APOCALIPSIS 18

1Bie méifodo monámona jùáùe ángel daùnámùe, Juzíñamui abù ímùe ana bíllana cùódùcue. Afémùe aillo ràino dùga bite. Afe llezica ie quenire bóodedo bínùe egáiñote. 2Afe llezica afémùe fùcùre úrite; daùde: Aillue Babilonia jofue ja jáùcoùzite, ja táùnocaide. Taùfe ocuífùregano illánona jaide. Daje izói nana jùáùforiede ùáùrede jóriaù uíñoracona jaide. Afe izói nana ùáùre féedùno jùlláùllùnona jaide, naa jùáù caù éoiga féedùnuiaùri. 3Mei aillo fùénide àaùfuiaù afengo fùnófùrenado, nana naùraù jùfáidùno izói itíaùoùza. Iemo naga énùe illaùnù afengo dùga aillo jùruifue izoide àaùfuiaùna fùnófùrediaùoù. Bínùemo ráanùaù fecáfùredùno ùere úcuberedùnona jáidiaùoù. Mei uafue, afe áillue jofue comùnù izire jùcaca táùnomo faùtátate ráanùaù íaùoù jùcáfùrenamona bimacù aillo úcubenaidiaùoù. 4Afe mei monámona jùáùe uaina cacádùcue; daùde: Omoù cúeùedùomoùza bie jófuemona oni omoù jai; íaùoù fùnoca fùénidùfue afémacù fànua izó omoù fànoñeilleza. Daje izói íaùoùmo zúite jacàredùfuiaù ómoùmo jíiriñelleza. 5Mei afémacùmo ite fùénidùfuiaù ofilla ja monamo dúcùdeza. Iaùoù fùnoca fùénidùfuiaùmo Juzíñamui ja uíbicaideza. 6Iemo Juzíñamuina daùde: Jùáùmacùmo íaùoù feca izói, afe izói íaùoùmo fecari. Iaùoù fùeni fànua izói, afe baùmo ménacaiño afémacùmo fùnori. Afémacù ñúemacùmo eràredena jóoneta jirota izói duere íaùoùna fùnódiaùoù. Afe íaùoù fànua izói, afe ùbana ménacaiño afémacùmo rùire duere íaùoùna fùnori. 7Aillo táùnodo abù íaùoù àùnua dùeze, íemo cómena canóñedemo fáùfifùrena dùeze, áfeze afémacùna duere fùnori; afe izói íaùoùna duere zefuítari. Mei bie rùngo izoide jofue comùnù afengo ie comécùdo daùífùredeza: “Benomo illáùngona ráùidùcue. Jaca fécùnaiñeitùcue; jaca dúenitùcue,” afengo daùde. 8Ie jira bie izói úrillamona, dáaruido omo dúide jacàredùfuiaù cómuite: tàilla íemo duere zefuilla, íemo júbie. Iemo iraimo cóonaitùo. Mei o duere fùnótate Juziñamui jamánomo ràinoredeza. Afémùe jaca caù Ocuíraùma. 9Afengo dùga jùruírede bínùe illáùcomùnù, daje izói afengo dùga cómena canóñedemo fáùfidùno aféngori ùere éenaitiaùoù. Mei uafue, afengo cóonailla uíllùena cùóillamona aféngori cáillùcaillù éeitiaùoù. 10Afengo ùere duere fùnóinari jacànaillamona oni jùca íitiaùoù. Afemona dáùitiaùoù: ¡Aùù, nùù o dúerena! Jamánomo ràirede Babilonia jófuedùo, ¡nùù duere o zefuilla! ¡Mei raùre dáaruido o duere fùnoina comuíbicaide! dáùitiaùoù. 11Bínùe ráanùaù fecáfùredùno aféngori cáillùcaillù éenaitiaùoù, mei ja íaùoù atùca ráaùe àbaitùno iñede. 12Iaùoù atàfùrega ráanùaù, be nùùe: Oro, plata, ráifide nofàcùaù, 'perla' daùna ráifide zírio, ráifide úzecuiro, íemo jíaùrede 'sédacuiro,' moráona eroide seda dùga, íemo jùáù dùga jùáùfodo zióriede aménaùaù, íemo ebírede 'marfil' daùna elefante zicaù fùnoina ráifide raana, íemo ráifide amena fùnoina raa, íemo 'bronce' daùna borárede lloébùcù fùnoina raa, íemo jamai lloébùcù fùnoina raa, íemo 'marmol' daùna nofùcù fùnoina raa, 13daje izói 'canela' daùna güíllemo faùga raa, íemo jùáùforie ráifide ziórede raa, íemo ziórede ugucù, íemo 'mira' daùna ziórede raa, íemo come abù jùlláiranùaù, íemo 'vino' daùna jiróraji, íemo cáùredùji, íemo ñuera pan fùnófùrena harina, íemo trigo, íemo daje izói abàfùrede cáadùno, íemo ovéjaùaù, íemo cabálluaù, íemo 'carros' daùna arànellaùaù, daje izói jacùre rairuica comànùna fecádiaùoù. Bie izói daùna cáadùno ùima rùngo dùga jùáùmacùmo fecádiaùoù rùire íaùoù ocuíllena. 14Afe jofue comànùna dáùitiaùoù: ¡Baie omoù gaùga caùmárede amena llùzíllanùaù izoide ráaùe ja iñede. Nana omoù ofítaga ebíriede ráanùaù ja táùnocaide! dáùitiaùoù. 15Afe ráanùaù fécajano ùba úcube ófùredùno bie áillue jofue comànùmona otíaùoù. Uano aillo úcuberediaùoù. Mei íadù aféruido afe jofue ùere duere fùnóinari jacànaillamona oni jùca íitiaùoù. Afénomona aféngori cáillùcaillù éeitiaùoù. 16Iemo dáùitiaùoù: ¡Aùù. Aillue jófuedùo nùù dúerena! Naui ñuera ráifide úzecuiro jùtádùngo izóidùo. Daje izói o comùnù jíaùrede ráifide ùniroi, íemo morádona eroide ráifide ùniroi jùtáfùrediaùoù. Afe llezica oro íena fùnóritiaùoù; daje izói ráifide nofùcù fùnoina raana fùnóritiaùoù, íemo jùáù `perla' daùna zíriona jùtáfùrediaùoù. 17Iemo dáaruido naado aillo ráanùaù nùné táùnocaide. Daje izói nana 'barco' daùna áillue nocáe ocuídùllaùnù, naa afécaedo jáidùno dùga, áfena jacàruillano oni jàcarie itíaùoù; daje izói afécaedo táùjùdùnori naa jùáùfodo monáillajimo táùjùde comànùri oni jàcarie itíaùoù. 18Iemo afe jofue bóua úillùana cùóillano caillàdiaùoù: Bie izoide naui áillue jófuena, ¿Nùnomo càoitùcaù? Bie izoide jofue jaca íñeite, daùdíaùoù. 19Ùere zúucaillano íaùoù ùfomo énùe júdaùdiaùoù. Daùí ñiano cáillùcaillù éediaùoù. Daùdíaùoù: ¡Aùù! ¡Aillue jofue nùù dúerenùù! Nana monáillajido ráanùaù fecáfùredùno afe ráanùaù ¡o comùnù úamona afémacù aillo úcuberediaùoùù!.¡Mei íadù dáaruido afe áillue comùnù jofue ja nùné táùnocaillùù! daùdíaùoù. 20Afe mei áfena cùódùmùe daùde: Monamo itànuiaù, mai afe áillue jofue táùnocaillari omoù ióbiri. Uáfueza, Jesucristo orécano, naa Juzíñamui dùbénedo úritùnori mai ióbiri, naa Juzíñamuimo jaùnáidùno dùga. Mei Juzíñamui afengo nùné táùnocaitajado, omoù duere zefuítaja ñue jaàcùna ùba ote, daùde. 21Afe mei rùírede Juzíñamui abù ímùe áillue nofùcù caifo raiñode. Afecù áillue 'molino' daùna trigo llaira mérede nofùcù fùnoinana eroide. Caifo ráiñuano afécùna monáillajimo dotade. Dótajano daùde: Afe bie izói áillue Babilonia jofue ana cáicoùzite, íemona jaca nùnomo meine càoñeille. 22Benómona jaca o càgùdo joide iomo `arpa' daùna rua roia taiga raa rúanùaùna meine cácaiñeille. Daje izói totíbacui uai naa bainada uai dùga ja meine cácaiñeille. Afe izói nana jùáùforie táùjùana baitádùnomona buna fùébiñena. Iemo daje izói dobérilla fùcàrena izói `molina' daùna nofùcù uaina cácaiñeille. 23Afe daje llezica o jófuiaù eromo bóofùrede bobaie izói boode ráanùaù abùdo bóoñeite. Iemo aféruimo áùrena llezica ùráùzie caùmare fàcùrerie íaùoù úrilla uáillaùna meine jaca cácaiñeille. Mei naui omo ite ráanùaù fecáfùredùno bínùe comànùmona jamánomoidiaùoù íadù, ja birui afe caùmárede uaillaù cácaiñeille. Naui aféruimo aima bífuefùrena uai izóidedo náùraùaùna jàfuefùredùo; mei íadù afe jàfuefùrena ona nabáiñede. 24Mei uafue, afe o jofue càgùmo Juzíñamui dùbénedo úrifùredùno dàena cùona. Daje izói Juzíñamuimo jaùnáidùno naa jùáùe bínùemo fagano dàena afénomo cùona. Afe cùona dùe, afe jofue comùnù jùáùmacù tàtaja àcoùnia daùí illa jana, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\