APOCALIPSIS 14

1Afe méifomo Cordero Sión mameina idu emódomo naidáinana cùódùcue. Afénomo afémùe dùga ciento cuarenta y cuatro mil comùnù naidáiede. Afémacù ozócùmo Cordero mámecù naa ie Moo mámecù dùga cúeina. 2Iemo monámona fùcàrede raana cacádùcue. Afe fùcàrena aillo imánillaù nofùco tua fùcàrena izoide. Jùáù rùire mona gàrùa fùcàrena izoide. Iemo jùáù aillo arpa daùna, rua roia taiga ráanùaù fùcàrena izoide. 3Afe llezica illaùma ráùirano uícomo afémacù comue rua rotíaùoù. Daje izói fùgoamarie dùga cáadùmùiaù, íemo éicomùnù uícomo rotíaùoù. Afe rúana jaca buna ónide. Danù afe ciento cuarenta y cuatro mil dùga énùemona jíllode comùnù afe rúana onona. 4Afe bimacù rùngomo jíriñedùno, mei afémacù jaca àaùfuenidùno; danù íaùoù abù rairuídiaùoù. Daje izói afémacù Cordéromo jaùnáitagamacù. Afémacù comànùmona jíllotagamacù, Juzíñamuimo nanóidùno ie dúidùmacùna íaùoù íllena. Daje izói Cordéromo nanoide dúidùno itíaùoù. 5Afémacù jaca táùnona úriñediaùoù, mei afémacù Juzíñamui illáùmana ráùirano uícori àaùfuenino itànoza. 6Afe mei jùáùe Juzíñamui abù ímùe mona dáafenedo féiana cùódùcue. Afémùemo zíiñona jíllollùuai illa, bínùemo itànomo llóllena. Nana énùe náùraùaùmo llórede, íemo nana jùáùziemo. Daje izói nana jùáùfodo úritùnomo llórede, íemo daje izói nana comùnù jófuiaùdo. 7Afémùe fùcàrede uaido daùde: Juzíñamuina ñue omoù jacàruiri; ñúefuiaùna afémùemo omoù nitari, mei afémùe ùere rùire jùcánollùruimo ja dúcùdeza. Mai mona fùnódùmùe, daje izói énùe fùnódùmùe, íemo monáillai fùnódùmùe, íemo énùemona jaùnoi jino torano fùnódùmùe; afémùemo omoù caùmátaifùreiri, daùde. 8Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe méifodo càocaide; afémùe daùde: Ja jáùcoùzite, ja jáùcoùzite. Afe áillue Babilonia jofue jáùcoùzite. Mei aillo fùénide jùruífuiaù izoide àaùfuiaù omoù fànofùrenado, nana naùraù jùfáidùno izói itátatùomoùza, daùde. 9Afe méifodo íiraùe Juzíñamui abù ímùe fùcùre daùíoicaide: Dáamùe jacàrede ràllemo caùmátaiadù, íemo jùáù afe jánaraùmo caùmátaiadù, íemo daje izói afe rùlle mámecù ozócùmo nùnena ónoùmo cuetátaiadù, 10afe izóidùno Juzíñamui lloga jamánomo duere fùnóllùnomo orélliaùoù. Mei afe izóidùnomo afémùe ùere ràicaide; ràicaillano afémùe duere íaùoù fùnolle, féiñellena rùire íaùoùmo mamécaza. Iemo Juzíñamui abù imacù uícomo, daje izói Cordero uícomo, iraido íaùoùna ùere izi cácatalliaùoù. Iemo daje izói naùraù ùere uzire cóonaitalle raado afe izóidùnona ùere izi cácatalliaùoù. 11Duere íaùoù zefuítate irai uíllùe jaca nùnomo llàùcaiñeno caifo uillàoide. Afe jacàrede ràllemo caùmátaitùno mona naùo dùga afe duere fùnóinamona jaca ócozinaiñeitiaùoù. Afémacù naa afe ràllena eroide jánaraùmo caùmátaidùnori, íemo jùáù ie mámecùna onótate número otùno dùga nana jaca ócozinaiñeitiaùoù. daùde. 12Mei jira Juzíñamuimo jaùnaide ie ocuica uaimo jiéruitùno, naa Jesudo fáùcanocaiñede jáidùno dùga, comécùna járidonidiaùoù. 13Nane afe méifomo monámona daa uai cuemo úrillana cacádùcue; daùde: Bie cúeiri: “Benómona caù Ocuíraùmamo àùnote tàitùno caùmare íitiaùoù.” Afena Juzíñamui Ñuera Joreño “Jii” dáùdeza, mei afémacù íaùoù táùjùnamona ocózinaitiaùoùza. Daje izói íaùoù fùnócano, jùáùma dùga nabáirilla izói féitañegaza, daùí daùde. 14Afe mei eróillano úzerede mona ero uíllùena cùódùcue. Afe uíllùe emódomo Nanoide Ùima Jitona Jesuna éroidùmùe ráùina. Ie ùfomo oro fùnoina illaùma jùtáracuifoù jàina. Daje izói hozna mámecùrede arroz izoide llàzie ñetara llàide. (Afe raa jofo icuífoùna néfide jáirede lloefai izoide.) 15Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe ie gaùríracomona jino billa. Afémùe fùcàrede uaido uíllùe emódomo ráùidùmùena daùde: O llàiga llàzie ñetara raado táùjùiri. Ja jeede dùga mai jofo ono. Ja jofo ollàruimo dúcùdeza. Enùe comùnù fùnócafuiaù ja jeede ríanùaù izói fùénidùfuena ùere oruídeza, daùde. 16Afe mei uíllùe emódomo ráùidùmùe ie llàiga llàzie ñetara raado énùe comànùmo táùjùzaide. Afedo fùénidùfuena oruídùno jofo ote. 17Afe mei jùáùe Juzíñamui abù ímùe monamo ite Juzíñamui gaùríracomona jino bite. Daje izói afémùe jáirede llàzie ñetara raa llàicabite. 18Afe llezica jùáùe Juzíñamui abù ímùe Juzíñamuimo caùmátairanomona jino bite. Afémùemo jobáitalle ràinona ite. Iemo afémùe, jáirede ñetara raa llàidùmùena fùcùre jàùrillano daùde: Mai omo ite jáirede ñetara raado táùjùiri; énùemo ite jàrùcoillaù ollàruimo ja dúcùdeza.. Mai jofo ono, mei afe jàrùcoillaù ja ùere jiduídeza, daùde. 19Iemo afe jùáùe Juzíñamui abù ímùe, ie jáirede ñetara raado énùe comànùmo táùjùzaide. Afedo énùemo ite jeede jàrùcoillaù izoide fùénidùno jofo ote. Uano áillue ùduíriraco izóidùnomo jofo dùte, afénomo rùire ùduíllena. Bie ùduilla Juzíñamui bie izói duere afémacùna fùnolle jana. 20Afe jàrùcoillaù izoide fùénidùno áillue comùnù jofue jinomo ùduica. Afe ùduíracomona aillo dàena tote. Afórede imani izoide; áfeji caballo táùia ie fue illa dùnori afórede. Daje izói áfeji trescientos kilómetros dùnó tote.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\