APOCALIPSIS 19

1Afe bie méifomo monamo ite aillo comùnù fùcàrede uáillaùna cacádùcue. Daùdíaùoù: ¡Aleluya! Caù jíllonano caù Juzíñamuimo dúide. Daje izói ùere ebíredùfue afémùemo mamérede, íemo naa ñuera ràino dùga. 2Mei afémùe ñue jaàcùna ua uaido ùere rùire jùcánofùredeza. Afe ùere jùruíredùngona afémùe rùire duere fùnótateza. Afengo ùere ie jùruírenado énùe comànùna ùáùre fùnode. Juzíñamuimo táùjùtagano tùilla ùba aféngomo oga, daùdíaùoù. 3Nane dáanomo daùdíaùoù: ¡Aleluya! mei afengo jobailla uíllùe jaca nùnomo llàùcaiñeno uillàoite, daùdíaùoù. 4Afe llezica veinticuatro dàgade éicomùnù, íemo jùáù fùgoamarie dùga cáadùmùiaù dùga, ana énùemo bàjùcaillano, Juzíñamuimo caùmátaidiaùoù. Illaùma ráùiranomo ráùide Juzíñamuimo caùmátaillano daùdíaùoù: ¡Daùítadeza! ¡Aleluya! daùdíaùoù. 5Nane afe mei illaùma ráùiranomona jùáùe uaina cacádùcue; aféuai daùde: Caù Juzíñamuimo nana afémùe ocuícano afémùemo ñúefuiaù omoù mameri. Daje izói íena caùmare jacàruitùno, illáùcomùnù naa jùba comànùri, ñúefuiaù afémùemo jóonefùreri, daùde. 6Nane daje izói aillo comùnù uaillaù izóidena cacádùcue. Afe uaillaù aillo imánillaù fùcàrena izói fùcàrede, íemo jùáù afe uaillaù fùcùre mona gàrùa fùcàrena izói fùcàrede. Afe uaillaù daùde: ¡Aleluya! Jamánomo rùírede caù ocuide Juzíñamui nane meine como ócuite. 7Mai caù ióbillù; daje izói ùere caùmare caù illù. Afémùemo ebíredùfue caù mamellù. Mei Cordero áùrena izóidùruimo ja dúcùdeza. Afémùe aù izóidùnona jáitùno ja ñue fùnóbidiaùoù. Afémacù Crístomo ua àùnotùmacù. 8Ráifide úzecuirona jùtárediaùoù. Mei uafue, ùáùnino queníredùroi Juzíñamui afémacùna jùtátaga. Mei afe ñuera ráifide úzecuiro Juzíñamuimo jaùnáidùno comécùna jaàcùna jóoina jánaza. 9Iemo Juzíñamui abù ímùe cuena daùde: Mai cúeiri: Cordero áùrena ráfuemo uáidogano ja caùmare itíaùoù, daùde. Nane cuena daùde: Bíe Juzíñamui lloga ua uai, daùde. 10Iemona afe Juzíñamui abù ímùemo cue caùmátaillena ie anamo dújudùcue. Mei íadù afémùe cuena daùde: Cuemo daùí iñeno, mei o izói cue Juzíñamui ocuícamùedùcueza. Jùù, Jesús llócaiga ua uaimo féitañeno àùnote o ámatùaù izóidùcue. ¡Cuemo caùmátaiñeno; Juzíñamuimo cáùmatai! daùde. Mei afe Jesús llócaiga ua uai, Juzíñamui dùbénedo lloga uaillaù jino llotùno comecù úritade. 11Nane afe méifomo mona tuíñuana cùódùcue. Afénomo úzerede caballo càocaide. Afe emódomo ráùicaidùmùe mámecù “Fiel” íemo jùáù “Verdadero” daùnámùe. Mei afémùe ñue jaàcùna illáfuedo ocuídeza; daje izói áfedo fùénidùno dùga fuirítateza. 12Ie ui irai bóua izói quenire càoide. Ie ùfócùmo dùga illaùma jùtáracuifoù jùtáoide. Daje izói afénomo dama ie onoiga mámecù cúeina. 13Afémùe jùtácacuiro dàemo mutácaroi. Afémùe mámecù Juzíñamui Uai. 14Afe llezica nana monamo ite Juzíñamui ocuica fuirídùno afémùe óodana jáidiaùoù. Afémacù ráifide úzecuiro jùtáoidiaùoù. Aferoi jaca ùáùnide. Baie nana afémùedo jáidùno úzerede cabállomo ráùicaidiaùoù. 15Afémacù ùfódùmùe fuémona jáirede lloefai jino bite, áfedo nana naùraù boféllena. Afe llezica afémùe lloébùcù izóidedo náùraùaùna ócuite. Vino fùnóacanomo jùrùkue ùduíllena rùire záizùa izói, afe izói afémùe afémacùmo ùere rùire jùcánoite. Iemo jamánomo ràinorede Juzíñamui ràicaillamona cómuite ùere duere fùnóillùfue, vino jirótaja izói afémacùna duere fùnótaiteza. 16Ie ùnícuiro emódomo jùtácacuiromo cuega mámecù illa. Daje izói ie rùáùzimo cuega. Afecù daùde: “Nana illáùnùmona Jamánomoidùllaùma,” íemo jùáù “Nana Ocuídùnomona Jamánomo Ocuídùmùe.” Afémùe nùù caù Ocuíraùma Cristo. 17Afe mei Juzíñamui abù ímùe jitoma rùire egáiñuanomo naidáinana cùódùcue. Afémùe nana mona erodo féedùnuiaù fùcùre jàùrite; daùde: Juzíñamui fùnoca áillue güille nana dáanomo omoù rùáùbi, 18mei benomo illaùnù àeizù ràitùomoùza, naa fuiríraùnù illáùcomùnù àeizù dùga. Dáanomo íocùrede fuirífùredùno àeizù ràitùomoù, naa caballo àeizù dùga. Daje izói afe emódodo ráùicaidùno àeizù ràitùomoù. Iemo nana fùébidùno àeizù ràitùomoù. Buna ráiruiñegano, daje izói jacùre rairuícano, íemo jùáù jamáimacù àeizù, naa jamánomoidùmacù dùga daje izói ràitùomoùza, daùde. 19Afe mei afe jacùre eroide ràllena cùódùcue naa bínùe illáùcomùnù naa íaùoù fuiríraùnùaù dùga. Nana bimacù fuiríllena dáanomo ofídiaùoù. Afémacù afe úzerede cabállomo ráùicaidùmùe dùga fuirízaùbitiaùoù. Afémùe “Juzíñamui Uai” daùnámùe. Daje izói afémùe canode fuiríraùnù dùga fuiríllena maméritiaùoù. 20Afe mei afe jacàrede rùlle, taùno uai jino llócaidùmùe dùga ja llaveca. Afe taùno uai jino llotàmùe, jacàrede rùlle eróicana, jacànaitade cùóraùnina raa cùótate. Aféfuiaùdo afe taùno uai jino llotàmùe, nana afe jacàrede rùlle mámecùna cuetátaganona jàfuete. Daje izói afe jacàrede rùlle jánaraùmo caùmátaidùnona afémùe jàfuete. Iemona `monstruo' daùna jacùre eroide rùlle, daje izói taùno uai jino llotàmùe, cáanori dáanomo duere fùnolle jorai izoide bóodùimo dotácaiaillùnoù. Afe jorai izoide duere fùnóllùno ùere uzire boode. 21Nana áfemona fùébidùno úzerede cabállomo ráùicaidùmùe fuémona bite lloéfaido tùtácaiaùoù. Iemona nana féedùnuiaù bie tùtácano rùáùbillano íaùoù àeizùri jéùrediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\