SAN MATEO 9

1Afe mei Jesús áillue nocaemo ana jaillano jorai enéferaimo ruica jaide. Iemo dama ie jófuemo dúcùde. . 2Afénomo tàzitaitùmùe Jesusmo atàdiaùoù, naa ie bàirallu dùga. Afémacù àùnuana Jesús càoillano, ùráredùmùena daùde: Cue izíruigamùe, mai caùmare ii, mei omo ite fùénidùfuiaù jae dógaza, daùde. 3Jira ocuica uai llófuetùnomona dáarie comecù anado daùdíaùoù: “Bímùe baie jùáùmùe fùénidùfuiaù dóina dáùnado Juzíñamuina icàritade.” 4Jesús afémacù comécùdo dáùnana onóillano daùde: ¿Nùbái mei fùeni omoù comecù facádùomoù? 5Mei daùí daùna ménade uáimona ¿nùùe uai ùere llotáinina? Afe ménade uai be nùùe: O fùénidùfue muiñócaza. Iemo jùáùe uai bie izói daùna: Náidacaillano, maca. (Iiraùe uai jamánomo llotáirede, mei omoù eróicana íficaideza.) 6Ie jira Nanoide ùima Jitódùcueza, bínùemo cue illa llezica, comànùmo ite fùénidùfue cue muiñolle ràino jino ómoùmo akataitùcue, daùde. Afemona afe tàzitaitùmùena Jesús daùde: Mai náidacai, náidacaillano o bàirallu llàùnota o jofomo jai, daùde. 7Afemona tàzitaitùmùe náidacaillano, ie jofomo jaide. 8Nana comùnù áfena càoillano ùere jacànaitiaùoù. Afemona Juzíñamuimo ñúefuena nitádiaùoù: “Mei Juzíñamui áillue ràino bie cómemo fecádeza,” daùdíaùoù. 9Jesús afénomona oni jaide. Jaillano Mateo daùnámùena cùode. Afémùe gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùma. Ie jira afe úcube oránomo ráùide. Jesús íena daùde: Mai cuedo bi, daùde. Ie jira afe Mateo náidacaillano iedo jaide. 10Afe jùáùruido Jesús naa ie llófuegamacùri jofo eromo íaùoù güilla llezica, aillo jùáùe úcube llàùnofùredùno naa jùáùe fùénidùno dáanomo güitíaùoù. 11Mei íadù Fariséuaù áfena càoillano afémùe llófueganomo jùcánotiaùoù: ¿Nùbái mei omoù llófuetùmùe úcube llàùnofùredùno dùga naa fùénidùnori güite? jùcánotiaùoù. 12Afena Jesús cacáillano, íaùoùna daùde: iocùredùno ùránidùno daje izói manóriraùmana jítaiñediaùoù, mei jùáùfodo ùráredùno manóriraùmana jitailla. 13Bie jaiai Juzíñamui Cuegáuai dáùnana omoù onóizairi. Afe be nàùuai: ”Conímana omoù duéruillena daje izói cuena omoù duéruillena jitáidùcue. Mei íadù omoù fatá cuemo fia fecaca ràllenùaù jitáiñedùcue,” daùde. Ie jira danù ñúemacùna abù mamédùnona uáiduaùbiñedùcue, mei jùáùfodo fùénidùno íaùoù comecù ifue méidollena bitùcue, daùde Jesús. 14Afe mei Juan Bautístado jáidùno Jesumo dúcùillano jùcánotiaùoù: Mei caù bie fariséuaù dùga ¿nùbái fàmairitatagacaù, mei íadù o llófuegamacù fàmairiñediaùoù? daùdíaùoù. 15Jira Jesús uai ote: ¿Aùrena rafue llezica áfemo uáidogano, meita zúurenari güínidiaùoù? Daùí iñédeza; rùngo otàmùe íaùoù càgùmo illa llezica caùmare güitíaùoù. Mei íadù rùngo otàmùe íaùoùmona báùruaùbillùrui dúcùite. Aféruido comecù zúurenari güíñeitiaùoù. Rùngo otàmùe izói birui cuedo jáicadùno càgùri itàcueza, daùde. 16Jesús nane jùáùe onótatùfue llote: Jaca nùnomo dáamùe tàfoñegaroimona jaitada jácaùe ùnícuiromo nitáñediaùoù. Daùí nitáadù afe cómoroi jácaroina fùeni fùnode; mei naù jócoñega cómoroi jofo jaùnánuamona jácaroimo ite cúaidùnona aillo oni cuatácana jaide. 17Daje izói comue vino jácara igoraù fùnoina ùcùru izoide raamo totánide. Dámùe daùí totáadù afe comue vino afe jácara ùcàruna eroide raana cúataite. Afemona afe ùcùru naa vino dùga táùnomo fáùfite. Iemona comue vino comue igoraù fùnoina ùcàruna eróidemo jóonefùrega. Iemona afe naga ñue éenoga. (Afe bie dáùnado Jesús ie comue llófueinafue, íemo íaùoù jaiai llófuegafue dáanomo àùnonide, dáanomo náfuenide, íaùoùmo llófuete.) 18Jesús bífuiaùdo úrilla llezica, judío illaùma Jesusmo dúcùde. Dúcùillano, afémùe anamo fueco dùne bàjùcaillano daùde: Cue jiza ja tàide, mei íadù o bíllaza, mei aféngomo o onoù bàtaùbiri afengo jílloilleza, daùde. 19Afe jira, Jesús náidacaillano afémùe dùné jaide naa ie llófuegamacùri. 20Afémùe iodo jailla llezica, jùáùe ùráredùngo afémùemo bite. Afengo afe ùrárenamona nagakuiro iemo mena dùga fùmona dàcotaite. Jesús comùnù càgùdo rùllire jailla llezica, afengo Jesús jinófene dùnena ie ùniroi fueda jétaùbite. 21Mei afengo comécùdo daùde: “Daa ie ùniroi cue jetáadù jílloitùcue,” daùde. 22Iemona Jesús meine abùdo gàrecaillano aféngona càoillano daùde: izíruigango, caùmare o iri. O àùnuamona ja jíllodùoza, daùde. Daùí daùna llezica afengo jíllode. Afemona afengo ja íocùrede. 23Jesús illaùma jofomo dúcùa llezica, aillo comùnù come tàillari cáillùcaillù éediaùoù. Afe llezica jùáùmacù toticaù zuure fúudiaùoù. 24Jesús áfena càoillano daùde: Benómona oni omoù jai. Afeza tàiñedeza fia ùnùde, daùde. Afémùe dáùnari comùnù íemo zadáidiaùoù. 25Mei íadù Jesús afémacùna jino orede. Oriano jofo jaide. Jofo jaillano afe tàidùngo ónoùdo llàùnote. Llàùnua llezica afengo caifo náidacaide. 26Iemona Jesús fùnócafue nana afe énùemo itàgobiaùdo jùca jalleide. 27Afénomona Jesús jáidemo, mena uínidùmùe ie óodana caillàcana bite. Daùdíaillùnoù: Davidmona comuídùmùe Juzíñamui oreca Mesía ímùe, mai cócomo dúecai, daùdíaillùnoù. 28Afe mei Jesús jofo eromo jáidemo, afe íaillùnoù Jesumo dúcùde. Iemo Jesús íaillùnoùna daùde: Cuemo ómùcoù jùcácafuena fùnóredùcueza ¿meita àùnotùomùcoù? daùde. Jira afe íaillùnoù daùde: Ocuíraùma, jùù àùnotùcoco, daùdíaillùnoù. 29Iemona Jesús íaillùnoù ui jetánota daùde: Omùcoù àùnua dùeze, ómùcoùmo cómuiteza, daùde. 30Daùí ie daùna llezica, íaillùnoù ui ñue càoide. Afe mei Jesús íaillùnoùna rùire daùde: “Bie ómùcoùmo cue fùnócafue bumo lloñeno ómùcoù iri,” daùde. 31Afena afémùe rairuide íadù, afe íaillùnoù jino billano, nana afénomo Jesús ui mánuana llócadiaillùnoù. 32Afe mei Jesús afénomona jáidemo, fùénide jóriaù úicaiga uáinidùmùe, Jesusmo atàdiaùoù. 33Iemona Jesús afe fùénide jóriaù jino orede. Afemona uáinidùmùe ja úrite. Aferi comùnù caùmare fáùgacaillano daùdíaùoù: Bie izóidùfuena jaca Israel naùraù càgùmo cùóñedùcaù, daùdíaùoù. 34Mei íadù fariséuaù daùdíaùoù: Jesús dama fùénide jóriaù illaùma ràinodo afe úicaigamùe fùénide jóriaùna jino orede, daùdíaùoù. 35Afe mei Jesús nana afénùemo ite jófuiaùmo naa onífedo itàcuaùdo llófuiaide. Afénuiaùmo ite Juzíñamui uai llófueriracuaùdo llófuete. Afémùe Juzíñamui illáùmana illarui ñuera rafue llocana uite. Iemo nana jùáùforiedemo izi cácade ùráredùnona jíllotate. 36Meita nana daùí itànona càoillano, afémacùmo Jesús dúecaide, mei úiñoñegano izóidiaùoù. Ie jira oni ráùide ovéjaùaù izóidiaùoùza. Afémacù duere fùnócaiaùoù, daje izói duere zefuide buna ráiruiñegano izói itíaùoù. 37Afemona Jesús ie llófuegamacùna daùde: Uáfueza, jacáfaùmo ite raa ailla llezica jofo óitùno iñena izói, birui Juzíñamui illáùmana illánomo jofo órega comùnù aillo ite. Mei íadù afémacù jofo óitùno fùgo iñede. (Afe jofo óitùno jùáùmacùmo ñúefue llóitùno.) 38Ie jira jacafaù Naama izóidùmùemo jùáùe ñúefue llóitùmacùna omoù jùcari, afémacù afémùe oréllena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\