APOCALIPSIS 9

1Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe ie vudugoù fúunua llezica, daa ucudu monámona énùemo baiùllana cùódùcue. Iemo fùénide jóriaù ùbáirafo zuitara llave afe ucúdumo iga. 2Afemona afécudu aféfona tuiñode. Tuíñuamona aféfomona jacafaù bóua uíllùa izói caifo uillùde. Aféfomona caifo uillùde uíllùe jitómana dúitate. Afe llezica mona erona jítùre fùnode. 3Afe uíllùemona bínùedo feede fíuaù comuide. Afémacù, énùemo ite acáiduaù izói molléroùrediaùoù. 4Afémacù ráitùe güíllena rairuícaiaùoù. Daje izói nana amena rábiaùna guitátañegaiaùoù, naa jùáùe mócore zùcode ráanùaù dùga. Daa comùnù duere fùnóllena orécaiaùoù. Mei íadù danù Juzíñamui ie daùítate mámecù ozócùmo cúeñeganona, afe fíuaù duere fànoitiaùoù. 5Mei íadù afe fíuaù comànùna tàtatañegaiaùoù. Mei jùáùfodo afémacù jubekuiro dùga fùui comànùna izi cácataitiaùoù. Afe fíuaù mailla, acaido come mailla izói izíreite. 6Iemona aféruillaùdo comùnù, “Raùre cue tàillù” dáùitiaùoù, mei íadù tàiñeitiaùoù. Ùere tàiacaitiaùoù íadù, tùtáfùrede raa afémacùmona oni jùca jáite. 7Afe fíuaù jóbairizaillena mamérilla cabállona eróidiaùoù. Iaùoù ùfócùmo oro fùnoina illaùma ùfo icuífoùna éroide jàina. Iemo íaùoù uiéco come uiécona éroide. 8Iaùoù ùfótùi rùngo ùfótùina éroide. Iaùoù ízie 'león' daùna jánallari íziena éroide. 9Iemo llojécuiroi izoide abù ràidote icogù íaùoù jogóbemo jàide. Iaùoù féeoina jamánomo fùcàrede. Uafue, jóbairizailla caballo zonóicaiga 'cárronùaù' fùcàrena izói fùcàrede. 10Iemo afémacùmo ite ooda acaido ooda izói molléroùrede. Afe óodamo jubekuiro dùga fùui comùnù duere fùnolle ràino ite. 11Afe fíuaù illaùma ite. Afémùe fùénide jóriaù ùbáirafo úiñotùmùe. Afémùe mámecù hebreo uaido Abadón; íemo griego uaido Apolión. Afecù daùíacade “Nùné táùnocaitaitùmùe.” 12Nanoide jacùre izi cacánafue jae záaide. Mei íadù naù, mena fùébide. 13Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe ie vudugoù fúunua llezica, Juzíñamui uícomo ite oro fùnoina altar daùna afémùemo caùmátairanomona úrilla uaina cacádùcue. Afe uai afe caùmátairanomo ite fùgoamarie dàgade caifo fáùide zicaù càgùmona cácacaide. 14Afe uai jae vudugoù fúunote Juzíñamui abù ímùena daùde: Afe fùgoamadei dàgade Eufrates imani abùmo cuinaca ángeles izóidùno mai zuitari, daùde. 15Jira zuitácaiaùoù, nana comùnù jaràfenaùraùdo tùtállena. Mei aféruimo dúcùnamona baù óllena eneno mamécaiaùoù. Daje izói biruimo dúcùnamona mamécaiaùoù. Daje izói bie fùui íena mamécaiaùoù. Iemo daje izói bie fùmona íena mamécaiaùoù. 16Afe fùgoamarie dùga ángeles ocuíllùno aillo ite. Nana afémacù cabállonùaù emódomo ráùiediaùoù. Iemo afémacù dàgadiaùoù dáùnana cacádùcue. Afémacù doscientos millones dàgadiaùoù. 17Bie izói éroide cabálluaù nùcaùdo cùona izói cùódùcue. Afe cabálluaù emódomo ráùidùno jogóbiaùmo llojeco jùtáoidiaùoù. Afe llojécuiromo jíaùre, mócore, borare cuega. Iaùoù cabálluaù ùfo 'leon' daùna jánallari ùfona éroide. Afémacù fuémona irai izói jino bite, íemo uíllùe bite, íemo daje fuémona naùraù ùere uzire cóonaitalle raa jino bite. 18Afe cabálluaù fuémona bite daámani jacùre táùnocaitate ráamona aillo naùraù fuite. Uafue, nana comànùmona jaràfenaùraù tàidiaùoù. 19Daje izói afe cabálluaù óodamo jacùre tàtaite ràino ite, mei afe ooda jaiona eróideza; ùfóredeza. Afedo comànùna aùnízùcana uite. 20Mei íadù tàidùnomona fùébidùno, baie daámani jacàredemona tàiñedùno, íaùoù fùnófùreiga fùénidùfuiaù féitaacañediaùoù. Daje izói fùénide jóriaùmo caùmátaitajana fáùcanocaiñediaùoù, naa jùáùforie fùnoca jánaraùaùna. Dáarie afe jánaraùaù oro fùnoina, jùáùe plata fùnoina, jùáùe bronce fùnoina; íemo jùáùe nofùcù fùnoina, íemo jùáùe amena fùnoina. Nana bie jánaraùaù jaca cùóñede; daje izói mùnàcana cacáñede, íemo daje izói macáñede. 21Afe fùébidùno jùáùmacù méiniana fáùcanocaiñediaùoù. Daje izói jùáùma fue gáùana fáùcanocaiñediaùoù. Daje izói íaùoù jùruírenana féitañediaùoù. Daje izói íaùoù meràrifùrenana féitañediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\