APOCALIPSIS 2

1Cue cùónamùe dáanomo cuena daùde: Efésomo ite Juzíñamuimo gaùrídùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri: “Afe nabézido jubekuiro iemo mena dàgade ucúduaù llàidùmùe daje izói jubekuiro iemo mena dàgade oro fùnoina bobaie càgùdo macáfùrede. (Afémùe bobaie càgùdo mácafùrena izói, comùnù ñue úiñolle jana.) Afémùe afe úiñoraùmana bie izói daùde: 2Nana o fùnócafuiaùna onódùcue. O rùíredemo táùjùdùoza onódùcue, naa o comecù járitaiñedeza. Daje izói fùénidùno fùeni illáfuiaùna ùere izire o rairuíllana onódùcue. Iemo jùáù táùnona “Jesucristo orécanodùcaù” daùdànona facátatùoza onódùcue. Afemona afémacù taùno llúana baitàoza. 3Jaca o comecù járidoñedùo, íemo ùere cuedo o táùjùna llezica cue àcoùnia ùere duere zefuídùoza. Afe llezica zefuíruiñeno ñue táùjùdùo. 4Mei íadù daa fùgóñedùfuena omo ite. Nano fueñe cue o izíruilla izói birui cuena izíruiñedùo. 5Ie jira nùnómona oni nùbéfodo baùídùoza comecù uibi. Mai omo itùfue méidori. Fueñe o illa izói o iri. Bífuena o méidoñenia omo raùre bíitùcue, omo ite egáiñote raa oni óllena. 6Mei jùáùfodo, daa ñúefuena naù omo ite. Afe nicolaítas fùeni fùnócafuiaùmo naa íaùoù fùeni jùáùfodo llógamo éoicana eróidùo. Cue daje izói áfena éoidùcue. 7Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe áfemo cacai. Afe Ñuera Joreño bie izói daùíacade: “Fùénidena anáfenodùnona jáidùmacùna Juzíñamui nàfueninanomo ite cáatate amena llùzíllana güitátaitùcue,” . 8Daje izói Esmírnamo ite Juzíñamuimo gaùrídùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri: “Nanóidùmùe dáamùe íiraùmùena ómoùmo úrite. Naui bínùemo tàidùmùe, íemo meine abùdo nane cáadùmùena jaide. Afémùe ona daùde: 9Nana o fùnócana onódùcue. Daje izói o duere zefuíllana onódùcue, naa o ráanina dùga. Mei íadù uáfueza Cristo dùbénedo ùere ráaredùo. Jùáùmacù fùeni omo úrillana onódùcue. Afémacù, “Juzíñamui nùzeca Judíodùcaù” daùdíaùoù, mei íadù íeñediaùoù. Afémacù danù Taùfe dùbénemo jaùnáidùno. 10Duere o zefuíllemo jacànaiñeno o iri. Mei ómoùmona dámùerie Taùfe llavéracomo llavétaiteza, nana omoù facátallena. Daùí omoù comecù ifue onóillena facátallùomoùza. Nagakuiro dàgarui duere zefuíredùomoù. Mei íadù o tàillùnomo zóofeñeno àùnofùreiri. Daùí o íadù zíiñona cáallena o jùrídotaitùcue. 11Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe áfemo cacai. Afe Ñuera Joreño bie izói daùíacade: “Fùénidena anáfenodùnona jáidùmacù nane méifodo tàillamo raamo jíriñeitiaùoù,” . 12Daje izói Pérgamomo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri: “Afe nágafene jáirede lloefai llàidùmùe bie izói ona daùde: 13Nana o fùnócana onódùcue. Afe izói Taùfe ocuícano càgùmo itàoza onódùcue. Afénomo itùo íadù zóofeñeno cuemo ñue o àùnuana onódùcue. Daje izói cuemo o àùnuana fáùcanocaiñedùo. Afe izói Antipasna mámecùredùmùe cue ñue jaàcùna cue uai nabáifùredùmùe. Afémùe omoù càgùri fatíaùoù. Ie fáinaruido, cuemo omoù àùnuana zóofeñedùomoù, Taùfe illánomo itàomoù íadù. 14Mei íadù cue lletárafuiaùna ómoùmo ite. Omoùmona dáarie jadà Pérgamomo Balaam llófuiana fáùcanocaiacañediaùoù. Afe Balaam jaiai Balacna llófuete Israel comùnù fùeni fànuaillena. Afe Balac Balaam llófuiamona Israel comànùna jánaraùmo fecaca ràllenùaùna rùtátate. Afe dáaruido afémacùna ùere jùruíretade. 15Nane jùáùe cue lletárafuena ómoùmo ite. Omoù càgùmo dáarie afe nicolaítas lloga uaina féitaiacañedùno ite. Afémacùna éoidùcue. 16Ie jira mai omoù comecù ifue méidori; mei íadù omoù méidoñenia, raùre omoù dùga fuirízaùbitùcue. Uáfueza cue fuémona bite jáirede lloéfaido omoù fùeni fùnódùnona fázùaùbitùcue. 17Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe, áfemo cacai. Afe Ñuera Joreño bie izói daùíacade, “Fùénidena anáfenodùmùena jáitùmùe afe báinino ite maná daùna monámona cocùde güíllena güitátaitùcue. (Bie maná Juzíñamui íaùoù comécùna náùretaillena jana.) Iemo afémùemo úzerede nofàtofena fécaitùcue. Afe nofàtofemo buna ónoñega comue mámecù cuelle. Dama afe nofàtofe llàùnoitùmùe áfena onoille.” Aquíe izói daùde. 18Daje izói Tiatíramo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri. “Juzíñamui Jitó ómoùmo úrite. Afémùe ui irai bóua izoide, íemo ie éùba ñue queníretaga bronce izói quenírede. Afémùe bie izói ómoùna daùde. 19Nana omoù fùnócana onódùcue. Cuena omoù izíruillana onódùcue, naa cuemo omoù àùnua dùga. Daje izói cue dùbénedo ñue omoù táùjùcaillana onódùcue, naa omoù comecù járitaiñena dùga. Fueñe omoù táùnia baùmo birui jamánomo fùnóicaidùomoù. 20Mei íadù ómoùmo daa cue lletárafuena naù ite. Afe Jezabelna mámecùredùngo llógana rairuíñedùomoù. Afengo, ”Juzíñamui dùbénedo úritùcue,” daùífùrede, mei íadù fùeni ie llócaigafuedo cue ocuífùreganona jàfuete. Afe jàfuia uaido íaùoùna ùere jùruíretade. Daje izói jánaraùmo fecaca ràllenùaùna íaùoùna rùtátate áfemo caùmátaillena. 21Aféngomo are úiñoidùcue afengo comecù ifue méidollena. Mei íadù afengo áfena méidoacañede. Afengo ie jùruífuena fáùcanocaiacañede. 22Mei jira birui afémacù afengo fùnócafuena fáùcanocaiñenia, aféngona ùere izire ùráretaitùcue. Daje llezica nana afengo dùga jùruíredùnona duere zefuítaitùcue. 23Afengo úruiaùna tàtaitùcue. (Afe úruiaù daùna afengo llógamo jiéruitùno.) Afemona naga come ùfocù úrillana, ie comecù ifue dùga ñue àcoùmo cue onónana, nana Juzíñamuimo gaùrídùno fàdùitiaùoù. Iemo ómoùmona illa dàgamùe fùeni omoù fànuaze ómoùna duere fànoitùcue. 24Mei íadù ómoùmona Tiatíramo ite jùáùmacù afe Jezabel omoù llófuia fùénide uaina náfueñedùomoù. Afe Jezabélmo jaùnáidùno íaùoù llófueinana daùdíaùoù, “Caù llófueina uai Taùfe ie, ùere báinide naù uáfodo ónonidùfuiaù,” daùdíaùoù. Afe llófueinana onótañegaomoù. Iemo ómoùmo ite naui cue lloga baùmo jùáùena ómoùna ócuiñeitùcue. 25Daa bie llóitùcue: Omoùmo ite ñúefuiaù ñue rairuiri, naù cue bíñeille dùno. 26Fùénidena anáfenodùnona jáitùnona náùraùaù ócuitùmacùna jóoneitùcue. Afémacù cue jítainana ñue àcoùmo fuitádùno. Ocuille ràino íaùoùmo jóoneitùcue, 27mei daùí cue Moo cue ocuille ràinona cuemo jóoneteza. Iemona náùraùaùna rùírede lloébùcù izóidedo rùire ócuitiaùoù. Iaùoùmo cacáreacañedùnona ùcàruaù lláia jéenino llairúngotailla izói, afe izói íaùoùna duere fànoitiaùoù. 28Daje izói monáiracudu ùere ebire egáiñua izói, afémacùna ebire fànoitùcue. 29Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe áfemo cacai.” Aquíe izói daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\