SAN MATEO 4

1Afe mei Ñuera Joreño Jesús táùzicùmo uite, afénomo Taùfe afémùe fùeni facátallena. 2Afénomo Jesús cuarenta dàgarui güiñeno ite. Mona naùo dùga afénomo güiñeno ite. Afe mei afémùe ùere jamánomo jufínaite. 3Ie jufínailla llezica, Taùfe Jesús facátallena áùnozide. Iena daùde: Ua Juzíñamui Jitona o íadù, mai bie nofàcùaù panùana mei fùno, daùde. 4Jira Jesús uai ote: Jaiai Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Fia güílledo come ínide, mei jùáùfodo nana Juzíñamui lloga uaido írede,” daùde. 5Iemo Taùfe Jesuna ñuera Jerusalén jófuemo uite. Afénomo ite gaùríraco emódomo caifo jùca Jesuna uite. 6Uillano íena daùde: Ua Juzíñamui Jitona o íadù, benómona ana batà mai ticai, mei Juzíñamui Cuegáuai bie izói dáùdeza: Juzíñamui ie abù imácùna ona uíñotaite. Iaùoù ónoùdo ona mozíñoitiaùoù, o éùba nofàcùaùmo íziñeillena, daùde. 7Jira Jesús uai ote: Jaiai Juzíñamui Cuegáuai nane daùde: “O ocuide Juzíñamui mai facátañeno,” daùde. 8Nane dáanomo Taùfe ùere caifónedumo Jesuna uite. Afénomona Taùfe nana énùemo ite náùraùna ie ácatate, naa íaùoùmo ite ebíredùfuiaùri. 9Iemo nane íena daùde: Cañàcùdo cue anamo dújuano cuemo o caùmátaiadù, nana bie omo íitùcue, daùde. 10Mei jira Jesús daùde: Taùfe, mai oni jai, mei Juzíñamui Cuegáuai dáùdeza:“Dama ocuide Juzíñamuimo caùmátairena. Dama afémùe ocuífùregamùena o iri,” daùde. 11Afemona Taùfe Jesús fáùcanocaillano oni jaide. Afe mei dáarie Juzíñamui abù ímùiaù Jesuna cánuaùbite. 12Jesús Juan Bautista llavéinana fùdàillano, oni Galilea énùemo jaide. 13Mei íadù Nazaremo fùébiñeno, Capernaum jófuemo jaide. Afe jofue Galilea jorai fuédamo ite. Iemo afe jofue Zabulón énùemo ite. Daje izói Naftalí énùe áùnomo ite. 14Jaiai Juzíñamui uai llóraùma Isaías lloga uai ñue fuitállena, bie izói íficaide. Afe uai daùde: 15"Zabulón énùe, Neftalí énùe dùga áillue jóraimo jóide io áùnori ite. Afénùe Jordán ruicáfellemo ite. Afénùe judíoñedùnomo dúide Galilea daùna énùe. 16Afénùiaùmo ite comùnù jítùnomo itùno izói Juzíñamuina onóñediaùoù. Mei íadù ja birui afémacù como aillo egáiñotena cùódùno izói, Juzíñamuina uáfodo onódiaùoù. Iemo jùáù afe tàide izói Juzíñamuina ónoñedùno jae egáiñogaiaùoù, Juzíñamui zíiñona illàfuena íaùoù maiñóllena." 17Afe mei Jesús jino comànùmo ie llófuelle uai fueñe taùnede. Daùde: Omoù comecù ífuiaù méidori, mei monamo ite Juzíñamui illáùmana illùrui áùnozideza, daùde. 18Jesús Galilea jorai fuédado macádemo, mena ama íaillùnoùna baite. Dáamùe mámecù Simón, afémùe jùáùfodo mameina Pedro. Jùáùe baigámùe mámecù Andrés. Afe íaillùnoù facóraùnù. Afe llezica llóiji jóraimo dotádiaillùnoù. 19Iemo Jesús íaillùnoùna daùde: Mai cuedo bi, comùnù llófuellena íaùoù jénoitùmùena ómùcoùna jóoneitùcueza, daùde. 20Iaillùnoù llóiji fùénocaillano afémùedo jáidiaillùnoù. 21Nane afe báùfenemo Jesús mena jùáùe ama íaillùnoùna càoizaide. Afe íaillùnoù Zebedeo jitó Santiago Juan dùga. Afe íaillùnoù áillue nocaemo ie moo dùga íaùoù llóiji ñue fùnódiaùoù. Jesús íaillùnoù uáidote. 22Afe llezica, áillue nocaemo íaillùnoù moo fùénocaillano, Jesudo jaídiaillùnoù. 23Afe mei Jesús Galilea énùedo nágafenedo jaide. Nana Juzíñamui uai llófueriracuaùmo llófuerite. Afémùe Juzíñamui illáùmana illùrui ñúefuedo jino llócaide. Daje llezica nana jùáùfodorie ùrárede comùnù jíllotate. 24Nana Siria énùemo Jesús fùnoca ñúefuiaù jalleide. Iemona Jesusmo jùáùforiede dúicuaùmo duere zefuídùno atàdiaùoù. Iemo jùáùforie izi cácadùno, íemo fùénide jóriaù uícaigamacù, íemo chémemo raamo jíridùno, íemo tàzitaitùno, nana bie izóidùno Jesusmo atàdiaùoù. Iemo nana afémacùna Jesús jíllotate. 25Iemona dùga jùáùnuiaùmona bitíaùoù Jesudo jáillena. Galilea énùemona bitíaùoù, íemo Decapolís jófuiaùmona bitíaùoù, íemo Jerusalén naa Judea énùemona bitíaùoù. Daje izói imani Jordán ruicáfellemona Jesusdo bitíaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\