SAN MATEO 7

1Juzíñamui ómoùmo izire jàcanoñeillena, mai jùáùma jánana fùeni úriñeno o iri. 2Mei jùáùma jánana rùire o úrilla izói, afe izói Juzíñamui rùire ómoùmo jùcánoite. Jùáùmamo raana fácano omoù feca izói, afe izói afémùe ómoùmo fácano fécaite. 3¿Mei nùùe izói o ama uimo ite jéenide ráaruaùna càodùo, mei íadù afe dáaruido dama o uimo jéerie rarúnguaù íllana náfueñedùo? (Afena dáùiacade: Aillo fùénidùfue omo illa llezica, ¿nùùe izói due jiza oni nùbéfodo baùídùmùe jánana úriredùo? Urinidùo.) 4Iemo afe jéerie rarúnguaù dama o uimo íadù o ámana ¿nùùe izói daùíredùo: “O uimo ite jéenide ráaruaù cuena otátari”? Daùínidùo. 5¡Abù dùne ñue cùoide comécùna ùáùredùmùedùo! Fueñe dama o uimo ite jéerie rarúnguaù oíri. Afe o ua mei, afe o ama uimo ite jéenide ráaruaùna jino óredùoza. 6Juzíñamui ñue fùnoca raa, Juzíñamuina àaùruitùnomo fecáñeno iri; fecádùomoùniadù áfena jámairuillano afémacù ómoùna tàbùtaitiaùoù. Daje izói perla izoide ráifidùfuiaù merónùaù izoide àaùfuiaùredùnomo lloñeno iri; llotàomoùniadù merónùaù ràirùifùrena izói bimacù ómoùna uáitaùbitiaùoù. Afe izoide ñúefuiaù fùeni íacadùnomo llónide. 7Mai omoù jùcari, íemona Juzíñamui ómoùmo fécaite. Mai omoù jenori; báitùomoùza. Nazémona caùmare omoù uáidori; ómoùmo tuizáùbiteza. 8Mei jùcádùmùe llàùnoteza. Daje izói jenódùmùe báiteza; íemo jùáù nazémona caùmare uáidotùmùemo túigaza. 9Mei ómoùmona dáamùe ie jitó pan jàcaja llezica ¿meita nofàcùna írede? ¡Jaca ínide! 10Iemo afémùe chamu jàcaja llezica ¿meita jaiona írede? ¡Inide! 11Mei fùénidùnodùcaù íadù, ñuera raa caù úruiaùmo fécajana onódùcaù. Mei íadù afe baùmo monamo ite omoù Moo, afémùemo jùcádùnomo jamánomo ñuera raa fécajana onode. 12Mei íemona omoù jitailla jùáùmacù íaùoù ómoùmo fànua dùeze, dájeze afémacùmo fùnóredùomoù. Mei Moisés ocuica uai bie izói jóideza. Daje izói jaiai Juzíñamui uai lloraùnù cuega uai afe izói jóideza. 13Mei afe rùllírede monamo duide iodo omoù jai. Nùné táùnocaitaitùnomo jóide io ùere áilloo. Daje izói áfeo bojikaya jamánomo áillue. Afeodo aillo comùnù jailla. 14Mei jùáùfodo zíiñona caù cáaillùnomo jóide io jaàcùna jóide íadù rùllírede. Daje izói áfeo bojikaya rùllírede. Afeodo jáidùno dúemacù. 15Dùga comùnù “Juzíñamui dùbénedo úritùcaù” daùdíaùoù, íadù taùno llotíaùoù. Afe izoide comànùmona abà omoù rairuiri. Afe bimacù ebire jùféidùno izói ómoùmo bitíaùoù. Uáfueza, illáùnide ovéjaùaù izói ómoùmo bitíaùoù, mei íadù comecù dùne illáùrede jánallari izóidùno. 16Afémacù fùnócafuiaùdo íaùoùna uáfodo ónoitùomoù. Mei jíirede ñecànamona jàrùcue óñegaza. Daje izói jíirede monáigùmona jíficollùaù óñegaza. 17Mei daùí nana ñuera amena ñue llùzide. Daje izói nana fùénide amena fùénidùjùaùna llùzide. 18Ñuera aménamona fùénide ráajùaù llùzínide. Daje izói fùénide aménamona ñuera ráajùaù llùzínide. 19Nana ñuera ráajùaùna llùzíñede amena tàiano iraimo jobaica. 20Bie izói baie ómoùmo bitànona íaùoù fùnócaigafuedo uáfodo ónoitùomoùza. 21Nana cuena “Ocuíraùma” daùífùredùno monamo ite Juzíñamui illáùmana illánomo jofo jáiñeite. Danù monamo ite cue Moo comecù jítaillana fùnódùno jofo jáirena. 22Aféruillaùmo dúcùa llezica, dùga comùnù cuena dáùitiaùoù, ”Ocuíraùma, Ocuíraùma, o mámecùdo úrifùredùcaù. Daje izói o mámecùdo fùénide jóriaùna jino orédùcaù. Daje izói o mámecùdo cùóraùnina raana uaido comuítatùcaù.” 23Mei íadù afémacùna dáùitùcue: “Jaca ómoùna onóñedùcue. Dùga àaùfuiaùmona comuídùomoùza, cúemona oni ii,” dáùitùcue. 24Mei afe bie izói joide. Cuena cacádùmùe íemo cue ocuícana fùnódùmùe jofo níllana baitádùmùe izoide. Afémùe maùrídùnomo ie jofo nite. 25Rùire nocù bùide, íemo ille rùire renaide, íemo rùírede jairifo afécomo jaiñode; mei íadù afeco jaùnóñede, mei maùride énùemo nígaza. 26Mei jùáùfodo cuena cacádùmùe mei íadù cue ocuícana fùnóñedùmùe jofo níllana fùgo baitáñedùmùe izoide. Afémùe àdùaùdùnomo ie jofo nite. 27Afe mei rùire nocù bùide, íemo ille rùire renaide, íemo rùírede jairifo jaiñode. Iemona afécona jaùnode. Nana ana baùíllano due fùébiñeno nùné táùnocaide. Jesús dùnori úrite. 28Jesús úrilla méifomo, nana comùnù ie llófuemarillari caùmare fáùgacaidiaùoù, 29mei ràinoredùmùe izói íaùoùna llófueteza. Jaiai ocuica uai llófuefùredùno ràinonide llófuia izói afémùe llófueñede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\