APOCALIPSIS 7

1Bie méifomo bínùe fuédaùaùmo fùgoamarie dàgade ángeles daùna Juzíñamui abù ímùiaù, naidáienana cùódùcue. Afémacù nágafeniaùmona jairifo jáiñuana mozíñotiaùoù. Afe énùemo jairífona jaiñótañediaùoù, daje izói monáillaimo jaiñótañediaùoù, íemo jùáù aménaùaùmo jaiñótañediaùoù. 2Iemo jùáùe Juzíñamui abù ímùena mona móimona bíllana cùódùcue. Afémùe caade Juzíñamui íeùe daùíllena sello daùna jóonelle raa llàicabite. Afémùe fùcùre úrite. Enùe fuédaùaùmo fùgoamarie dùga naidáidùmùiaùmo úrite. Afémacù bínùe fùeni íaùoù fùnolle, naa monáillai dùga ràinona igámacù. Afémacùna bímùe daùde: 3Caù Juzíñamui ocuífùreganomo, íaùoù ozócùmo náamana onóillena mámecù naù jóoneñena llezica, naù bínùena duere fùnóñeno iri. Daje izói monáillai naa aménaùaù raùre duere fùnóñeno iri. 4Jóonia mei, nàgamacù náamana onóillena mámecùna jóonegano íaùoù númerona cacádùcue. Nana Israel náùraùmo itàziaùmona afe cuegano ciento cuarenta y cuatro mil dàgade. 5Judá izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Rubén izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Gad izíemona doce mil dùga cúefide. 6Iemo Aser izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Neftalí izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Manasés izíemona doce mil dùga cúefide. 7Iemo Simeón izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Leví izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Isacar izíemona doce mil dùga cúefide. 8Iemo Zabulón izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo José izíemona doce mil dùga cúefide. Iemo Benjamín izíemona doce mil dùga cúefide. 9Afe méifomo eróillano jamánomo aillo comànùna cùódùcue. Nana náùraùaùmona dáanomo bitíaùoù. Daje izói nágaziemona bitíaùoù. Iemo daje izói jùáùfo úritùnuiaùmona bitíaùoù. Iemo daje izói naga jófuiaùmona bitíaùoù. Nana bimacù illaùma ráùirano uícomo naidáidiaùoù. Daje izói Cordero uícomo naidáidiaùoù. Afénomo aillo itíaùoùza buna facádonide. Nana afémacù úzecuiruaù jùtáoidiaùoù. Daje llezica afémacù rafóruaù llàiediaùoù. 10Nana fàcùrerie daùdíaùoù: "Caù jíllonano, illaùma ráùiranomo ráùide caù Juzíñamuimona comuide. Daje izói caù jíllonano Cordéromona comuide", daùdíaùoù. 11Afe llezica nana Juzíñamui abù imácùaù, illaùma ráùirano onido ífoùna naidáiediaùoù. Daje izói veinticuatro dàgade éicomùnù onido ífoùna naidáiediaùoù. Iemo jùáù fùgoamarie dùga cáadùmùiaù onido ífoùna naidáidiaùoù. Afémacù afe ráùiranomo ráùidùmùe anamo énùemo fueco dùné bàjùcaidiaùoù. Bàjùcaillano Juzíñamuimo caùmátaidiaùoù. 12Daùdíaùoù: ¡Bie izóideza! Ñúefuiaù nitalle caù Juzíñamuimo dúide, ñue ebíredùfuiaù dùga. Daje izói nana ñue onóigafue íemo dúide, naa fùgora daùífùrena dùga. Daje izói afémùemo nitárede ñúefue dáamùemo dúide, naa áillue máùrie dùga. Nana bífuiaù caù Juzíñamuina jaca nùnomo zíiñona daùí daùírenaza. Aquíe izóideza, daùdíaùoù. 13Afe mei afe eicomànùmona dáamùe cuemo jùcánote: ¿Baie buoù úzecuiruaù jùtáoina? ¿Afémacù mei nùnena bitíaùoù? daùde. 14Jira íena daùdùcue: Afena onóñedùcue. O ñue onódùo, daùdùcue. Iemo afémùe cuena daùde: Bimacù aillo duere zefuilla àcoùmo jino bitùno. Afémacù comécùna ùere àaùfuenino íaùoù íllena ja Cordero dàedo muiñócaza. Afémacù ùere úzecuiro ùnícuiro illa izói itíaùoù. 15Ie jira Juzíñamui ráùirano uícomo itíaùoù. Afe llezica nágaruillaù, mona naùo dùga, Juzíñamui gaùríraco eromo ie ocuíllana fùnófùrediaùoù. Iemo afe ráùiranomo ráùide Moo Juzíñamui, íaùoù dùga íllado jácùfuemona íaùoùna ráiruite. 16Afémacù jaca júbiemona duere fùnóbiñeitiaùoù. Daje izói jiróacanari duere zéfuiñeitiaùoù. Iemo jitoma íaùoùna jùáù úzitañeite. Daje izói uzíredùruimo mona uzírena íaùoùmo uzire cácañeite. 17Mei illaùma ráùirano abùmo ite Cordero, ovejaù uíñua izói íaùoùna uíñoiteza. Afe llezica ñuera jaùnoi jino toránuaùdo íaùoùna ùfóicaite. Afe jaùnoi zíiñona cáatatùji. Iemo afémacù éeadù Juzíñamui íaùoù ui jeme nana oni dóite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\