ROMANOS 1

1Cue Páblodùcue; Jesucristo ocuífùregamùedùcue. Juzíñamui cuena uáiduano eneno cuena nùzede ie jíllona uai jino llóllena. Ua afémùe orécacue; Juzíñamui mamécamùedùcue. 2Afe bie jíllonafue Juzíñamui jaiai nùnomo uícodo ñuera Cuegáuaimo, ie uai llóraùnùdo jino llotátate. 3Afe jíllonafue caù Ocuíraùma Jesucrístodo úrite. Afémùe Juzíñamui Jitó. Iemo jùáù afémùe caù come izóidùmùe. Afe Jesucristo jaiai illaùma David méifoidùgùmamona jocócamùe. 4Mei íadù Ñuera Joreño dùbénemo afe Cristo uáfodo ràinorede Juzíñamui Jitona càotaga, mei dama tàillanomona afémùe meine cáatateza. 5Juzíñamui Jesucrístodo, ñúefuena cuemo itátate. Aferi ùere ióbidùcue. Afefue cuemo illano, ùere cuena canode, ie mámecùdo oni jùáùnomo ie orécamùena cue íllena. Bie cue ióbillafue ie mámecùdo oni jùáùnomo cue oréllena. Afe cue oréinamona naga náùraùaùdo aillo Jesumo àùnotùnona iite. Daje izói ie uaina jiéruitùnona iite. 6Afémacùmona Crístomo àùnotùnona itàomoùza. Ie jira Jesucristo íeùena omoù íllena, Juzíñamui eneno omoù nùzede. 7Mei jira nana ómoùmo cuetùcue Roma jófuemo itànodùomoù. Juzíñamui izíruigamacùdùomoù. Afémùemo omoù ñue jaùnáillena eneno uáidogamacùdùomoù. Iemo ite caùmátaillafue, naa comecù caùmare uái illafue dùga ómoùmo fécaiteza. Nana bífuiaù caù Moo Juzíñamui caù Ocuíraùma Jesucristo dùga, ómoùmo mámeiteza. 8Nana ómoùri fueñe Jesucrístodo “Ùere fùgora,” caù Juzíñamuina daùífùredùcue. Ua daùí daùdùcue mei nágagobiaùdo ómoùmo ite ñuera àùnogafuedo úritiaùoù. 9Jaca nana cue comécùdo Juzíñamuimo táùjùdùcue, ie Jitó ñuera uai jino comànùmo llóllena. Nane daje izói Juzíñamuimo comécùdo cue úriadù, ómoùmo uibíoifùredùcue. Aferi Juzíñamui cue uai nabáidùmùe. 10Bie ùcoù iruimo ómoùmo cue jáillena Juzíñamuimo jùcáfùredùcue. Ua Juzíñamui comecù jitaia, nùbaù nùbéfodo ñue cuena óreite, ómoùmo cue mácajillena. 11Mei ómoùna cùóacadùcue, Crístomo omoù àùnogafuiaù cue cánuamona, ñue rùire jaàcùna omoù íllena. 12Ua bie àùnogafue cuemo íteza ja ómoùmo ite. Afe Juzíñamui caù àùnogafuedo conímamo caù úrillamona, conímaùaùna comécùna caùmare náùretaitùcaù. 13Juzíñamuimo àùnote ámatùaù, dùga icaiño omoù dùné cue jáiacanafue ómoùna cue cùóillena, ómoùmo fùdàtaacadùcue; mei íadù naù jaca jáinidùcue. Omoù dùné jáiacadùcue ómoùmona jùáùmacùna Jesumo jaùnáitallena. Ua jeede ria llàzie jofo ua izói, afe izói Jesús uaimo àùnotùnona itátaacadùcue. Oni jùáùgobiaùmona dáarie cue itata izói, daje izói, ómoùmona itátacadùcue. 14Mei cue naga cómemo ñúefuena cue llóllena ùere jitáirede. Ua ùere baitádùnomo llóredùcue; daje izói abùna onóñedùno daa fùéñeno llóredùcue. 15Iemona afe izói cue dùbénedo nana afe jílloillauai ómoùmo jino ñue lluáùbiacadùcue, jùca Rómamo itàomoù íadù. 16Bie ñúefue uai jino cue llólleri méairuiñeitùcue, mei aféuaimo ite Juzíñamui ràino nana áfemo àùnotùno jílloillena. Nano fueñe judíuaùna jíllotaite, ie mei daje izói judíuaùñedùnona jíllotaite. 17Bie jíllonauai Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù íllena caùna fùdàtate. Dama Jesumo caù àùnogafuiaùdo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íitùcaù. . Jaiai Cuegáuai daùí daùde: “Ùùnogafuedo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itàmùe, zíiñona cáaite.” 18Mei monámona bite Juzíñamui ùere izire duere fànuafue nana fùénidùnomo, nana comécùna jaàcùnaiñedùnomo jaiai zúillana, ja birui fùdàdùcaù. Danù íaùoùmo ite àaùfuedo ua ráfuena ónuana rairuícaiaùoù. Daje izói afémacù jùáùmacùna ua ráfuena onóillena jeruídiaùoù. 19Caù onoiga Juzíñamui dùbénemo itàfuena daje izói ñue onódiaùoù; mei dama afémùe íemo itàfuena nana caùmo càotateza. 20Juzíñamuimo ite ie cùóñena raa, ie fùnócafuiaùdo caùmo ónorede. Jaca énùe fànuaruimona afémùe nahí Juzíñamui nana uáfodo ónorede. Daje izói afémùe jaca ràinoredeza uáfodo ónorede. Bífuiaùna comùnù náfueñediaùoù; íemona danù íaùoù àcoùnia daùí ite. 21Mei Juzíñamuina onódiaùoù íadù, íemo nitárede ñúefuiaùna íemo nitáñediaùoù. Daje izói íena “Fùgora” daùífùnidiaùoù. Mei jùáùfodo ráifiñede raamo comécùidiaùoù. Iaùoù abùna onótañede comecù jítùfomo fùébicaide. 22“Nùmáiraùnùdùcaù” daùífùrediaùoù íadù, abùna onóñedùnona jáidiaùoù. 23Ziiño Juzíñamuimo ite ebíredùfuena zíiñoñede come jánaraùna méidotiaùoù. Afe baùmo fùgóñede jánaraùna fùnódiaùoù. Féedùnuiaù jánaraùna fùnódiaùoù. Jaizaù jánaraù fùnódiaùoù. Táùicaide rùlle jánaraù fùnoda jeire otíaùoù. 24Ie jira Juzíñamui íaùoùmo ite fùeni comecù óiacanafuemo íaùoùna zóofete. Daùí afémacù danù jofo conímamo méaifuiaù fùnódiaùoù. 25Juzíñamuimo ite ua ráfuena àùnoñeno táùnofuiaù jeire otíaùoù. Afe emódomo ie fùnoca raamo ñúefue nitádiaùoù, mei íadù fueñe afe fùnode Juzíñamuimo ñúefue nitáñediaùoù. Daje izói ie fùnoca raamo caùmare áùnozioidiaùoù, mei íadù nahí Juzíñamuimo cáùmadoñediaùoù. Bie Juzíñamuina jaca nùnomo cáùmadoaredùcaù. Daùí íteza. 26Mei jira Juzíñamui jùáùe meáire comecù óiacanafuemo íaùoùna zóofete. Rùngónùaù daa íaùoù ùni dùga íllana féitatiaùoù; féitano aillo méaifuiaù jùáùnori otàmacù. Juzíñamui rùngónùaù jóonia izói íacañeno afe jóoniafuena uáitatiaùoù. 27Daje izói ùíñùaù daa rùngo dùga ñue íllana féitatiaùoù. Féitano fùeni illáfuedo íaùoù abù bóobicaide, conímaùaùmo fùeni fùnóllena. Afe ùíñùaù conímamo méaifuiaù fùnódiaùoù, íemona danù afémacù abàmona comuídùfueri duere zefuídiaùoù. Bie izói Juzíñamui íaùoùna duere fùnótate, danù íaùoù comecù ifue jaàcùna jóiñena àcoùnia. 28Ja mei Juzíñamuina onóiacañediaùoù, jira íaùoù comecù jaàcùna jóiñenafuemo Juzíñamui zóofegaiaùoù, Juzíñamui rairuícafuiaù fùnódùmacù íaùoù íllena. 29Afémacù naga àaùfuiaùmo itíaùoù; comecù jaàcùnaiñenafuemo itíaùoù. Daje izói jùruírenafuemo itíaùoù; fùeni jítainafuiaùmo itíaùoù; naga ráanùaùna óiacanafuemo naa fùénidùfuiaù dùga itíaùoù. Daje izói afémacù úradorifùredùno; come tùtáfùredùno. Fuiríllafuedo úritiaùoù. Jàfuemarifùrediaùoù; ñúeodo jáiñedùno. Táùnona conímamo fùeni úrifùredùno. 30Afémacù jùáùma jánana fùeni úritiaùoù. Juzíñamuina éoidiaùoù. Daje izói ràimacùmo náfueñediaùoù. Táùnofuiaùmo comécùidùno. Daje izói fùeni abù àùnotùno. Fùénidùfuiaùmo comecù facada fùnófùrediaùoù. Iaùoù úruiaù móotùaù ocuícafuena jeire oñédiaùoù. 31Afémacù abùna onóacañediaùoù. Iaùoù daùna izói fùnófùnidiaùoù. Buna duéruiñediaùoù. Caùmare uáiduano ùba óñellena onóñediaùoù. Daje izói afémacù jùáùmamo dúecaiñediaùoù. 32Juzíñamui ocuíllana ñue onódiaùoù, íadù óiacañediaùoù. Afe nana bie fùénidùfuiaùmo itùno jaca zíiñona duere fùnólliaùoùza, áfena jùáù onódiaùoù. Onódiaùoù íadù aféfuiaùna féitañeno naù uícadiaùoù. Nane bie emódomo jùáùmacù afe fùénidùfuiaù fànua llezica, íaùoùna: “Caùmare bie izói caù illù,” daùdíaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\