APOCALIPSIS 22

1Afe mei Juzíñamui abù ímùe ùáùnide imánina cue ácatate. Afémani jaùnoi cómena zíiñona cáatate. Afeji vidrio enéfenemo uáfori cùoina izói càoide. Afe imani Juzíñamui illáùmana ráùiranomona tote. Afe ráùirano daje izói Cordero ie. 2Afe jofue càgùdo áillue macárao illa. Afe macárao dáafenedo comànùna zíiñona cáatate aménaùaù riina. Daje izói afénomo ite imani fuédado nágafene daje ie aménaùaù riina. Afe aménaùaù illa dùga fùui llùzífùrede. Iemo jùáù afe aménaùaù íbiaù naùraù ñue manóllena ite. 3Aféruillaùdo afénomo faidórafuena jae íñeite. Juzíñamui illáùmana ráùirano afe jófuemo ite; daje izói Cordero ráùirano afénomo ite. Ie ocuífùregano daa afémùemo caùmátaitiaùoù. 4Afe llezica afémacù Juzíñamuimo, meáiruiñeno jofo conímamo éroitiaùoù. Afémacù ozócùmo afémùe mámecù cúeina. 5Afénomo mona jaca náuiñeite. Afénomo itùno bobaie izoide egáiñuana jítaiñeitiaùoù. Daje izói jitoma egáiñuana jítaiñeitiaùoù, mei caù Ocuide Juzíñamui íaùoùna egáioite. Iemo afémacù jaca nùnomo zíiñona illáùmaitiaùoù. 6Afe méifomo Juzíñamui abù ímùe nane cuena daùde: Bie uai ùere ua uaiza. Daje izói bie uai ùere àùnofùregaza. Afe caù Ocuíraùma naui Juzíñamui uai jino llóraùnù comécùmo úritùmùe. Afémùe birui ie abù ímùe orede, ie ocuícamacùmo raùre cómuitùfuiaùna onótallena, daùde. 7Iemo Jesucristo daùde: ¡Raùre biitùcue! Binícomo cuega Juzíñamui uáillaùna jiéruitùmùe caùmare ite, daùde. 8Cue Juáadùcue. Bífuiaùna cacádùcue, daje izói bífuiaùna cùódùcue. Bífuiaùna cacáillano, íemo daje izói cue cùona méifomo, cuemo ácatate Juzíñamui abù ímùe anamo dújudùcue afémùemo caùmátaillena. 9Mei íadù afémùe cuena daùde: Jadíe izói cuemo iñeno. O izói Juzíñamui ocuícamùedùcue. Daje izói Juzíñamui dùbénedo úrifùrede o ámatùaù izóidùcue. Iemo jùáù binícomo cuega uáillaùna náfuetùno izóidùcue. Cuemo caùmátaiñeno; dama Juzíñamuimo caùmátaifùreiri, daùde. 10Nane dáanomo cuena daùde: Binícomo cuega Juzíñamui uaina báinino o comécùmo jóoneñeno o iri. Mei bífuiaù àcoùmo ñue fuizájillùrui ja áùnozideza. 11Naù bie fuiñena llezica, fùénidùmacù íaùoù fùnófùrega fùénidùfuena dama íaùoù fùnócaza. Fia eroi, mei afe izói íaùoù íllado jamánomo duere fùnólliaùoùza. Daje izói comécùna ùáùredùno dama comécùna ùáùreoicaideza. Fia eroi, mei áfedo duere fùnólliaùoùza. Mei íadù ñue itùno íaùoù illa baùmo ñue iri. Daje izói Juzíñamui íena ñue fùnócamùe fáùcanocaiñeno afémùe íena ífùreiri, daùde. 12Iemo Jesucristo daùde: Jùù, raùre biitùcue. Illa dàgamùemo cue fecalle fia jùrídoga izoide raa atàdùcue. Illa dàgamùemo afémùe fùnoca dùeze fécaitùcue. 13Nanóidùmùedùcue. Iemo jùáù íiraùmùedùcue. Daje izói naga ráfuiaù uícodo itàmùedùcue. Daje izói fuizájillanomo itàmùedùcue. Iemo jùáù abecedario A-mona táùnia izóidùmùedùcue. Daje izói abecedario Z-mo fuizájilla izóidùmùedùcue. 14Iaùoù ùníroina jocófùredùno izói, comecù ifue ñuérana méidotùno caùmare itíaùoù. íemona cáatate amena llùzíllana güírediaùoù. Afe bie izói daùíacade zíiñona íaùoù íllena. Daje izói íaùoù ùniroi ñue jócuamona, afe jofue nazedo Juzíñamui illánomo jofo jáirediaùoù. 15Mei íadù comécùna ùáùredùno afénomo jofo jáinidiaùoù. Iemo daje izói jùáùma fue gáùana fùbídùno, íemo daje izói nana jùáùforiede jùruifue fùnódùno, daje izói cómena méinetùno, daje izói jánaraùmo caùmátaidùno, daje izói jùáùe comànùna ùere jàfuefùredùno, naa afe izoide fùbídùnori; nana bie izoide comùnù afe jófuemo jofo jáinidiaùoù; jáiñeno jino fùébitiaùoù. 16Cue Jesúsdùcue. Juzíñamuimo ua jaùnáidùnomo nana bífuiaù jino llóllena cue abù ímùe ja cue oreca. Jaiai illaùma David comuilla moi ímùedùcue; daje izói afémùemona jebuídùno comuítagamùedùcue. Iemo ùere egáiñote monáiracudu izóidùmùedùcue, . 17Iemona Juzíñamui Ñuera Joreño daùde: Mai bi, daùde. Daje izói Cordero aù daùna afémùemo ua jaùnáidùno íena daùde: Mai bi, daùde. Daje izói bíuaillaùna cacádùno afémùena: Mai bi, omoù daùíri. Iemo Cristo daùde: Jiróacaitùmùe zíiñona cáataite jáùnoina ùbáñeno mai fia jíruaùbiri. Afe bie izói daùíacade zíiñona illáfuena óiacadùmùe mai cuemo bi; raiñóñeno omo fécaitùcueza. 18Nana binícomo cuega Juzíñamui uaimo cacáreidùnona bie izói llétaitùcueza, cacai: Dáamùe bie ráfuena baùmo zotáadù, Juzíñamui binícomo cuega jacàrede duere fànuanùaùna afémùemo jóoneite. 19Daje izói binícomo cuega Juzíñamui uáimona dáamùe daa uai oni óiadù, Juzíñamui afe zíiñona cáaitùno mámecù cuiánicomo cuega afémùe mámecùna oni óite. Daje izói binícomo lloga nàfuenide jófuemo Juzíñamui afémùena jofo jáitañeite.. 20Bifue jino llotàmùe nane dáanomo llote: Jùù, raùre biitùcue, daùde. Afemona Juan daùde: Aquíe izóideza. ¡Caù Ocuíraùma Jesús, mai bi! 21Caù Ocuíraùma Jesucristo nana ómoùna ñue fànoiteza. Daùítadeza. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\