SAN MATEO 5

1Jesús afe aillo iedo jáidùnona càoillano, caifónedumo ráùnazaide. Iemona ie llófuegamacù afémùe abùdo ofídiaùoù. 2Afe mei Jesús bie izói como íaùoùna llófuete: 3“Comecù dùnena dúeredùcaù” daùífùredùno ióbidiaùoù, mei monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui afémacùmo dúideza. 4Comécù zúuredùno caùmare itíaùoù, mei Juzíñamui íaùoù fàraiteza. 5Comécùna mánaùdùno caùmare ióbidiaùoù, mei Juzíñamui jùca ia íaùoùena mameca énùe máiñoitiaùoùza. 6Júbiena méinegamùe ùere güíacana izói, Juzíñamui comecù jítaina izói ùere íacadùno caùmare ióbidiaùoù, mei Juzíñamui afe íaùoù íacana izói íaùoù íllena afémacùna cánoiteza. 7Jùáùmacùmo dúecaifùredùno caùmare ióbidiaùoù, mei Juzíñamui íaùoùmo dúecaiteza. 8Comécùna àaùnidùno caùmare ióbidiaùoù, mei Juzíñamuina càoitiaùoùza. 9Icàrafuena oni orédùno caùmare ióbidiaùoù, mei Juzíñamui afémacùna “Cue jitódùomoù” dáùiteza. 10Juzíñamui jítaina íaùoù fànuari duere zefuídùno caùmare ióbidiaùoù, mei monamo ite Juzíñamui illáùmana illarui íaùoùmo dúideza. 11Comùnù omoù báiñua, omoù duere íaùoù fànua caùmare ióbidùomoù. Daje izói cue àcoùnia taùno uaillaù ómoùmo íaùoù nitáadù caùmare ióbidùomoù. 12Afena náfueñeno ióbicana caùmare omoù iri, mei monamo ite áillue ebíredùfue jùrídoitùomoùza. Mei jaiai naù omoù iñena llezica ite Juzíñamui uai llóraùnù daùí duere fùnóllena racácaiaùoù. 13Omoù, sal izói, bínùe comùnù ñue fùnódùnona itàomoù. Mei íadù sal ie ràino íñenia güíllena caùmáretañede. Afe ràinonide sal ¿mùnàcado meine ràiretade? Jaca meine ràiretaninamona jaca ráifiñede. Comùnù zaizàllena macáranomo dotárega. 14Omoù fùnoca ñúefuiaù fànuamona, bínùe comùnù ñue íllena egáiñote raa izóidùomoù. Iemona caifónedumo ite uáfori càocaide jofue jaca retáidonina izói itàomoù. 15Uneca mechera nogo eromo retáidollena unéñedùomoù. Mei jùáùfodo caifo uáfori càoidùnomo uneda ráùnafùredùomoù, jofo eromo itànomo ñue egáiñollena. 16Afe izói ómoùmo Juzíñamui comuítaga omoù fùnófùrega ñúefuiaù jino comùnù eróicana fùnócana omoù uiri. Daùí omoù ñue fùnócafuiaùna ñue íaùoù càoilleza. Uáfori íaùoùmo càotari, monamo ite omoù Moomo ñúefuiaù íaùoù jóonellena. . 17“Moisés ocuica uai cáitajaùbite,” daùí cuemo omoù comécùñeno iri. Daje izói jaiai Juzíñamui uai llóraùma llófuia féitajaùbiñedùcue. Jaca afe uaillaù féitajaùbiñedùcue, mei jùáùfodo afe uaillaù ñue àcoùmo fúitaùbitùcue. 18Uáfuena ómoùna dáùitùcue, mona naa énùe dùga naù fúiñeille dùno bie ocuica uáillaùmona daa uai oni ónide. Nana áfemo lloga íficaitùfuiaù naù zuíñena llezica, afe uaillaù jaca íite. 19Ie jira afe ocuica uáillaùmona daa uai ùere duere íadù dáamùe náfueñenia, monamo ite Juzíñamui illáùmana illáruimo afémùe jamáimùena jáite. Daje izói afémùe náfueñena izói jùáùmacùna “Caù náfueñeillù” daùíadù, ùere jamáimùena jáite. Mei jùáùfodo aféuaillaù náfuetùnona íemo jùáùmacù afe uaina náfuetadùnona, “Bimacù Juzíñamui illáùmana illáruimo jamánomoidùnona,” daùille. 20Mei birui ómoùna dáùitùcue: Juzíñamui jitáinana ñue àcoùmo fuitállena, ocuica uai llófuetùno, fariséuaù dùga ùere áfena nàcùdotiaùoù. Mei íadù íaùoù nàcùdoga baùmo omoù fànoñenia, monamo ite Juzíñamui illáùmana illáruimo dúcùñeitùomoù. 21Omoù jaiáidùgùma dáùnana cacádùomoù. Afe daùna be nùùe: “Jùáùmana tùtáñeno iri, mei jùáùmana tùtádùmùe jùcánuano duere fùnolle.” 22Mei íadù afe emódomo nane dáùitùcue. Nùnó dáamùe ie aùno come dùga icària, afémùe áferi jùcánuano duere fùnolle. Daje izói ie ámana ùaùre daùdàmùe Jamánomo Ràillaùnù afémùemo jùcánuano duere fùnolle. Iemo jùáù ie ámana “O abùna onóñedùmùedùo,” daùíadù afémùe áferi jaca nùnomo dúiñede iraimo orérede. 23Iemona Juzíñamuimo o úriacana llezica, daje izói afémùemo fia fecáacaga raa o izájiacana llezica, o aùno come dùga o icàrillamo o uibíoicaiadù, 24afe o izájiacaga raana izáiñeno iri. Fueñe afémùe dùga ñue o fùnori, caùmare uái ómoùcoù íllena. Afe ñue ómoùcoù fànua méifomo, o izájiacaga raa fecáredùo. Ja Juzíñamuimo úriredùo. 25Iemo jùáùfuemo omoù cacai. ùaùfue omo mamédùmùe dùga raùre o úrizairi, afe àaùfue záilleza. Jùcánoracomo naù ona uiñena llezica, mai jino io anamo ñue ómoùcoù záitari, jùcánoraùmamo o ie úiñeilleza. Daùí o fànoñenia, afe jùcánoraùma fùénidùno llaùtáfùredùnomo ona izájite. Iemo afémacù ona llavéracomo àbaitiaùoù. 26Uafue ona dáùitùcue, o llavétatùmùe jùcaca úcube ie jàcaja dùeze o àbañenia, afécomona jaca jino bíñeitùo. 27Jaiai daùnáuaina cacádùomoùza. Afe be nùùe uai. Jùáùe rùngo dùga jùruídoñeno o iri. 28Mei íadù ómoùna daùdùcue: Omoùmona dáamùe rùngomo eróicana fùeni comecù facáadù, afémùe ja afengo dùga ie comécùdo jùruifue fùnode. 29Mei o cùona raamo o éroillamona fùénidùfuemo ona baùítaia áfemo eróiñeno o iri. Ua, o uíjù nabejù o fítajamona o eróinino o illa izói, afe izói o fùéniruitate raamo eróiñeno o iri. Afe uíjù júbene o fítañenia izói, fùénide raamo éroillano o fáùcanocaiñenia o abùna nana iraimo dotátaite. Ie jira o abàmona daa àeizù iñena izói, nana o abù táùnocaille baùmo ùere ñuera. 30Daje izói o fùnóacanafuiaù fùénidùfuemo ona baùítaia, aféfuiaù fùnóñeno o iri. O onoù nabezi o jáitajamona aféfuiaù o fùnónino o illa izói, afe o fùéniruitate ráfuiaùna o fáùcanocairi. O jáitañenia izói, o fáùcanocaiñenia, o abùna nana iraimo dotátaite. Ie jira o abàmona daa onoù íñena izói, nana o abù táùnocaille baùmo ùere ñue ite. 31Daje izói jùáùe jaiai daùna uai bie izói joide: “Nùnó daa come ie aù dotáadù, afe bie rùngona benómona óñeitùcue daùnabe aféngomo írena.” 32Mei íadù birui ómoùna daùdùcue: Dáamùe ie aù dotáadù, afémùe aféngona jùruíretaite. Mei íadù daa ráfuedo dotárede. Afefue be nùùe: Afengo ùnírede iadù jùáùe ùima dùga íadù afengo dotárede. Daje izói dotácango aùna otàmùe afe úamona afémùe afengo dùga jùruifue fùnode, mei Juzíñamui eróicana, afengo naù fuéñeidùmùe aù. 33Daje izói omoù jaiáidùgùmamona cacádùomoù. Afe be nùùe uai: “Juzíñamui eróicana ie mámecù o llàùnuano o dáùnana ñue àcoùmo záitari.” 34Mei íadù birui ómoùna daùdùcue: Uafue daùíllena jaca mona mámecù llàùnonidùomoù. Mona Moo Juzíñamui illánoza, áfedo ùere uafue daùíñeno iri. 35Daje izói énùe íbogùdo uafue daùíñeno iri, mei afénùena Juzíñamuimo jaùnáideza; fia ie ùdaù jóonera izóideza. Daje izói o llógana uafue daùíllena Jerusalén mámecù llàùnoñeno iri, mei afe jofue Nahíllaùmamo, ua Juzíñamuimo dúideza. 36Daje izói dama o ùfócùdo uafue daùíñeno iri, mei o ùfótùraù úzetùraùna méidonidùomoùza, daje izói jítùtùraùna orénidùomoùza. 37Iemona jùáùe uaina nabáiñeno “Jùù fànoitùcue” daùíri. Mei jùáùfodo “Jùù fànoiñeitùcue” daùírena. Uafue daùíllena bie izói o daùna baùmo jùáùe uaina o nabáiadù afe uai Taùfémona bite. 38Daje izói jùáùe jaiai nanómona dáùnana cacádùomoù. Afe daùna be nùùe uai: “Dáamùe jùáùmùe ui fitáadù afe ùbana afémùe ui fitárega. Daje izói dáamùe jùáùmùe ízido dùtáadù afe ùbana afémùe ízido dùtárega.” 39Mei íadù birui ómoùna daùdùcue: Dáamùe fùeni omoù fùnóadù, ùbana afémùemo rùire úriñeno o iri. Mei jùáùfodo dáamùe o uiéco putáadù daje llezica enéfene putari íena o daùíri. 40Dáamùe taùno omo jàtajano, o caifóferoi baùróadù, afe llezica o jinófenemo jùtáraroi caifóferoi dùga naga afémùemo o fecari. 41Daje izói dáamùe mei policía izóidùmùe méerede raana daa kilómetro ràifuedo o abàtaiadù, afe baùmo mena kilómetros icàriñeno o uíri. 42Nane dáamùe raa ómoùmo jùcáadù, afe íemo o fecari. Jùáùmùe “Nano íanori cuemo fia feca” daùíadù, afémùemona oni jàjùcaiñeno o iri. 43Daje izói jaiai nanómona daùna uaina cacádùomoù. Afe be nùùe uai: “Omo caùmare úrifùrenamùena izíruiri, íemo o icàrillamùena éoiri.” 44Mei íadù birui ómoùna daùdùcue: Omoù icàrillamùena omoù izíruiri. Omoù faidódùmùena caùmare íemo omoù fùnori. Omoùna éoidùnona ñue omoù fùnori. Omoù báiñotùno, íemo jùáù ómoùna fùeni fùnóacadùno dùga afémacù íena Juzíñamuimo omoù jùcari. 45Daùí omoù íllemona monamo ite omoù Moo Juzíñamui jitótùaùna jáitùomoù. Mei afémùe ñúemacùmo jitómana egáiñotadeza, daje izói jùáù fùénidùmacù íena egáiñotadeza. Iemo, comécùna jaàcùna jóidùnomo afémùe nocùna bùítate, daje izói comécùna jaàcùna jóiñedùno íena nocùna bùítate. 46Mei danù ómoùna izíruitùnona omoù izíruiadù, ¿áfemona mùnùca jùrídoitùomoù? Jaca jàridoñeitùomoù. Omoù jámairuiga gobierno raiñoca úcube llàùnofùredùno da afémacù izíruitùnona izíruitiaùoù. Afémacù baùmo izíruiredùomoù. 47Dama omoù ámatùaù caùmare omoù uáidoiadù, ¿nùùe ñúefue fùnódùomoù? Juzíñamuina onóñedùno bie izói illa. Afémacù baùmo nana comùnù caùmare uáidoredùomoù. 48Monamo ite omoù Moo Juzíñamui àaùfuenide comécùna fàgomùena illa izói, afe izói omoù iri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\