APOCALIPSIS 11

1Afe mei árera rázùna cuemo itíaùoù. Afezù jofo facáradozina eroide. Afezù cuemo fécano cuena daùdíaùoù: Mai náidacaillano dama Juzíñamui gaùríraco nùe dùnóride fácaji. Daje izói Juzíñamuimo caùmátairano o fácaji nùe dùnóride. Afe llezica afénomo nùeze afémùemo caùmátaidùmacùna ite mai fácado. 2Mei íadù afeco jinófebùrù facáñeno o iri; mei afeno jùcánemacùmo dúideza. Afémacù Jerusalén daùna àaùfuenide jófuena cuarenta y dos dùga fùuido fùeni anáfenoitiaùoù. 3Iemo cue dùbénedo úrillena uai nabáifùrede íaillùnoùna óreitùcue; come zuure ia jùtaca jítùcuiro, jàtaitiaillùnoù. Afe íaillùnoù mil doscientos sesenta dàgaruillaù cuedo úritiaillùnoù. (Afe mil doscientos sesenta dàgarui, cuarenta y dos dùga fùui.) 4Bie cue uai nabáifùrede íaillùnoù ménade olivo amena izóidiaillùnoù. Daje izói afe íaillùnoù bínùe comuítate Juzíñamui uícomo jóonega mena boode áillue lámpara izóidiaillùnoù. 5Dáamùe íaillùnoùna fùeni fùnóacaniadù, afe íaillùnoù fuémona irai orédiaillùnoù, afe íaillùnoù fáiacadùnona náamùena cuarítallena. Nana íaillùnoùna fùeni fùnóacadùnona daùí tàtaiteza. 6Bie cue uai nabáifùrede íaillùnoùmo monámona nocù bùítañede ràino ite. Afe íaillùnoù Juzíñamui dùbénedo úricaille dùnó, nocùna bàitañeitiaillùnoù. Daje izói jaùnoi dàena ória ràino íaillùnoùmo ite. Iemo jùáù comùnù duere fànoite nana jacàrede duico comuítaja ràino afe íaillùnoùmo ite. Afe íaillùnoù comecù óiacana dùnori comànùna duere fùnórediaillùnoù. 7Mei íadù afe íaillùnoù táùjùna fuilla mei, ùere jacùre éroide caade rùlle afe fùénide jóriaù ùbáirafomona jino bite. Jino billano afe íaillùnoù dùga fúirite. Fuiríllano íaillùnoùna anáfenoite. Anáfenua mei íaillùnoùna tàtaite. 8Iaillùnoù tàille mei, caù Ocuíraùma coráùnanomo, nùù afe Jerusalemo, afe áillue jofue cùgù iomo, íaillùnoù tàide abù fùénocaigaiaillùnoù. Afe jofue mámecù, fùeni íllana onótate uaido Sodoma daùna. Daje izói jùáù Egípto daùna. 9Iemo daruiámani átuedo dùga jófuiaù naùraù afe íaillùnoù abù tàillamo acáritiaùoù. Iemo íaillùnoù abùna raùtátañeitiaùoù. Daje izói dàgazie íaillùnoù abù bàinamo acáritiaùoù, naa jùáùfodo úritùnuiaùri. 10Bínùemo ite comùnù afe íaillùnoù tàillari ùere ióbidiaùoù. Daje izói caùmare íitiaùoù. Afe caùmare íaùoù íllamona conímamo ráanùaùna raiñóñeno fécaitiaùoù. Mei afe íaillùnoù Juzíñamui dùbénedo úricailla llezica, bimácùna ùere duere zefuítatiaillùnoùza. 11Mei íadù daruiámani átuedo jailla méifomo Juzíñamui afe íaillùnoùna meine abùdo cáatate. Iemo meine abùdo íaillùnoùna macátate. Iemona íaillùnoùmo acáritùno jamánomo jacànaitiaùoù. 12Afe mei afe uai nabáifùrede íaillùnoù monámona fùcàrede uaina cacade. Aféuai íaillùnoùna daùde: Caifo bené bi, daùde. Jira íaillùnoùna éoidùno éroidemo, caifo mona uíllùedo monamo jáidiaillùnoù. 13Afe íaillùnoù jailla llezica énùe ùere rùire docaide. Afe rùire docáillamona afe áillue jofue nagakuiro dàganodemona dáagobe nana jáùcoùzite. Afemona jubekuiro iemo mena mil comùnù tàcoùzitiaùoù. Afemona fùébidùno ùere jacànaitiaùoù. Jacànaillano monamo ite Juzíñamuina caùmátaidiaùoù. 14Méifoide ùere jácùfue ja záide, mei íadù íiraùe bille ja raùrede. 15Jubekuiro iemo mena dàgade ángeles daùnámacù Juzíñamui abù ímùiaùmona íiraùmùe ie vudugoù fúunote. Fúunua llezica, monámona dùga fùcùre úrilla uaillaù cácacailla; daùdíaùoù: Nana bínùe illaùnù illáùmaillano naa íaùoù ocuícanuiaùri ja dájena caù Juzíñamuimo, íemo ie Crístomo jaùnáitaga. Iemo afe Cristo jaca nùnomo zíiñona ócuifùreite, daùdíaùoù. 16Iemona Juzíñamui uícomo ráùide veinticuatro dàgade éicomùnù íaùoù illaùma ráùiranomona ana bàjùcaidiaùoù. Uáfueza, afe úrilla llezica énùemo fueco dùné bàjùcaillano, Juzíñamuina caùmátaitadiaùoù. 17Iena daùdíaùoù: Ona fùgora daùdùcaù. Jamánomo ocuide Juzíñamuidùoza. Birui itàmùedùoza, íemo jaiai nanómona itàmùedùoza, íemo jùáù jaca nùnomo zíiñona íitùmùedùoza. Fùgora ona daùdùcaù, mei o áillue ràino maiñódùoza. Máiñuano ja nane como ocuízaidùoza. 18Náùraùaù icàrinaizùtiaùoù, mei íadù íaùoù duere o fùnóllùruimo ja dúcùzaide. Daje izói tàidùno ùere rùire o jùcánollùruimo ja dúcùzaide. O dùbénedo úrite o ocuífùreganomo íaùoùena o mameca ñúefuiaù íaùoùmo fécaitùo. Daje izói o uaina ñue àùnofùrede ñue fùnócanomo íaùoùmo dúide ñúefuiaùna fécaitùo; íemo daje izói o mámecùna jùfánodoùñeno ñue llàùnotùnomo íitùo. Uáfueza, jamánomoidùmùemo, daje izói jamáimùemo íaùoùmo dúide raana íaùoùmo ífùredùo. Daje izói bínùe ñúemacùna fùéniruitadùno o táùnocaitallùruimo ja dúcùzaide. Aquíe izói afe éicomùnù daùdíaùoù. 19Iemona monamo ite Juzíñamui gaùríraco túijicaide. Afénomo Juzíñamui comùnù dùga caùmare úrira raa uáfori càocaide. Afe úrira raa emodo órona ùbaica caja. Afe eromo Juzíñamui lloga uaillaù éenotiaùoù. Afe gaùríraco túijicailla llezica améuaù rùire llairide, íemo fùcàriede ráanùaù cacaide; íemo mona fùcùre gùrùde; íemo énùe ùere rùire docaide; íemo ùere maùride nocàjùaù cocùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\