ROMANOS 10

1Cue ámatùaù, nane ómoùna dáùitùcue: Cue naùraù israelitas imacù jílloillena, nana cue comécùdo izire óiacadùcue; íemo áfena Juzíñamuimo jùcáfùredùcue. 2Bie ñúefue afémacùmo nitáredùcue: Juzíñamui comecù jítainafuemo nágarui ùere járidofùrediaùoù. Mei íadù áfena ñue jaàcùna íaùoù fùdàñenamona daùí táùnomo járidotiaùoù. 3Comùnù Juzíñamui anamo ñue jaàcùna ie itátallùfuena, íaùoù ùfócùmo ñue denóñede. Mei jùáùfodo Juzíñamui anamo itábicaiñeno danù íaùoù mameca comecù ñue jaàcùna jóitaitùfuemo járidotiaùoù. Ie jira Juzíñamui lloga ñue jaàcùna itátaitùfuena maiñóñediaùoù. 4Mei jùù, Cristo billano nana íemo àùnotùno Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itátagaiaùoù. Ie jira comùnù Juzíñamui eróicana ñue íaùoù íllena, Moisés ocuica uaimo danù íaùoù nàcùdugafuena Cristo jae féitate. 5Ocuica uai jeire úado Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù illùfue dùbénemo Moisés bíena daùde: “Nana ocuica uaillaù dáamùe ñue àcoùmo fuitáadù, áfedo afémùe are iite.” Mei íadù afe uáillaùna ñue jeire otàmùena iñede. 6Mei jùáùfodo, Jesumo caù àùnogafuedo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù illàfuena Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùde: “O comecù anado bífuena daùí jùcánoñeno iri: ¿Bu mei caifo monamo jaille, Cristo ana caù jíllotataùbillena? 7Daje izói bie jùáùfue daùíñeno iri: ¿Bu mei ana tàidùno illánomo jaille, afénomona Cristo caùna caifo jíllotataùbillena?” 8Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùde. Be nùùe: “Acù, Juzíñamui jíllotaja uaina ja cacádùomoù. Ie llógamo ja comécùidùomoù.” Bie uaillaù ómoùmo caù lloga omoù àùnollùfue. Be nùùe: 9O fúedo jino comànùmo “Jesús cue nahí Ocuíraùma,” o daùíadù, nane daje llezica afémùe tàillanomona meine abùdo cáadùmùena Juzíñamui jáitagamùemo o comécùdo o àùnoiadù, ua jílloitùo. 10Mei Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù itábicaillena, afémùemo comécùdo àùnoredùcaù; ie mei Jesucrístomo nahí caù jaùnáinafuena, caù fúedo jino comànùmo llóredùcaù, áfedo ñue caù jílloillena. 11Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Nana íemo àùnotùno íena meáiruiñeite.” 12Jesucristo nana náùraùmo daje uaido úrite. Judíoñedùnona énenoruiñeno daje uaido íaùoùmo úrite, naa judíuaù dùga. Nana naùraù Ocuíraùma daade Jesucristo; nana afémùemo jùcádùnomo afémùe jaca dúecaifùrede. Ja ie jira íemo ite jamánomo ñúefuiaùmona íaùoùmo fecáfùrede. 13Mei Juzíñamui Cuegáuai daùí dáùdeza: “Nana caù Ocuíraùma Jesucrístomo jàcaitùno jílloitiaùoù.” 14Mei íadù Crístomo naù íaùoù àùnoñeniadù, ua afémùemo jùcánidiaùoù. Daje izói afe jíllollena uai naù íaùoù ñue cácañeniadù áfemona naù àùnonidiaùoù. Iemo afe uai jino llóraùma naù íñeniadù, afe uai ua cacánidiaùoù. 15Afe izói, uai jino llóraùmana naù íaùoù ocuíñeniadù, afe ñúefue uaina ua jino llónide. Jira Juzíñamui Cuegáuai bie izói llote: “Núefue lluáùbitùmùe billa ùere ñuera.” 16Mei íadù nana cue naùraù imacù, Cristo daùna ñúefuena jeire oñédiaùoù. Jaiai uai llóraùma Isaías dama bie izói daùde: “Ocuíraùma, caù lluáùbigafuena ¡jaca buna àùnoñena!” daùde. 17Aféfuiaùmona bie izói onódùcaù: ñúefue fùdànamona comùnù àùnotùnona jáidiaùoù. Iemo dáamùe Cristo daùna uai jino lluáùbillamona, comùnù afe ñúefuena fùdàdiaùoù. 18Mei íadù jùcánotùcue: ¿Mei nùbaù nana judíuaù afe ñúefuena fùdàñediaùoù? ¡Ieñede! Ja fùdàdiaùoù. Juzíñamui Cuegáuai daje izói llote: Afefue llóraùnù úrilla uai nana énùe náùraùaùdo cácacaide. Iaùoù daùnáuaillaù nana énùe fuédamo jùca itànuiaùmo ñue jalleide, daùde. 19Dánomo nane jùáùfuena jùcánoitùcue: ¿Mei nùbaù afe cacánafue Israel comùnù ùfócùmo naù fùgo déiñede? Dáamùe Moisés, Juzíñamui dùbénedo fueñe uai ote. Moisedo Juzíñamui daùde: Ua comànùñedùmacùmona ómoùna úradoitaitùcue. Daje izói abùna onóñede naùraù àcoùnia ómoùna icàritaitùcue, daùde. 20Afe mei Isaías jacàruiñeno Juzíñamui daùnafue llote. Be nùùe: Cuena jenóñedùno ja cuena baitíaùoù. Cuena jùcánoñedùnomo dama cue abùna ja onótatùcue, daùde. 21Israel naùraù dùbénemo Juzíñamui daùnáuai Isaías llote. Be nùùe: “Nágaruillaùdo cue uaina náfueacañedùnona uáidotùcue. Mei íadù faùríoñediaùoù. Daje izói cuena uáitaoidùnona uáidotùcue, mei íadù náfueñediaùoù,” .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\