SAN MATEO 8

1Jesús caifónedumona ana billa llezica, dùga comùnù afémùedo jáidiaùoù. 2Iemo ùrárede chíinaitùmùe Jesumo áùnozide. Afémùe Jesús anamo dújuillano daùde: Ocuíraùma, o jitáiadù bie duícona cúemona oréredùo. Cúemona oreri, daùde. 3Iemona Jesús ie ónoùdo afémùena jétano daùde: Jii, ona jíllotaiacadùcue. Benómona ja àaùnitùoza, daùde. Daùí daùna llezica ie ùráretade chiie jacáibicaide. 4Iemo Jesús íena daùde: Cácarei, bifue bumo lloñeno iri. Dama lletáriraùmamo o abù o ácatairi. Afe llezica Moisés ocuica o abù ja àaùnide daùítate raa afénomo mai o fecari. Afemona nana comùnù o chiie ja jacáillana ónoitiaùoù, daùde. 5Capernaum jófuemo Jesús jailla llezica, Romano illaùma Jesusmo billano izire jùcade: 6Ocuíraùma, cue ócuifùrega jitócome ùere ùrárede. Batà jofomo bàide. Afémùe tàzieri ùere jamánomo izi cácade, daùde. 7Jira Jesús íena daùde: O jofomo jaillano afémùena jíllotaitùcue, daùde. 8Jira illaùma Jesús uai ote: Ocuíraùma, cue jofomo o jáillena, cue ùere jamáimùedùcue. Jùcana o uaido o ocuiri, afémùe jílloilleza. 9Mei dama cue jùáùllaùma uai anamo itùcue. Daje izói cue anamo cue úiñoga fuiríraùnù ite. Dáamùena “Bi” cue daùía, afémùe bírede. Jùáùmùena “Jai” cue daùía afémùe jaide. Daje izói cue ocuífùregamùena “Bie fùno” cue daùía, afémùe áfena fùnode, daùde. 10Jesús áfena cacáillano, caùmare fáùgacaillano afémùedo jáidùnona daùde: Uáfuena ómoùna daùdùcue: Nana Israel náùraùmo bie izói àùnote come jaca baiñédùcue. 11Omoùna daùdùcue, nágafeniaùmona aillo oni jùcánemacù bíitiaùoù. Afémacù monamo ite Juzíñamui illáùmana illánomo jofo ráùnazaillano, daane Abraham, Isaac, Jacob dùga güítiaùoù. 12Mei íadù fueñe jáiredùno, jino jítùnomo dotálliaùoù. Afénomo afémacù ùere éenaicana murímuritiaùoù, daùde. 13Iemona afe illáùmana daùde: Mai o jofomo jai. O àùnuaze íiteza, daùde. Daùí daùna llezica afe ùrárede jitócome jíllode. 14Afe mei Jesús Pedro jofomo jaide. Afénomo Pedro jùfaiño abù cuaríllari ùrare bàinana cùóizaide. 15Iemo Jesús afengo onoù llàùnua llezica ie abù cuarilla llàùcaide. Afemona afengo náidacaillano afémacù jitailla baù atùde. 16Aferui jitoma jímaùcaidemo dùga fùénide jóriaù ogano Jesumo atàdiaùoù. Iemona daade uaido afe fùénide jóriaù jino orede. Daje izói nane nana duícotaidùnuiaù afémùe jíllotate. 17Nana bie izói zúide, jaiai uai lloraùma Isaías lloga uai fuitállena. Be afe uai: “Caù àranùaù afémùe uite. Daje izói caù duícuaù afémùe oni orede.” Daùí Isaías llote. . Afe mei jorai fuédamo illa llezica, 18dùga comùnù Jesús abùdo nágafene gaùríllana càoillano, afémùe “Mai jorai ruicáfenemo caù jai,” daùde. 19Iemo ocuica uai llófueraùma Jesusmo billano daùde: Llófueraùma, nana o jáiacana dùné odo jáiacadùcue, daùde. 20Jira Jesús ie uai ote: Nana jazicù ràllenùaù uái ífùreillùno ite. Daje izói caifodo féedùnuiaù uái íaùoù ráùillùno ite. Mei íadù Nanoide ùima Jitódùcueza, dáanori uái cue illùno iñede, daùde. 21Iemo jùáùe ie llófuegamacùmona dáamùe íena daùde: Odo jáiacadùcue, mei íadù fueñe cue ore cue moo tàille dùnó cue ílleza, íemo íena ráùacadùcue; afe méifomo odo jáitùcue, daùde. 22Jira Jesús ie uai ote: Mai cuedo bi. Juzíñamuimo náfueñedùno tàide izóidùmacù; mai mei jadíe ua tàitùmùe afémacù ráùlleza. O cuedo bi, daùde. 23Ie mei Jesús naa ie llófuegamacù dùga áillue nocaedo jáidiaùoù. 24Afe mei jorai ruicáfenemo jáidiaùoùmo, daa jamánomo rùírede jairifo náidacailla. Afe jairífomona jorai bagua afecae acónillaùna ùbáiacade izoide. Mei íadù afe llezica Jesús ùnùde. 25Iemona ie llófuegamacù ie cazítatiaùoù. Cazítajano íena daùdíaùoù: ¡Ocuíraùma, caù jíllota! ¡Ja buízaidùcaùza! daùdíaùoù. 26Jira afémùe uai ote: Nùbái mei ùere jacànaitùomoù? ¡Omoù naù fùgo àùnoñedùomoù! daùde. Iemona afémùe náidacaillano jairifo naa jorai dùga lletade. Daùí ie daùna llezica jorai bagóñeno uái ite. 27Iemona afécaemo itàmùiaù caùmare fáùgacaidiaùoù. Fáùgacaillano daùdíaùoù: Bie mei, ¿nùùe come? ¡Bímùe daùna uaina jairifo naa jorai dùga àùnote! daùdíaùoù. 28Afe mei Jesús jorai enéfenemo Gerasa énùemo dúcùdemo, mena ùima raùáfuaùmona Jesús dùné bite. Afe íaillùnoù fùénide jóriaù úicaiga. Afe íaillùnoù jamánomo jacùre illáùrede. Afedo jóide iodo buna jáinide. 29Jesús afe íaillùnoù lleta llezica caillàoidiaillùnoù: Jesús, Juzíñamui Jitódùoza. ¿Nùbái mei cócomo jíricaidùo? ¿Naù aferui dúcùñedemo benó coco duere fànuaùbitùo? daùdíaillùnoù. 30Afe llezica afe áùnori tóùca merónùaù güitíaùoù. 31Jira afe fùénide jóriaù Jesusmo izire jùcádiaùoù: Bie come íaillùnoùmona jino caù o oréadù, táùnomo oréñeno baie merónùaùmo caù oreri, daùdíaùoù. 32Jira Jesús íaùoùna daùde: Mai afénomo omoù jai, daùde. Afe fùénide jóriaù afe íaillùnoùmona jino billano merónùaùmo jaide. Afe mei afe merónùaù jorai arùmo ite íconùdo jabùda jóraimo cocàdiaùoù. Afénomo coróbaizùdiaùoù. 33Iemona afe merónùaù úiñotùno jacànaillano botádiaùoù. Jófuemo dúcùillano nana aféfuiaù llotíaùoù. Daje izói fùénide jóriaù uícaiga íaillùnoùmo fùnócafue llotíaùoù. 34Iemona nana afe jofue comùnù Jesús illánomo jáidiaùoù. Afémùena càoillano, afe íaùoù énùemona oni jáillena izire jùcádiaùoù. .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\