APOCALIPSIS 6

1Cordero afe jubekuiro iemo mena dàgade séllomona nánora tuíñuana cùódùcue. Daje llezica fùgoamarie dàgade cáadùmùiaùmona dáamùe dáùnana cacádùcue. Ie úrilla uai, mona gàrùa fùcàrena izói fùcàrede. Daùde: Mai eróizaùbi, daùde. 2Cue eroilla llezica úzerede cabállona cùódùcue. Afe emódomo ráùicaidùmùe zùcuira llàicaide. Iemo illaùma ùfo icuífoùna ie jùtádiaùoù. Jùta mei afémùe naga náùraùna anáfenocana jaide. Ie mei nágaruillaùdo afémùe íaùoùna anáfenofùrede. 3Méifoide séllona Cordero cuata llezica, tórona éroide cáadùmùe úrillana cacádùcue. Afémùe: Mai eróizaùbi, daùde. 4Afe llezica jíaùrede caballo jino bíllana cùódùcue. Afe emódomo ráùicaidùmùemo féitalle ràino afémùemo iga. Afémùe nana naùraù caùmare uái illa féitaite, comùnù conímana fazàtallena. Afe llezica áillue lloébùcùna afémùemo iga. 5Iemo Cordero nane jùáùe tercer daùna sello cuata llezica, jùáùe cáadùmùe úrillana cacádùcue. Afémùe: Mai eróizaùbi, daùde. Jira eróidùcue. Eróidùcuemo daa jítùrede cabállona cùódùcue. Afe emódomo ráùicaidùmùe mérenana onóillena facara raa llàicaide. 6Iemo cáadùmùiaù càgùmona dáamùe úrilla uai cacádùcue. Aféuai daùde: Daa kilo trigo daa mona táùjùna fùdù. Iemo daámani kilo cebada daa mona táùjùna fùdù. Iemo aceite vino dùga jaca jeruíredeza, mei afe ùballe úcube iñédeza, daùde. 7Afe mei Cordero jùáùe 'cuarto' daùna sello cuataja llezica, cáadùmùiaùmona íiraùmùe úrillana cacádùcue. Afémùe: Mai, eróizaùbi, daùde. 8Eróidùcuemo borárede cabállona cùódùcue. Afe emódomo ráùicaidùmùe tùtáfùredùmùe daùnámùe. Afémùe óodana tàidùno illano jana maméidùmùe bite. Enùe fùgoamarie dùga fecácamona dáanùe íemo iga, afénomo rùire ocuíllena. Afénomo comànùna fuiríllado íaùoùna tàcoùzitaite. Iemo daje izói júbiedo íaùoùna tàcoùzitaite. Iemo dúicuaùdo íaùoùna tàcoùzitaite. Iemo énùemo ite illáùrede ràllenùaù íaùoùna tàcoùzitaite. 9Afe mei Cordero jùáùe 'quinto' daùna sello cuata llezica, 'altar' daùna Juzíñamui caùmátaitarano anamo ite, tùtaca comùnù comécùaùna cùódùcue. Afémacù Juzíñamui uai llócailla àcoùnia tùtácaiaùoù. 10Afe bimacù fùcùre úritiaùoù; daùdíaùoù: Ùaùfuenide caù Ocuídùmùe, uícodo o llógana méidoñeno ñue fuitáfùredùo. Enùemo ite caù tùtádùno ùere jùcánota duere o fùnóllena, ¿nùé dùnó naù mozíñoitùo? Caù fatùno ùba o ollùrui, ¿nàgarui naù baù dúiñoitùo? daùdíaùoù. 11Mei jira afe altar anamo itàmacù úzecuiruaùna igáiaùoù. Afe llezica naù nano íanori ocózinaitagaiaùoù. Mei nana íaùoù tàilla izói uire tùtállùno, Juzíñamui mámianomo naù dúcùñede. Afe tùtállùno, naui íaùoù tùtaca ámatùaù izói, Cristo uaimo táùjùfùrediaùoù. 12Cordero nane jùáùe 'sexto' daùna sello cuata llezica, eróidùcuemo, énùe ùere jacùre docaide. Iemo jitoma zúunaillana, jùtaca jítùroi izói éroide. Afe llezica fùui náauina jíaùrede dùe izói méidoficaide. 13Afe dáaruido mona ero ucúduaù cocàdiaùoù. Ua, higuera daùna amena llùzilla, jairifo rùire begüíñuamona cócùa izói, afe izói ucúduaù ana bíñùemo cocàdiaùoù. 14Afe llezica, rabe jofo feràrioicailla izói, mona feràrioicaide. Iemona cùóbicaiñena. Iemo dáaruido nana caifóneduaù naa monáillai cùgù íduaù íaùoù illánomona oni jàrecaide. 15Iemona naùraù illaùnù caifóneduaù anamo ite ífuaùmo, naa jéerie nofàcùaù càgùedo retáiritiaùoù. Afénomo jamánomoidùno daje izói retáiritiaùoù. Iemo aillo ráanaitùno, íemo fuiríraùnù illáùcomùnù, íemo ùere rùíredùnuiaù, íemo nana jacùre rairuícano, daje izói buna ráiruiñegano, nana afénomo retáiritiaùoù. 16Afémacù caifóneduaùna jéerie nofàcùaùna daùífùrediaùoù: ¡Mai caùmo baùi! Mai caùna jiita, baie illaùma ráùiranomo ráùide Juzíñamuimona caùna rétaido. Cordero fùnolle jacùre caù duere fùnóllùfuemona caùna rétaido, . 17Mei jùù, ùere jacùre comùnù duere fùnóllùrui jae dúcùdeza. ¿Bu mei áfena mozíñorena?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\