APOCALIPSIS 3

1Daje izói Sárdismo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri: “Afe jubekuiro iemo mena dàgade Juzíñamui jóriaùredùmùe, nùù afe Juzíñamui Ñuera Joréñoredùmùe Cristo, íemo afe jubekuiro iemo mena dàgade ucúduaù llàidùmùe dáamùe. Afémùe bie izói ona daùde: Nana o fùnócana onódùcue. Crístomo o jaùnaina izóinado jùca jalleide, íadù onódùcueza tàidùmùe izói itùo. 2Come cazilla izói mai abùna onoiri. Naù omo due jiza fùébide àùnogafuiaùna meine rùire fùnori, mei aféfuiaù ja táùnocaiacadeza. Eróidùcuemo o fùnócafuiaù cue Juzíñamui eróicana ñue jaàcùna jóiñedeza. 3O fueñe àùnoga íaùoù llófuiamo uibíoicairi. Afena jeire o oíri. Afe llezica o comécùmo itùfue ñúefuena méidori. O abùna ñue onóñenia, meràrifùredùmùe ónonino billa izói, duere omo fànuaùbiitùcueza. Cue billàruina ónoñeitùo. 4Mei íadù ómoùmona jadà Sárdismo dáarie comécùna ñúemacùna ite. Afémacù ùníroina ùáùñedùno izoide. Afémacù úzecuiruaù jùtada cue dùga jáitiaùoù, mei afe daùí íaùoùmo dúideza. 5Fùénidena anáfenodùnona jáidùno úzecuirona jàtaitiaùoù. Iemo zíiñona cáaitùno mámecù cuiánicomona íaùoù mámecùaùna dóñeitùcue. Iemo daje izói cue Moo Juzíñamui uícomo “Bie cúemacù” dáùitùcue; daje izói ie abù imacù ángeles daùnámacù uícomo “Bie cúemacù” dáùitùcue. 6Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe áfemo cacai.” Aquíe izói daùde. Aquíe izói daùde. 7Daje izói Filadélfiamo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri: “Afe nàùfuenidùmùe omo úrite. Afémùe uáfuena úrifùredùmùe. Afémùemo jaiai illaùma David naze tuiñora llave ite. Afémùe Juzíñamui illáùmana illano tuiñóadù buna ùbáinide. Daje izói afémùe ùbáia, buna zuitánide. 8Bímùe bie izói ona daùde: Nana o fùnócana onódùcue. Buna ùbáinide túide naze o uiécori jóonetùcue. Mei fùgo maùríñedùo, íadù cue uaina náfuetùo; cuena jaca jáanofùnidùo. 9Iemona Taùfemo jaùnáidùnona o anamo caiñàcùdo ana íaùoù dújutano óreitùcue. Afémacù táùnona úrillano bie izói daùífùrediaùoù: “Caù bie Juzíñamui nùzeca judíuaùdùcaù” daùdíaùoù, mei íadù íeñediaùoù. Nana baimacù o anamo dújutaitùcue, íemona ona cue izíruillana fàdùitiaùoù. 10Cue ocuica uai jeire o úamona aféuai daùna izói comécùna járidoñedùo. Ie jira nana bínùemo bite facátallùruimona ona ñue ráiruitùcue. Aféruido nana bínùemo ite comùnù facátalliaùoù. 11Raùre bitùcue. Omo ite ñúefuiaù ñue rairuiri, o jùrídolle raa bu báùroñeilleza. 12Fùénidena anáfenodùnona jáitùnona cúeùena máiñoitùcue. Máiñuano cue Juzíñamui gaùríracomo ite maùride jíaùlliraù izói íaùoùna óreitùcue. Iemona Juzíñamui illánomona jaca jino jáiñeitiaùoù. Iaùoùmo cue Juzíñamui mámecù cúeitùcue. Daje izói cue Juzíñamui jofue mámecù íaùoùmo cúeitùcue. Afe jofue mámecù “Comue Jerusalén.” Afe jofue cue Juzíñamuimona caifo monámona ana bite. Daje izói afe fùénidena anáfenodùnomo cue comue mámecù cúeitùcue. 13Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe áfemo cacai.” Aquíe izói daùde. 14Daje izói Laodicéamo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno úiñoraùmamo bíuai cúeiri: “Uáfuena llotàmùe omo úrite. Afémùe jaàcùna uai nabáifùredùmùe; daje izói jaca méidoñeno uáfuena úrifùredùmùe. Afémùe nana Juzíñamui fùnócana taùnéraùma. 15Afémùe bie izói ona daùde: Nana o fùnócafuiaùna onódùcue. Ráairuillanona fùgo o àùnoñenana onódùcue. O àùnoga ñue uzíredùji izóiñede. Daje izói o àùnoga caùmare mánaùdùji izóiñede. Ñue o uzírenana jitáidùcue, nùbaù jùáùfodo o mánaùnana jitáidùcue. 16Mei íadù jabo uzíredùji izóidùo. Iemona jabo uzíredùji jino tua izói ona jino dótaitùcue. 17Bie izói daùífùredùo: “Ráaredùmùedùcue,” daùdùo. Iemo “Nana cue illafue ñue jóide. Cue jitaica raana iñede,” daùífùredùo. Mei íadù jùáùfodo o íllana onóñedùo. Juzíñamui eróicana bu cáùmadoñegamùedùo. Iemo daje izói ùere duere zefuítagao, íemo ùere dúeredùmùedùo, íemo uina càoiñedùmùe izóidùo. Iemo jùáù ùnícuironino emuíromade izóidùo. Afe bie izói o íllana jaca onóñedùo. 18Mei jira omo llóitùcue, “Iraimo ñue fùnoca órona cúemona ùba, uáfuena ráaredùmùena o jáillena. Daje izói cúemona úzerede ùnícuirona ùba, o meáire emuíromana ùbáillena. Daje izói ui manórajina cúemona ùba, o uimo jóoniamona ñue o càoillena. 19Nana cue izíruiganona lletádùcue; daje izói íaùoùna duere fùnódùcue ñue íaùoù íllena. Mei íemona Jesucrístomo izire o jaùnáicaillano, ùere o àùnofùreiri. O comecù ífuiaù méidori, ona duere cue fànoiza. 20Ero cacai, come comecù naze ízoinamo itùcue. Dùnómona jàùritùcue. Cue uaimo cacáreitùmùe ie naze tuiñóadù cue llàùnollena, afémùe illánomo jofo jáitùcue. Jaillano dájena afémùe dùga nabáiritùcue. Daje izói conima dùga caùmare úritùcoco. 21Fùénidena anáfenodùnona jáitùnona, illáùmana cue ráùiranomo afémùena cue dùga ráùitaitùcue. Mei daùí fùénidena cue anáfenuamona cue Moo illáùmana ráùiranomo ráùnazaidùcueza. 22Ñuera Joreño Juzíñamuimo jaùnáidùnona dáùnamo cacáacadùmùe, i áfemo cacai.” Aquíe izói daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\