FILIPENSES 2

1Ja birui Cristo ómoùna náùcaitarede. Afémùe ómoùna izíruillano, comecù zúurenamona omoù comécùna cáùmacaitarede. Ie Ñuera Joreño omoù dùga ite. Conímana izíruillafue dúecaillafue dùga afe dùbénemo itàomoù. Nana bífuiaùna omoù onónamona, mai cue omoù ióbitari. 2Ua caùmare ñue omoù illàfuedo cuena ióbitari. Afe izói daje izíruillafuemo omoù jaùnáinamona cuena ióbitari. Afe mei dájemo comecù jitáinafue jeire omoù úado cuena omoù ióbitari. Afe emódomo dáafuemo omoù comécùinado cuena omoù cáùmacaitari. 3Danù omoù comecù jitailla izói mamériñeno iri. Fia abù àùnuafuedo nàfuena lloñeno iri. Mei íadù comecù mánaùnafuedo omoù mamériri. Omoùmona illa dàgamùerie omoù aùno cómena o baùmo comécùna ñuera, omoù daùífùreiri. 4Danù omoù ñue illáfuena jenóñeno iri. Mei íadù nana jùáùmacù ñue illáfuena omoù jenori. 5Cristo Jesús comecù mámia izói, dájemo comecù omoù mameri. 6Nano fueñe ie illa llezica afémùe daa Juzíñamui izoide. Juzíñamui izói ie illa ràino afémùemo ite. Mei íadù ie fùénocaiga ràinona “Raùre meine cue ollù” daùíñede. 7Mei íadù afémùe Juzíñamui izoina llezica afe íemo ite ràinona oni eneno fùénocaide. Fùénocaillanona jùba ùima jéicùa izói Cristo jéicùga. Daùí ie jéicùinamona fia jamai táùjùtagamùe bie énùedo jáicana izói jáicade. 8Jamai cómena ie illa llezica jamánomo comécùna mánaùdùmùena abà mamede. Daùí mámiano ie Moo Juzíñamui daùnáuai jeire uano dama tàizaide. Ua aillo meáire cruzmo tàizaide. 9Ie jira Juzíñamui jamánomo aillo ñúefue íemo nitade. Ua áfemona nana jùáùe mámecùaù baùmo jalléidùcùna Juzíñamui íemo jùtade. 10Daùí bie mámecùna Juzíñamui íemo jùtade, nana comùnù ie anamo dújuillena. Ua afe Jesús daùnácùna íaùoù cacánamona nana monamo itànuiaù, bie énùemo itànuiaù, daje izói énùe anamo itànuiaù cañàcùdo ie anamo dújuitiaùoù. 11Daùà dújuillano nana comùnù comécùdo íena ónuano, Jesucrístona nahí Ocuíraùmana dáùitiaùoù. Daùí dáùnado Moo Juzíñamuimo ñúefue nítaitiaùoù. 12Mei jira, cue izíruiga ámatùaù, naui omoù càgùri cue illa llezica jaca ómoùmo cue llogáuaina jeire otàomoù. Ja birui ómoùmona jùca itàcuemo, naui omoù úana izói, afe baùmo aillo jeire omoù oíri. Danù omoù jíllonafuemo comécùna mánaùdùmùe izói jacàruioicana áfemo omoù comécùoiri. Aféfuena nana comànùmo ñue jino omoù denóoicairi. 13Mei Juzíñamui afe ñuera comecù óiacanafuiaù ómoùmo fecádùmùe. Afémùe dama ie comecù ñue jítainafuedo ómoùna canófùrede, omoù comecù ñue óiacanafuiaù jino denóllena. 14Bífuiaù jino omoù denolle llezica nana omoù jetácafuiaù fùeni úriñeno omoù fùnori. Daje izói áfena júfidoñeno omoù fùnori. 15Iemona bie izói omoù iri nùnena jùáùmacù ómoùmo àaùfue jóoneñeillena. Daùí nàfuenino omoù iri, áfemona àaùfuenidùnona omoù ílleza. Mei daùí omoù íllamona, comécùna àaùfuemo féitate fùgóñede comùnù càgùri, Juzíñamui úruiaùna maméllùomoùza. Iaùoù càgùri, ucudu caifona bie jítùrede énùe egáiñua izói, ie izói comùnù comecù jítùrenana egáiñoitùomoù. 16Afe egáiñuado zíiñona cáataite uai íaùoùmo jino llóitùomoù. Daùí Cristo billàruimo ómoùri meáidaiñeno caùmare abà àùnoitùcue. Daje izói omoù ñue illáfuedo naui ómoùri ùere cue táùjùnafue táùnomo jùfánofiñenana onódùcue. 17Naui ñúefuena omoù àùnuaruimo danù omoù illáfuena Juzíñamuimo llotàomoù. Birui naù omoù àùnogafue ñue jaàcùna cue jóoniamona, nùbaù benó cue tàiadù, áferi cáùmacaitùcue. Afe llezica omoù cánuaùbiga ióbillafueri ióbidùcue. 18Daje izói caùmare omoù iri; cue cáùmacailla dùbéfuemo jeire omoù oíri. 19Caù Ocuíraùma Jesús comecù óiacania, Timotéona omoù eróizaitaitùcue. Omoù illafue afémùe abùdo cuemo lluáùbiadù, ùere áferi cáùmacaitùcue. 20Cue comecù faca izói, comecù facade jùáùe cómena iñede. Dama Timoteo cue izói comecù úrilla. Dama afémùe omoù ñue illàfuemo uáfuena comecù facáoifùrede. 21Nana jùáùmacù danù íaùoù comecù jítainafue jenódiaùoù. Cristo Jesús dùbéfuena lloñédiaùoù. 22Afémùe cuemo ráifinafuena náganuiaùmo jino cùótagaza onódùomoù. Ñúefue jino cue llócaillado afémùe cue dùga, jitó izói jáicaide. Ua moo ie jitó dùga táùjùcana izói cue dùga táùjùcaide. 23Cuemo ite itàfuiaù jino déillana ñue cue onóadù, bie Timotéona omoù méiñotaacadùcue. 24Caù Ocuíraùma ñue àùnotùcue. Iemona nùbaù ómoùna raùre dama eróizaùbitùcue. 25Daje izói cúemona uáfodo jóideza, cue ama Epafrodito omoù càgùmo jáirena. Afémùe cue táùjùnana nabáifùredùmùe. Daje izói fuirilla izói cue llócaigafue nabáifùredùmùe. Mei íadù naui cue jitaica raamo táùjùllena omoù cuemo orécamùe, abùdo ómoùmo orédùcue. 26Mei afémùe nana ómoùna izire cùóacade. Ie ùrárenana omoù fùdànamona afémùe comecù ùere járitaide. 27Uáfuena ùere ùrárede; tàillanomo fùgo dúcùde. Mei íadù Juzíñamui íemo dúecaillano íena jíllotate. Dama afémùemo dúecaiñedeza; mei jùáù daje izói cuemo dúecaide. Ua Juzíñamui cuemo dúecaide, cuemo ite zúufuiaù baùmo jùáùe aillo comecù zúufuiaù cuemo bíñeillena. 28Iemona íena ùere oréacadùcue, raùre afémùemo omoù érocaillano ùere omoù ióbicaillena, cue zúucaillafue raùre nùné féilleza. 29Bie Epafrodítona mai jamánomo caùmare omoù uáidori, Juzíñamuimo izire jaùnaide ámaza. Nana ie illa izóidùmùiaù caùmare jacàruioicana íaùoùmo mai omoù cacáreiri. 30Ua afémùe Crístomo táùjùnafuedo tàillanomo fùgo dúcùde. Dama ie cáanafue jacàredùfuemo afémùe jóonete cuena canóllena. Ua omoù bíninamona afémùe cue cánuaùbillena ùere jamánomo nàcùdote.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\