ROMANOS 14

1Juzíñamui uai como fueñe jabo àùnotùmùena, ñue jofo omoù càgùmo llàùnori. Afémùe àùnogafuena féitaiacaniadù íena caùmare uáidori. Ua, ie àùnoga onóñega uáillaùmo aillo omoù úridoñeno caùmare íena omoù uáidori. 2Mei jùù, “Naga raana ùáùruiñeno güíredùcaù,” daùífùredùnona ite. Daje izói dáarie Juzíñamuimo jabo àùnotùno “Rùllena rùñeno da ria llùzíllana güíredùcaù,” daùífùrediaùoù. 3Ie jira naga raana güitàmùe mai afe ràllena fàmairitùmùena jámairuiñeno iri. Afe izói, fàmairitùmùe, mai naga raana güitàmùemo comecù fùeni facáñeno iri. Mei Juzíñamui afe íaillùnoù, íemo àùnuamona, ie comànùna caùmare íaillùnoùna uáidoteza. 4Afémacù Juzíñamui ocuícamacùza, íaùoùna fùénidùfuedo jùcánonidùo, mei afémacù óùeñedeza. Danù íaùoù ocuídùmùemo uai orédiaùoù. Iaùoù illafue rùire jùcánollena dama íaùoù ocuídùmùemo dúide. Ocuícamùe illafue ñúenia, ie ocuide Juzíñamui uícomo méairuiñeno náidaite. Ie illafue fùénia, ie ocuide Juzíñamui duere íena fànoite. Mei íadù afémùe ñúefue dùbénemo féitañeno íite, mei caù Ocuíraùma Jesucristo ràinoredeza, afémùena ñúefuemo jaàcùna jaùnáitallena. 5Daje izói, dáamùe nágaruillaù baùmo daa illùrui eneno rairuide, Juzíñamuina caùmátaillena aferui judíuaù ráfuena jira. Jùáùmacù naga mona daje izói ñúeruillaù, daùdíaùoù. Illa dàgamùe dama ie comecù úrillafuena ñue onótaredeza. 6Daruina eneno ráiruitùmùe, caù Ocuíraùma ióbitallena íeùena íllamona, aféruina eneno rairuide. Daje izói nana raana güitàmùe caù Ocuíraùma ióbitallena ùáùruiñeno güífùrede, mei afémùe afe güílleri Juzíñamuina “Ùere fùgora” dáùdeza. Daje izói caù Ocuíraùma ióbitallena fàmairitùmùe fàmairillano Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùde. 7Nana cáùmona buna dama ie comecù ióbioillena ínide; daje ízoi buna dama ie comecù ióbillena tàiñede. 8Caù caana llezica caù Ocuídùmùemo jaùnáidùcaù. Daje izói caù tàiadù, naù íemo jaùnáidùcaù. Iemona caù caana llezica, mei nùbaù caù tàilla llezica, jaca caù Ocuíraùma iédùcaù. 9Mei jira Cristo tàizaùbillano, meine abùdo cáadùmùena jaide, cáadùno náamata izói, daje izói tàidùnona náamatallena. 10Mei íadù comànùna náamañedùo. Iemona ¿nùbái mei o ama jánana fùeni úrillano íena rùire jùcánotùo? ¿Nùbái mei íena izíruiñeno jámairuitùo? Mei jùù, nana caù Cristo uiécomo ácatallùcaù. Afénomo afémùe caùmo itàfuena rùire jùcánoite. 11Juzíñamui Cuegáuai llote: Uáfuena jaca nùnomo cáadùmùena cue íllana onódùomoùza; afe izói uáfuena nana comùnù cuemo eróicana íaùoù cañùcù ùfodo dújuzaùbitiaùoù. Daje izói nana comùnù jino uáfodo ñúefuena Juzíñamuimo nítaitiaùoù, daùde. 12Iemona jae onódùcaùza, cáùmona illa dàgamùe dama ie illáfuena afe Juzíñamuimo jáanoñeno jino íemo llórede. 13Ie jira benómona mai conímaùaùna comécùdo fùeni úriñeno iri. Mei jùáùfodo, nágarui omoù fùnócafuiaùdo conímana fùénidùfuemo omoù baùítañeno iri áfemo mai ñue omoù mamériri. Daje izói omoù illáfuedo afémùena fùeni facátañeno iri. Afemona abà omoù rairuiri. 14Jae onódùcueza, nana güille naa ràllenùaùri, dama àaùnideza. Ua, caù Ocuíraùma Jesumo cue àùnuamona, ie daùna izói, cómena ùáùruitaite güille iñédeza, ñue onódùcue. Daa “Bíena cue güíadù cuena ùáùruitaite” comécùdo daùdàmùemo, afe raana afémùe güíadù íena ùáùruitarede. 15Mei jùáùfodo, o ama comécùilla rairuica güille o güíllamona o ama o ràitaiadù, íena ja fùgo izíruiñedùo. Mai daade o güíacaga güílledo, Jesumo o àùnote ama àaùfuemo féiraitañeno iri; mei afémùe jílloillena Cristo tàizaùbiteza. 16Omo ite ñue fùnócafuiaùdo jùáùmacùna fùeni úritañeno iri. 17Mei jùù, daa caù güiga raado Juzíñamui comànùmo jaùnáiñedùcaù; daje izói daa caù jiroca raado afémacùmo jaùnáiñedùcaù. Mei jùáùfodo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù íllanomona Juzíñamui comànùmo jaùnáitagacaù. Daje izói Ñuera Joreño caùmo comuítaga caùmare comecù uái illáfuedo, afe dùbénemo jaùnáitagacaù. Daje izói íeri caù ióbioillafuedo, dájena ie comànùmo jaùnáitagacaù. 18Cristo lloga iodo jailla llezica, nana bífuiaùna jeire otàmùe Juzíñamuina ióbitade. Afe llezica afe izói fùnófùredùno comùnù ñue facátagamacù. 19Iemona, naga come conímana caùmare uái itátatùfuiaùna nágarui mai caù jenófùreillù. Daje izói conímana Juzíñamuimo baùmo izire jaùnáitaja raa, mai caù jenófùreillù. 20Daa o óiacaiga güílledo, danù omoù càgùri Juzíñamui comuítaga caùmare dájena omoù jaùnáinana, mai fia táùnomo fáùfitañeno iri. Uafue, nana Juzíñamui fùnoca güille güírede, mei ja ñúeraza. Mei íadù daa o güiga güílledo jùáùmana ñuera iómona oni nùbéfodo o baùítaiadù, afe fùénide. 21Daje izói rùlle o ràamona jùáùmana fùénidùfuemo o baùítaiadù, ràllena o ràñeille, afe baùmo ñuera. Afe izói vino o jíruamona íena ie àùnogafue o uáitaiadù, vínona o jiróñena afe baùmo ñuera. Daje izói nana o fànuafuiaùmona jùáùma àùnogafue jabo o féitaiadù, afe o fùnócafue fùénide. Mei íemona afefue o fùnóñedùonia jamánomo ñuera, o ama àùnogafue o féitañeillena. 22Iemona bie güillafue, nùbaù güíñenafue dùbénedo o ñuera àùnogafue fáùcanocaiñeno, Juzíñamui eróicana dama óùena ñue o mameri. O comécùdo mamérillamona fùnóacagafuiaù dùbénedo ñuera o daùíreniadù, áfedo caùmare itùo. 23Mei íadù dámùe Juzíñamuimo fùgo àùnoñenamona ie güille jùzíreoicana güíadù, afémùe fùénidùfuemo báùide. Mei Juzíñamuimo àùnuamona caù onoiga íena ióbitallùfue caù fùnoca ñuera, mei íadù nana aféfuiaù jinomo caù fùnócafuiaù fùénideza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\