APOCALIPSIS 21

1Afe méifodo comue mona, comue énùe dùga cùódùcue. Mei nanoide mona nanoide énùe dùga ja nùné cùóbicaiñenaza. Daje llezica monaillai jae iñede. 2Afe llezica comue Jerusalén daùna àaùfuenide jofue, Juzíñamui uícomona monámona ana bíllana cùódùcue. Afena cùódùmùedùcue, Júaadùcue. Afe jofue, óllena jùcánoga rùngo ebire fùnóbina izói ebire càoide. 3Iemo monámona fùcùre dáùnana cacádùcue. Afe uai daùde: Ero, comùnù càgùri birui Juzíñamui illa. Afémacù dùga ífùreite, íemo afémacù afémùe comànùna íitiaùoù. Ja birui dama afémùe afémacù càgùri íite, afémacù Juzíñamuina ie íllena. 4Juzíñamui afémacù ui jémena zafénaitaite. Aféruimo tàille íñeite. Daje izói eia íñeite, íemo jùáù duere zefuíllamona eia íñeite. Daje izói comùnù abù izírena íñeite, mei jaiai itàfuiaù ja záaideza. daùde. 5Iemo illaùma ráùiranomo ráùidùmùe cuena daùde: Ero. Nana cómuena méidotùcue. Iemo nane daùde: Bie uai ùere ua uaiza, mai cúeiri. Daje izói bie uai ùere àùnofùregaza, daùde. 6Nane afe mei cuena daùde: Ja ñue àcoùmo fùnócaza. Cue bie naga ráfuiaùna naù cómuiñenia uícodo itàmùedùcue. Daje izói dáamùedùcue fuillànomo itàmùedùcue. Abecedario A-mona táùnia izóidùmùedùcue. Daje izói abecedario Z-mo fuizajilla izóidùmùedùcue. Jáùnoina jiróacadùmùe ñúejina jirótaja izói, afe izói ñúefuiaù dùbénemo íacadùmùemo raiñóñeno afémùemo zíiñona illáfuena ífùreitùcue. 7Fùénidena anáfenodùmùe nana bíena fecù raa fia máiñua izói, máiñoite. Afe llezica afémùe Juzíñamuitùcue, íemo daje llezica afémùe cue jitóite. 8Mei íadù nana àùnoñedùno dùbéfodo duere zefuille afémacùmo dúide. Uáfueza, ñúefuena jacàruitùno daje izói àùnoñedùno, íemo jùáùmana éoidùno, íemo jùáùmana tùtádùno, íemo jùáù jùruífuena fùnófùredùno, íemo jùáùma fue gáùana fùbídùno, íemo jùáù jánaraùmo caùmátaidùno, íemo nana táùnona úritùno; nana bie izóidùno boode jóraimo dotárediaùoù. Afe jorai ùere uzire boode. Afe bie boode jorai íiraùe tàillana mameide, mei afénomo dotácano jaca nùnomo Juzíñamuimona oni eneno duere fùnócanona íitiaùoùza. 9Afe mei jubekuiro iemo mena dàgade ángeles daùnámacù Juzíñamui abù imácùmona daa cuemo úrizaùbite. Afémùe naui Juzíñamui ocuica jubekuiro iemo mena dàgade íiraùe jacàrede duere fànuana oruide ichecoù uitàmùe. Afémùe cuena daùde: Ero, Cordero aù izóidena jáitùnona o ácataitùcue, daùde. 10Iemo Juzíñamui Ñuera Joreño bie izóidena nùcaù anado cuena càotate. Afe Juzíñamui abù ímùe áillue caifónedumo cue uite. Afénomo monámona Juzíñamui uícomona ana bite jamánomo ñuera Jerusalén jofue cuemo ácatate. 11Juzíñamui abù ebire quenírena izói afe jofue quenírie càoide. Daje izói ùere ráifide nofùcù quenírena izói queníriede. 'Jaspe' daùna nofùcù vidrio enéfecomo càoina izói càoide. 12Afe jofue jinófenedo nágafene áillue cùrànuabairo raa ite. Afe cùrànogamo nagakuiro iemo mena dàgaze naze ite. Iemo illa dùga nazemo Juzíñamui abù ímùe naidaina. Iemo afe náziaùmo nagakuiro iemo mena dàgade Israel naùraù mámecùaù cúeina. 13Afe jofue náziaùmona, fuiràfenemo dazeámani ite. Iemo jùáùe dazeámani onífenemo ite; íemo jùáùe dazeámani féùfenemo ite; íemo jùáùe dazeámani afáifenemo ite. 14Afe jofue jinófene cùrànua anamo nofùcù fùnoina mozíoidùbani nagakuiro iemo mena dàgade. Illa dàgabanimo Cordero nágagobiaùmo orécano 'apóstoles' daùnámacù mámecùaù cúeina. 15Afe cue dùga úrite Juzíñamui abù ímùe, oro fùnoina facáradozi llàide, afe jofue facállena. Daje izói ie náziaù facállena, íemo jùáù afe jinófene cùrànua facállena. 16Afe jofue fueda nagaámariede; nágafene daje dùnóriede. Ie árera dùbene daje dùnóriede; íemo ie ruica dùbene daje dùnóriede. Afe Juzíñamui abù ímùe ie llàiga radózido jofue facade. Facádemo dos mil doscientos kilómetros árera. Daje izói ruica dùné eróicana dos mil doscientos kilómetros. Iemo caifo dùné eróicana jùáù daje izói dos mil doscientos kilómetros. Nágafeniaù daje dùnóriede. 17Afe mei jinófene cùrànuabani facade. Facádemo sesenta y cuatro metros caifo ite. Afena Juzíñamui abù ímùe come facáfùrena izói facade. 18Afe jinófene cùrànuabani `jaspe' daùna nofùcù fùnoina. Afe jofue ùáùnide oro niina. Ñue enéfecomo càoide vídriona eroide. 19Jinófene cùrànua anamo mozíoidùbanillaù nana jùáùforiede ráifide nofàcùaùdo ebire ñue fùnoca. Nanóidùbani `jaspe' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `zafiro' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `ágata' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `esmeralda' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, 20íemo jùáùbani `ónice' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `cornalina' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `crisólito' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `berilo' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `topacio' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `crisoprasa' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `jacinto' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca, íemo jùáùbani `amatista' daùna nofàcùdo ebire ñue fùnoca. 21Afe nagakuiro iemo mena dàgade naze ùbáirabùcù áillue perla. Illa dàgaze daa perla ie fùnoina. Afe jofue càgùdo joide áillue macárao ùáùnide oro fùnoina. Afe macárao enéfeomo ñue cùoide vídriona eroide. 22Afe jofue eromo Juzíñamuimo gaùríraco jaca nùnó daa càoñedùcue; mei jamánomo ràinorede Juzíñamuimo ebena nágafeniaùmo caùmátaidiaùoùza. Afémùena jùáùfodo daùna caù Ocuíraùma. (Afe jofue gaùríraco Juzíñamui abùza. Daje izói jùáù Cordero abùza.) 23Afe jofue jitómado egáiñuamo dúiñede; daje izói fùuido egáiñonide. Mei afe jofue Juzíñamui abùmo ite ebírede quenírededo egáiñogaza. Daje izói jùáù Juzíñamui Cordero afe jofue egáiñogaza. 24Nana jíllotaga naùraù afe jofue egáñuado mácaitiaùoù. Bínùe naùraù illaùnù afe jófuemo íaùoùmo ite aillo ebíriede illaùma daùíllena ráanùaùna átùitiaùoù. Atùano Juzíñamuimo, íemo jùáù Crístomo izájitiaùoù. Daje llezica afe jofue ocuídùmùe íaillùnoùmo aillo ñúefuena mámeitiaùoù. 25Afe jofue naze jaca monari àbaiñelle. Iemo afénomo jaca mona náuiñeite. Jira náziaù ùbáillùrui íñeite. 26Enùe náùraùaù íaùoùmo ite ebíriede ráanùaùna afénomo átùitiaùoù. Daje izói afénomo aillo ñúefuiaù mámeitiaùoù. 27Mei íadù comécùna ùáùredùno jaca afénomo jofo jáinide. Daje izói comécùna éoidùno dùnomo jofo jáinide, naa taùno llotànori. Dama zíiñona íitùno mámecù cueránicomo mámecùna cuegámacù danù afénomo jofo jaille. Afénico Cordero daùna Jesucrístomo ite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\