SAN MATEO 6

1Jesús naù úrite; daùde: Omoù fùnófùrega ñúefuiaù comùnù eróicana afémacù ómoùmo cáùmacaillena omoù fùnóñeno iri. Daùí omoù fùnóadù monamo ite omoù Moo Juzíñamui ómoùna mùnàcana jùrídotañeite. 2Ie jira dúeredùno o cánua llezica nana comùnù lloñeno, uái daùí omoù canori. Jino omoù macáraomo, daje izói Juzíñamui uai llófueriraco eromo dùga táùnona abù àùnotùno bífùrediaùoù. Afémacù comecù fùgóñedùmacù illa llezica jino fùnócafuiaùmona ñúemacùna eróidiaùoù. Iaùoù fànua izói fùnóñeno omoù iri. Afémacù daùí fànofùrediaùoù jùáùmacù íaùoùdo ñue úrillena. Mei uafue ómoùna dáùitùcue: Comùnù íaùoùdo caùmare úrillado, íaùoù jùrídoacaga raana jae íaùoù jùrídoga. 3Mei jùáùfodo dúeredùnomo daa raa o fecalle llezica o izíruiga aùno cómemo lloñeno uái daùí o fecari. 4O fànofùrega ñúefue báinino o fùnori. Iemona o Moo Juzíñamui o báinino fùnoca raana càoiteza. Afemona óùena mameca raana o jùrídotaiteza. 5Juzíñamuimo omoù úrilla llezica, abù dùné ñue càoidùmacù fànua izói fùnóñeno omoù iri. Afémacù Juzíñamui uai lloraco eromo caifo naidáillano fùcàre uaido Juzíñamuimo úrilla izói fùnódiaùoù. Iemo jofue càgùmo ite aillo comùnù ofíranomo daje izói fùnófùrediaùoù, comùnù íaùoùna càoillena. Uáfuena ómoùna dáùitùcue, afe bie comùnù íaùoùdo ñue úrillado, íaùoù jùrídoacaga raana jae jùrídotiaùoù. 6Mei jùáùfodo Juzíñamuimo o úrilla llezica, o jofo eromo jaillano o naze ùbairi; íemo afénomo o dùga ite Moo Juzíñamuimo o úriri. Afemona o Moo Juzíñamui o báinino úrilla uaina cacáillano, óùena mameca raana o jùrídotaite. 7Juzíñamuimo o úrilla llezica, Juzíñamuina onóñedùno fànua izói, taùno uaillaù dùga icaiño lloñeno o iri. Afémacù bie izói comécùidiaùoù: “Are cue úrillado Juzíñamui nùbaù cuemo cacáreite,” daùdíaùoù. 8Afémacù izói iñeno o iri, mei naù o jitaille raa o jùcáñena llezica o Moo Juzíñamui uícodo onódeza. 9Ie jira bie izói afémùemo omoù úrifùreiri: Caù Moo Juzíñamui, monamo itùo; o mámecùdo ñúefue nitácaza. 10O illáùmana illùrui raùre bíiteza. Dùnomo monamo o comecù jitáillafue íaùoù fànua izói, afe izói bie énùemo fùnótaùbiteza. 11Caù nágarui jitaiga güíllenùaù, birui caùmo fecari. 12Caù fùnoca fùénidùfue ùba caùmo oñeno iri, mei afe izói jùáùmacù fùeni caùmo fùnódiaùoù íadù, afémacùmo ùbana oñédùcaù. 13ùaùfuemo caù baùíñellena caùna uíñori. Iemo afe llezica nana fùénidùfuiaùmona caùna jíllotari. Mei bínùe comùnù jaca o illáùmana illa anamo itíaùoù. Afémacù illáùmaillena ràino jaca omo ite. Daje izói jamánomo ñue ébifue jaca omo ite. Ja daùítadeza. 14Mei uafue, ómoùmo fùeni fùnódùno fùnoca fùénidùfuena omoù féitaia, afe izói monamo ite o Moo o fùnoca fùénidùfuena féitaite. 15Mei íadù aféfuiaù omoù féitañenia, omoù Moo omoù fùénidùfuiaùna féitañeite. 16Iemo nane Jesús daùde: Dama Juzíñamuimo izire omoù comecù facállena güíllena güiñeno omoù fàmairilla llezica, omoù uiécona zuure fùnóñeno omoù iri. Jínofene ñue càoina mei íadù comécùna ùáùredùno daùí fùnódiaùoù. Iaùoù fàmairilla llezica abùna ùere zuure fùnódiaùoù, comùnù íaùoùna càoillano “Baie fàmairitùno,” íaùoù daùíllena. Uafue ona dáùitùcue, afe izoide comùnù íaùoùna dáùnado íaùoù jùrídoacaga raana jae jùrídotiaùoù. 17Mei jùáùfodo güiñeno o fàmairilla llezica o uiéco ñue jocori; o ùfo ñue júiri, 18ona comùnù “Baie fàmairitùmùe” dáùiñeillena. Iemona o dùga ite báinidena cùófùrede Juzíñamui, áfena dama cùoille, íemona afémùe áfena ona jùrídotaite. 19Iemo nane Jesús daùde: Bínùemo aillo ráanùaùna ofítañeno o iri, mei bínùemo dùga raa ícuaù güífùregaza, íemo jùáùe raana ráataifùredeza, íemo jùáù meràrifùredùno meràfùredeza. 20Mei jùáùfodo Moo Juzíñamui jítainana o fùnófùreiri; caifo monamo ie illánomo ñúefuiaù o ofítari, mei afénomo ite raana ícuaù güiñédeza, íemo jùáù afeno raa zabíñede, íemo afénomo meràrifùredùno merànidiaùoù. 21Mei uáfueza, o gaùga raa ofítajanomo dáanomo daje izói o comecù íiteza. 22Ñúefuemo o comécùilla omo ñue egáiñote raa izoide. Jira bobaie egáioinamona o uído cùónana o ióbitaja izói, afe izói ñúefuiaù o jitáigana o comecù ífuena caùmare itátaite. 23Mei íadù ñúefuemo o comécùñenia, fùénidùfuedo mácaja izói itùo. Nana o comecù ifue zuure íteza. Mei Juzíñamui omo jóonega ñuera comécùdo dama fùénidùfuemo o comécùia nùù jamánomo jítùfomo o illa izoide. ¡Nùù jamánomo jítùrena! 24Daje llezica mena ocuídùmùe anamo buna ínide, mei ménamùede anamo o íadù dáamùe éoitùo, íemo jùáùmùe izíruitùo. Daje izói dáamùemo ñue táùjùitùo, mei íadù jùáùmùena jámairuitùo. Afe izói Juzíñamuina abù o náamataja llezica úcubemo abùna náamatanidùo. 25Jira ómoùna dáùitùcue, nágarui omoù jitaiga güille naa jirolle dùga áfemo comecù faùñeno omoù iri. Daje izói daa o jùtalle ùnícuiromo comecù faùñeno omoù iri. Caù ñue illafue güille baùmo ráifide. Daje izói caù caana abù ùniroi baùmo ráifide. 26Mai monamo feede ófocuizaùmo omoù comécùiri. Afémacù güíllenùaùna riñédiaùoù. Daje izói llàziena jofo oñédiaùoù, íemo jùáù güillena ñue fùnóranomo ofítañediaùoù. Mei íadù monamo ite omoù Moo afémacùna ecáfùrede. Omoù bie ófocuizaù baùmo ùere ráifina. 27Omoùmona, comecù ùere fáùamona ¿mei bu ie zairilla caifomo medio metro zairírena? Buna jaca daùí ínide. Dama Juzíñamui ona dùnori o zairítaja. Afe izói o güíllena ócuite, jira áfemo comecù faùñeno omoù iri. 28Iemo jùáù ¿nùbái mei ùnícuiromo ùere comecù fáùfùredùomoù? Jazícùmo ite záfiamo omoù comécùiri. Raamo táùjùñediaùoù, daje izói ùníroina niñédiaùoù. Mei íadù ùere ebire càoidiaùoù. 29Iemona ómoùna dáùitùcue jaiai illaùma Salomón ùere ráarede íadù, bie záfia ebírena izói, ebíredùroina jùtáñede. 30Mei Juzíñamui ráitùaùmo ebire càoitaiadù, afémùe ómoùmo jeruíñeno ùníroina jàtaite, mei afe ráitùaù íanori ebire eróideza. Iemo afe jùáùruido ja jobáicaza. 31Iemona nana jùáùe raamo comecù faùñeno omoù iri. “Caù güille iñédeza, ¿mùnùca güítùcaù?” daùíñeno omoù iri. Daje izói jùáù “¿Mùnùca jíroitùcaù?” daùíñeno omoù iri. Iemo jùáù, “ùníroinidùcaùza, ¿mùnùca jàtaitùcaù?” daùíñeno omoù iri. 32Mei uafue, bínùemo ite Juzíñamuimo àùnoñede comùnù bífuiaùmo ùere comécùidiaùoù; mei íadù omoù Moo monamo ite. Afémùe bie izoide raana omoù jitáillana onode. Jira ómoùmo iñede raamo comecù fáùnidùomoù. 33Mei íemona Juzíñamui illáùmana illáruimo duide raamo raùre uícodo járitaifùreiri. Daje izói jùáùe ie ocuícafue raùre uícodo omo fànofùreiri. Afe mei nana bie omoù jitaiga raana óitùomoù. 34Uire jitù cómuitùfuemo comecù faùñeno omoù iri, mei uire aferui dama ie comecù uille ráfuenùaù átùite. Nágaruillaùdo comuide comecù faùlle ráfuiaù ja fùgo báiteza, baùmo nabáinide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\