ROMANOS 12

1Cue ámatùaù, birui Juzíñamui caùna dúecaillanomona, ómoùmo izire jùcádùcue. Danù omoù mai Juzíñamui anamo itábicairi. (Danù omoù comecù gáùnafue fùnóñeno, mai Juzíñamui comecù jítainafue omoù fùnori, caù ie ocuilla izói.) Juzíñamui ióbitalle rùlle jaiai íemo jaiai feca izói, naù omoù caana llezica, Juzíñamui anamo danù omoù mai ñue itábicairi, íena ie ñue facátagamacùna omoù íllena. Afe llezica dama íeùena eneno ñue fùnócamacù omoù íllamona, omoù ie ocuilla uai, mai jeire omoù oíri. Nana bífuiaù ñue caù fànuamona, caù joréñodo Juzíñamuina caùmátaitadùcaù. 2Bínùemo ite comùnù comecù táùnomo facáoidiaùoù. Mai, afe izói omoù iñeno iri. Mei jùáùfodo, omoù comecù ífuiaù, mai jùáùfodo méidori. Daùí omoù comecù ífuiaù omoù méiduamona afe izói Juzíñamui nana o illafue cómofuena méidoite. Afemona Juzíñamui comecù ñue jitáinafue ónoitùcaù. Daje izói ie jitaina ñúefue ónoitùcaù, naa ie caù ióbitallùfuiaùri. Daje izói ie cùona jaàcùna jóidùfuiaùna ónoitùcaù. 3Juzíñamui cuena dúecaillano cuemo jóonegafuedo, nana ómoùna dáùitùcue. Juzíñamui caùna fùbítajafuemo da comécùna facáredùcaù. Afedo abà caù àùnolle ñuera. Mei íadù afefue baùmo táùnodo àùnonidùcaù. Iemona nana ómoùmona dámùe, afefue baùmo dama ie abùna àùnoñeno iri. Mei jùáùfodo illa dàgamùe comécùna ñue jaàcùna facárede, Juzíñamui íemo lloga ie comécùmo Juzíñamui comuítaga àùnuafue daùna izói. 4Da come abùmo aillo táùjùde ráanùaù ite. (Onoù jùáùfodo táùjùde. Daje izói ùdaù táùjùna jùáùfoide. Daje izói fue táùjùna jùáùfodo joide. Daje izói jefo táùjùna eneno jùáùfodo joide.) Mei íadù daade caù abù íadù. Naga caù abùmo ite raa eneno jùáùdofodo caùna canode. Daje táùjùnamo iñédiaùoù. 5Daje izói, áilloziena Jesumo àùnotùcaù. Aillo cùóidùcaù íadù, daade abù izóidùcaù. Ua, Crístomo dájena caù jaùnáinanomona, dáamùede abùna itùcaù. Dáamacùdùcaù. Afe llezica dáamùedùcaù abùmo ite táùjùde raa izói, danù conímamo dájena jaùnáidùcaù. 6Naga cómemo Juzíñamui jóonega táùjùnana fùbíllafue jùáùfodo joide. Juzíñamui comecù óiacana izói, afémùe naga cómemo fecade. Bie táùjùnana fùbíllafue ñue jeire óredùcaù. Dáamùemo Juzíñamuimona onoiga uaillaù jino llóllena fùbítaga. Afemona áfena afémùe rairuíñeno jiéruirede. Nano ie àùnogafue íllaze jino llófuerede. 7Jùáùmacù caù canófùreille fùbíllafue Juzíñamui caùmo jóoneiadù, áfedo rairuíñeno canóredùcaù. Daje izói llófuiana fùbítagamùe, afe ie llófuefùrenamo ñue járitairede. 8Afe izói jùáùma comécùna náùretallena fùbítagamùe, áfemo afémùe ñue járitairede. Daje izói comùnù canolle raa fécafùredùmùe, afe ùbana ie maiñóllemo comécùinide. Fia íaùoùmo dúecaillano fecádenia ñuera. Afe izói comùnù jetállùfuena ocuídùmùe caùmare abù rairuíoicana ocuírede. Duéredùno canófùredùmùe, caùmare íaùoùna canórede. 9Táùnona lloñeno conímana izíruiri. Ùaùfue baù oñeno iri, mei íadù ñúefue jeire omoù oíri. 10Jùáùmana caùmare nahí ama izói izíruiri. Afémùemona raùre uícoficaiñeno iri, mei jùáùfodo méifomo fùéñeno raùre íena o uícodo o otátari. 11Ráiraùeñeno jiere omoù iri. Ñue naùre caù Ocuíraùmamo omoù táùjùiri. 12Caù ocuírinafuemona caùmare omoù ífùreiri. Duere omoù zefuíadù, áfemo raùre járitaiñeno, fàaicana caùmare úriri. Juzíñamuimo úrillana jaca féitañeno iri. 13Jesumo àùnotùno jitailla raana, íaùoù canóllena jeruíñeno fecari. Nana omoù jofomo uáiduaùbitùnona caùmare uáidori. 14Omoù fùeni fùnódùnona ñue caùmátaitari. Iaùoù ùbana fùeni faidóñeno, íaùoù cáùmafuiaù Juzíñamuimona jùcari. 15Caùmátaidùno dùga caùmare omoù iri. Daje izói raamo jíridùnomo omoù dúecairi. Eedùno dùga omo eeri, íaùoù fàrallena. 16Conímana úradoiñeno iri, dájena illa dàgamùemo ñue comécùiri. Daje izói fùeni abùna àùnoñeno iri, mei jùáùfodo comécùna mánaùdùno izói omoù iri. “Ùere baitádùmùedùcue” comécùdo daùíñeno iri. 17Da come fùeni omo fùnóadù, afe ùbana afémùena fùeni fùnóñeno iri. Mei jùáùfodo, nana comùnù eróicana ùba oñeno ñue o fùnori. 18Omoù illa dùno, nana comùnù comecù jacàruiñenafuedo caùmare uái omoù iri. 19Cue izíruiga ámatùaù, fùénidùfue comuíadù, ùbana omoù oñeno iri. Mei íadù aféfuena fáùcanocairi. Afémùe Juzíñamui duere fùnólleza. Mei jùù, Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Duere fùnóllùfue cuemo dúideza. Daje izói cue ùba ólleza. Daùí caù Ocuídùmùe daùde.” 20Nane dánomo daùde: “O bacáuai ímùe jufíruia, icàñeno íena ecari. Iemo afémùe jiróacaniadù, ie o jirótari. Bie izói ie o fànuamona, izire íena méaicaitaitùo,” Juzíñamui Cuegáuai daùí daùde. 21Fùénidùfue omoù anáfenuamona abà omoù rairuiri. Mei jùáùfodo ñúefue jeire omoù úado, fùénidùfuena mai omoù anáfenori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\