ROMANOS 2

1Jùaùma fùeni illafue rùire o jùcánollena iñede. Naga come “Cue nàfuenidùcue” daùínidiaùoù. Nana omoù dáafuemo itàomoù. Mei jùáùmamo ite fùeni illafue rùire o jùcánua llezica, dama o abù duere fùnótaitùo. Aféfuena rùire jùcánotùo íadù, o jùáù dáafuiaùmo itùo. 2Mei jùù, bífuiaùmo itùno Juzíñamui duere fùnótaja llezica, afémùe nahí uafue daùna izói rùire jùcánoteza, áfena onódùcaù. 3Mei o, jùáùma fùeni illafue rùire o jùcánua llezica, o jùáù daje izói dáafuiaùmo itùo. Daùí o illa llezica ”Juzíñamui ie duere fùnóllùfuemona nùbaù cuena jílloite,” ¿daùdùo? ¡Jílloñeitùo! 4¿Juzíñamui omo zíiñona fuiñede dúecaillafuena jámairuitùo, naa omo ie járitañenafue dùga? Afe bie Juzíñamui omo dúecaillafuedo, afémùe o comecù ífuena ñúefue dùbénemo méidotaacadeza, ¿afe jaca o comécùmo úibicaiñedeza, ero ua? 5Mei o, comécùna ùere ràiredùoza. O comecù ífuena méidoacañedùo. Iemona o duere fùnóllùfuiaùna aillo ofítaoicaidùo. Ua Juzíñamui càocaizaùbillùruimo o jaàcùna jóoide duere fànuafue jino omo llóite. 6Aféruido naga come danù íaùoù fùnócafuiaù izói, íaùoùmo ùbátaite. 7Aféruido ebíredùfue jenódùnomo, zíiñona cáataitùno íaùoùmo iite. Daje llezica, nana Juzíñamui íaùoùmo ñúefue nitállena jenódùnomo, naa zíiñona illa raa jenódùno dùga, Juzíñamui zíiñona cáataitùno íaùoùmo fécaite. Aféfuiaùna jenódiaùoù, mei nágarui féitañeno ñúefue dùbénemo ífùrediaùoù. 8Mei íadù aféruillaùdo nana fùeni abù àùnotùnona, Juzíñamui duere fànoite. Daje izói nana ua ráfuena jeire óiacañedùnona Juzíñamui ie ràifuedo duere fànoite, fùénidùfuiaù jeire íaùoù ua jira. 9Nana fùeni mácafùredùnomo aillo duere zefuíllùfue iite, naa jamánomo íaùoù comecù zúunaillùfue dùga. Nano fueñe daùí judíuaùmo iite; ie mei jùáù daje izói judíuaùñedùnomo cómuite. 10Mei jùáùfodo ñúefuiaù fùnódùnomo, Juzíñamui íemo ite ebírenafue íaùoùmo iite, naa comecù caùmare uái illafue dùga. Daje llezica Juzíñamui íaùoùmo ñúefue nítaite. Nano fueñe daùí judíuaùmo iite, ie mei jùáù daje izói judíuaùñedùnomo cómuite. 11Comànùmona dámùe jùáùe come baùmo Juzíñamui gáùgamùe iñede. 12Nana fùeni itùno Moisés ocuícafuena naù onóñena llezica, ùco nùne táùnocaitiaùoù, aféfuena naù onóñenano. Daje izói nana jùáùe fùeni itùno Moisés ocuícafuena onódiaùoù íadù, afe daje bie ocuícafuedo rùire jùcánolliaùoù. 13Mei ocuícafuena táùnona cacádùno Juzíñamui anamo ñue jaàcùna iñédiaùoù, mei íadù ocuícafuena jeire otùno Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itíaùoù. 14Dáarie ocuícafuena onóñede judíuaùñedùno afe ocuilla daùna izói danù íaùoù comécùdo jeire otíaùoù. Iemona afémacù danù abù lletádùnona itíaùoù. 15Mei jùù, íaùoù ñue mácafuedo íaùoù comécùmo ocuica uai cúeinana ácatafùrediaùoù. Afe llezica íaùoù comecù úrilla uai ñue íaùoù uaina nabaide. Daje llezica íaùoù ùfocù úrillafue fùénidùfue íaùoù fùnóadù, áfena íaùoùmo llóite. Fùénidùfue naù íaùoù fùnóñenia, 16Juzíñamui comànùmo rùire jùcánollùruimo íaùoù ùfocù úrillafue íaùoùna ráiruite. Aféruillaùdo naga comùnù báinino fùnoca raana Jesucrístodo Juzíñamui rùire jùcánoite, cue lloga jílloillùuai daùna izói. 17Mei ja birui, “Judío ímùedùcue” daùdùo. O jílloillena, Moisés ocuícafuemo àùnotùo; o Juzíñamui dùbénemo fùeni abùna àùnotùo. 18Juzíñamui comecù jitáinafue onódùo; afe ocuícafue omo llote: “Nana o nàcùdogafuemo ñuera dùga o nùzeri”. 19“Uínidùno izóidùno ùfóllena, ñue uáfuena onódùcue,” daùdùo. “Daje izói jítùfodo macádùnona ñue egáiñollena onódùcue,” daùdùo. 20“Abùna onóñedùnona llófueredùcue,” daùdùo. Daje izói, “Urue izóidùnona jaàcùna llófueredùcue,” daùdùo. ”Ua nahí ráfuena onótate uai afe caù ocuícafuemo ite,” daùífùredùo. Afe izói, “Nana ùfócùdo onóigafue caùmo ite,” daùdùo. 21Mei jùáùmana llófuetùo íadù, ¿nùbái mei dama o abùna lletáñedùo? Omoù meràriñeno iri daùícadùo íadù, ¿nùbaí mei meràrifùredùo? 22Omoù jùruíreñeno iri, dama daùícadùo íadù, ¿nùbái mei jùruíredùo? Jánaraùaùna éoidùo íadù, ¿nùbái mei íaùoù illácomo ite ráifide ráanùaù o mérùano ráaredùmùena jáidùo? 23Ocuilla uai dùbéfodo ùere abù àùnotùo; mei íadù Juzíñamuina jámairuitùo, afe daje ocuícafuena jeire o oñena àcoùnia. 24Meita Cuegáuai ñue daùde: “Judíuaùñedùno omoù àcoùnia Juzíñamuina fùeni úritiaùoù.” 25Moisés ocuícafue jeire o oíadù omoù fùnófùrena bacano ùcoù quétafue uáfuena omo ráifite. Mei íadù afe uai fùgo o àùnoñeniadù, jaca quétañegamùe izói íitùo. 26Mei jùáùfodo, daa bacano ùcoù quétañegamùe ocuícafue daùna izói jeire oíadù, afémùe bacano ùcoù quetácamùe izói facádoga, quétañega íadù. 27Afe bacano ùcoù quétañegamùe, mei íadù ocuícafue jeire otàmùe, ona rùire jùcánoite, bacano ùcoù quetácamùena o íadù, daje izói cuega ocuícafue omo ite íadù, mei áfena jeire oñédùoza. 28Judíona jáillena dama jinófenemo càoide ráaiñede. Daje izói bacano ùcoù quetácamùena jáillena fia abùmo càoide ráaiñede. 29Mei íadù nahí ráfuiaù jùáùfodo jóide. Nahí jáidùmùe ie comécùmo áfena jaide. Daje izói nahí bacano ùcoù quétafue comécùmo dúide. Cuega ocuilla uaimo jaùnáiñede; mei íadù come joréñodo ie comécùmo ite. Bie izói itàmùe comànùmona jiéruiñegaza, mei íadù Juzíñamui jiéruiga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\