FILIPENSES 1

1Cue Páblodùcue. Cue nabai Timoteo dùga bibe ómoùmo cuetàcoco. Jesucristo táùjùtagamùedùcoco. Nana Filipo jófuemo ite Juzíñamuimo jaùnaide ámatùaùmo cuetàcoco. Daa bibedo omoù càgùri ite ocuídùllaùnùmo, naa eneno mameca canódùnomo, cuetàcoco. Cristo Jesumo nana dáaziena jaùnáidùomoù. 2Caù Moo Juzíñamui ñue ézùcùgafuemo omoù iri, naa comecù caùmare uái illafue dùga. Daje izói caù Ocuíraùma Jesucristo ézùcùgafue dùbénemo omoù iri, omoù ie lloga comecù caùmare uái illafue dùga. 3Naga ómoùmo cue úibicaifùrenaruido, caù Moo Juzíñamuina: “Ùere fùgora” daùífùredùcue. 4Juzíñamuimo comécùdo cue úriadù, jaca nana ómoùri caùmare jùcáfùredùcue. 5Mei fueñe taùnéinaruimona ua biruimo Juzíñamui ñúefuedo dáafuemo naa ómoùri táùjùfùredùcaùza. Afena fùgora daùífùredùcue. 6Juzíñamui naui omoù comécùmo ñúefuena déitate. Afe ñúefuena déitallùfue taùnédùmùe ua Jesucristo billàruimo fáùcanocaiñeno déitaoicaite. Afefue taùno daùínideza onódùcue. 7Mei ómoùna ùere izíruillano nana ómoùri daùí comecù cue fácafue ùere jaàcùna jóide. Afe izói daje cuemo iga ézùcùgafue, jeire otàomoù. Llavécamùedùcue íadù, omoù cúeoùri jeire oga ézùcùgafue, ñúefue cue lluájillena canode. Iemona caù jílloillùfuena comànùmo uáfuena ñue fùdàtatùcue. Daje izói bífuena ùere nahífueza daùítatùcue. Afe izói bie ñúefuena uáitaacadùno uiécomo daa bífuedo caù jílloillùfuedo jaàcùna ñue úritùcue. 8Jesucristo ómoùmo dúecaillano izíruilla izói, omoù càgùri ùere cue íacanana Juzíñamui ñue onode. 9Juzíñamuimo comécùdo cue úrillado ómoùena jùcádùcue. Danù conímana aillo jamánomo izíruillana jùcádùcue. Daje izói nana ñue fùbíllafue abù omoù onóillùfue dùga, jùcáfùredùcue. Ua daùí ómoùena jùcádùcue, ñúefuiaù omoù nàziana omoù fùbíllena. 10Afe bifue jeire omoù óiadù, omoù comecù ifue àaùnite. Daje izói Cristo billàruimo nàfuenidùnona íitùomoù. 11Daùí Jesucristo omoù illáfuena mámeite. Ua ria llùzilla jofo úaùna izói, ómoùna mámeite. Ua aillo ñue fùnócafuiaù omoù illáfuemo Jesucristo mámeite. Afedo Juzíñamuimo ñúefue ebíredùfue dùga nítaitùomoù. 12Amatùaù, omoù cácarei, cuemo zúidùfuiaùna omoù fùdàtaitùcue. Aféfuiaù Juzíñamui caù jíllotallùuai jino llúana nahí uáfuena canode. 13Benomo cue llavéinamona, nana nahíllaùma jofo abù úiñoraùnù, ñúefuedo cue llavéinana onódiaùoù; ua Cristo ñúefue jeire cue úamona ja llavécamùedùcueza, áfena nana onódiaùoù. 14Llavécacuena íaùoù cùónamona, ja nana àùnote ámatùaùmona nabémacù ùere náùcaidiaùoù, Juzíñamui uai jino llóllena. Ua meáiruiñeno uáfori jino llotíaùoù. Daje izói cue llavéinamona caù Ocuíraùmamo jamánomo àùnotiaùoù. 15Uáfuena dámùerie cuemo úradoillano Crístodo úritiaùoù. Afémacù énenoruillano cue baùmo jamánomoidùmùena íacadiaùoù; mei íadù jùáùmùiaù comecù ñúefuedo jino llotíaùoù. 16Dáarie danù íaùoù comecù óiacanafuiaùdo Crístona jùáùfo úritiaùoù. Cue llavébillafue baùmo jamánomo raamo cuena jíiritaiacadiaùoù. 17Mei jùáùmacù cuena izíruillano Juzíñamui ñúefue jino llotíaùoù, mei naù benó llavéracomo cue íllana onódiaùoù. Ua Juzíñamui jílloillùuai cue uáitañena jira llavécacueza onódiaùoùza. 18Mei íadù ¿cúemona nàbai? Dáarie jaàcùna Crístodo úritiaùoù; jùáùmacù Crístodo jùzíreoicana úritiaùoù. Mei daje ábùedo Crístodo íaùoù úriadù, cuena jaca ióbitade. Afe cue ióbilla baùmo jamánomo naù ióbioicaitùcue. 19Mei nana bífuiaùmona nàfuenino záitùcueza onódùcue. Ua cueri Juzíñamuimo comécùdo omoù úrillado ñue jílloitùcue. Daje izói Jesucristo Joreño cue cánuado ñue jino jáitùcue. 20Jesucrístodo meáiruiñeno cue úrillena cue comecù jítaillafue. Afe daje bífuemo ùere ocuíridùcue. Birui cue illáfuedo jùáùmacù Crístomo aillo ñúefue nitádiaùoù. Afe bie nita baùmo, naù jamánomo íaùoù nitállena jitáidùcue. Nùbaù cáaitùcue, nùbaù tàitùcue dama mei áfena lloñédùcue. Dama Jesucrístomo ñúefuiaùna nita daùdùcue. 21Naù tàiñeno cue jáicaiadù, Cristo comecù jítainafue cue fànuana jamánomo naga raa baùmo gáùdùcue. Iemona naù cue cáanafue ñuera; íemo jùáù cue tùille jamánomo baùmo ñuera. 22Mei íadù bie cue abùdo naù cue caana llezica, caù Ocuíraùma comecù jítainafue bínùemo jino denóllena táùjùfùreitùcue. Meita bie mena cuemo itàfuemona nùfue nùzeda óitùcueza onóñedùcue. 23Naù feire jánaùdeza, bie ménafuedemona nùfue óitùcue. Aféfuena ñue cue onoillena féirede. Mei jùáùfodo caifo Cristo dùné cue jáillena tàiacadùcue; bie izóidùfue cúemona jamánomo ñuera. 24Mei íadù jùáùe izói omoù càgùdo bie caana abùdo cue jáicallena, ómoùena ùere jitáirede. 25Mei daa bífuena jaàcùna onódùcue; omoù dùga naù cue ícaillena ñue onódùcue. Omoù dùga cue íllena jitáirede, omoù ñue àùnogafue nágarui jeire omoù cue otátallena. Ua ómoùri cue illa jitáirede, jae jeire omoù ua izói afe baùmo jeire omoù óllena. Daje izói omoù ñue àùnogafuedo omoù ióbioicaillena, omoù càgùri cue ícaillena naù jitáirede. 26Mei daùí nana omoù càgùri íitùcue. Afe uire cue bílledo Jesucrístona jamánomo aillo ióbitaitùomoù. 27Cristo ñúefuiaù úibicaillano, afe izói nágarui omoù illafue ñue jaàcùna jóoneri. Nùbaù omoù cue éroizaiadù bifue jeire omoù úamona, omoù illa ñúefuena fùdàacadùcue. Daje izói ómoùmona jùca itùcue íadù, daje omoù illa ñúefuena onóiacadùcue. Afe bie izoide ñúefuena fùdàacadùcue: dáaziena caùmare omoù jaùnáillana onóiacadùcue. Daje izói jílloillùuaimona lloga àùnogauaimo izire omoù nàcùduana fùdàacadùcue. 28Daje izói omoù bacáuai ímùiaùna due omoù jácùcaiñeno cuemo omoù lloiri, daùdùcue. Afe omoù jácùcaiñenafue, nùné íaùoù táùnocaillùfuena uáfodo jino llotátate. Mei íadù daje llezica omoù jílloillùfuena uáfodo jino llote. Bie omoù onóitainafue Juzíñamui dùbénemona bite. 29Mena rafue Juzíñamui ómoùmo mamede. Nánorafue daùde: Cristo uaina ùere jeire óredùomoùza. Nane jùáùfue daùde: Cristo ñúefue jeire omoù ua méifomo, afémùe àcoùri duere zefuífùredùomoù. 30Cue naa ómoùri daje fuirilla izóidùfuemo itùcaù. Naui cue fuirídùmùe izói íllana cùódùomoù. Ja birui fuirídùmùe izói, naù cue jáicana ráfuena onódùomoùza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\