùillano jofo jaide. Jaillano afeco úiñotùno dùga ráùide. Afémùe dùnomo ráùide Jesús lláùtaja ñue àcoùmo fúillana càoillena. 59Lletáriraùnù naa eicomànùri, íemo nana jamánomoidùllaùnùri Jesumo fùeni jóonellùfue jenódiaùoù. Uafue jóonellùfue íaùoù báiñenia “Táùnofue nítaitùcaù,” daùdíaùoù, “áfedo afémùe caù tùtátalleza.” Afe llezica aillo comùnù billano taùno uaillaù afémùemo jóonetiaùoù. 60Mei íadù afémùemo íaùoù jóonellena baiñédiaùoù. Afe mei íiraùnomo ménamùe taùno llófùredùno íaillùnoù dúcùde. 61Afe íaillùnoù daùde: Baie Jesús bie izói daùífùrede: “Juzíñamuimo gaùríracona júdaùredùcue. Afe mei daaruiámani íllamona meine caifo níredùcue,” daùdíaillùnoù. 62Jira lletáriraùnù caifóidùllaùma náidacaillano Jesuna daùde: ¿Nùbái mei uai oñédùo? Bie omo íaùoù jóonegafue ¿nùe izoide? daùde. 63Mei íadù afe llezica Jesús jaca uaina oñede. Ie jira lletáriraùnù illaùma íena daùde: Caade Juzíñamui mámecùdo o úritadùcueza, uri. Uáfuena daùíllena rùire o ocuídùcue. O, Juzíñamui Jitó Crístona o illa caùmo lloiri, daùde. 64Jira Jesús daùde: Jùù, o daùna izói nàùmùedùcue. Nane ómoùna dáùitùcue, Nanoide ùima Jitó Crístodùcueza, ràinorede Juzíñamui nabézimo cue ráùillana càoitùomoù. Afe llezica mona uíllùedo ana monámona cue bíllana càoitùomoù, daùí daùde. 65Afena cacáillano lletáriraùnù caifóidùllaùma jamánomo ràicaide. Daùí ràicaillana ácatallena ie jùtáoigaroi cuatade. Afe mei daùde: Bie ùima ie daùna uáillaùdo Juzíñamuina ùáùre úrite. ¿Nùbái mei naù jùáùe uai nábaitùno jitáidùcaù? Omoù danù ie fùénide dáùnana cacádùomoù. 66¿Mùnùca afémùemo dúina? daùde. Jira afémacù daùdíaùoù: Dama ie àcoùnia tàirede, daùdíaùoù. 67Afe mei ie uiécona tuádiaùoù. Rázùdo íena fatíaùoù. Jùáùmacù ie uiéco púcoùdiaùoù. 68Daùí ñiano íena daùdíaùoù: Mei Crístodùoza, ¿nàùmùe o faja? Jino llone, daùdíaùoù. 69Afe llezica Pedro jinófeco ibàrùmo ráùide. Afénomo ie illa llezica ocuífùregango afémùemo billano daùde: O daje izói Galilea ímùe Jesús dùga macáfùredùo, daùde. 70Mei íadù Pedro comùnù eróicana afémùena jáanote; daùde: O dáùnana onóñedùcue. ¿Mùnùca llotùo? daùde. 71Afe mei Pedro jofo nazemo jáidemo jùáùngo íena cùode. Càoillano afénomo itànona daùde: Bímùe daje izói Nazaret ímùe Jesús dùga macáfùrede, daùde. 72Afengo daùí daùna llezica, Pedro nane íena jáanote. Rùírede uaido daùde: Afe ùímana jaca onóñedùcue, daùde. 73Afe mei íanori íllamona afénomo itùno Pédromo áùnozillano daùdíaùoù: Uáfueza, afémacù ímùedùo, mei dama o úrillado onódùcaùza, daùdíaùoù. 74Afe jira Pedro uafue daùíllena Juzíñamui mámecù llàùnota rùire daùde: Afe báimùena jaca onóñedùcue, daùde. Daùí ie daùna llezica ùítava úrite. 75Afemona Pedro Jesús uícodo íena dáùnamo úibicaide. Afe be nàùuai: “ùitava naù úriñena llezica, daámani dàgacaiño cuena jáanoitùo.” Afemo úibicaillano Pedro jino ùere zuure éecana jaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\