ROMANOS 3

1Judío ímùena cue íllemona ¿mùnùca mei baùmo óitùcue? ¿Bacano quétafue mei nùbénemo ráifide? 2Judío ímùena cue íllamona áillofuiaù àcoùnia ñue íitùcue. Daje izói quétafuemo aillo ráifinafue ite. Nano fueñe Juzíñamui ie comecù úrilla uai Judíuaùmo orede. 3Iaùoùmona dáarie íaùoù àùnogafuena féitatiaùoù. Féitatiaùoù íadù, Juzíñamui lloga uai jáanonide, mei afe Juzíñamui jaca féitafùnidùmùe. 4Ie íaùoù féitaja íena nùe izói nùbáùñede. Mei jùáùfodo íteza: nana comùnù taùno llófùredùno ille llezica, Juzíñamui nana ie jetáacaigafuena naù uáfuena jaàcùna fùnode. Daùí Cuegáuai úrite: O daùna uáillaùmona jaàcùnaidùmùena o íllana ónoitiaùoù. Rùire o jùcánua mei, comùnù ñue àùnogamùena íitùo. 5Mei caùmo ite fùénidùfuedo Juzíñamui jaàcùnaidùmùe illáfuena jino uáfomo càotaiadù ¿nùe izói dáùitùcaù? ¿Mei Juzíñamui caù duere fùnóllena jaàcùnaiñedùmùe? (Jamai come úrilla izói úritùcue.) 6Mei íeñedeza. Mei Juzíñamui comécùna jaàcùna íñeniadù, ¿nùe izói nana énùe comùnù rùire jùcánoite? Afémùe jaca nùnomo comécùna jaàcùna jóidùmùenamona, nana náùraù rùire jùcánorede. 7Mei cue táùnofuiaùdo Juzíñamui uafue naù jamánomo cue ebíruiadù, ¿nùbái mei fùénidùmùedùcue izói Juzíñamui rùire cuemo jùcánote? 8Bie uáfuenia, ñúefue bíllena nùbái mei fùénidùfuena fùnóñedùcaù. Afe bie izóidùfue llófuiana dáarie caùmo jùtádiaùoù. Bifue caùmo jùtádùno comecù fùeni jítainafuedo úritiaùoù. Bie izói itùno duere fùnólliaùoù. 9¿Mei nàùfue? ¿Caù bie judíuaù jùáùe comùnù baùmo ñuera? Mei ua íeñede. Ja como fùdàtatùcaù judíuaù naa jùáù comùnù dùga rùírede fùénidùfue anamo itíaùoù. 10Jaiai Cuegáuai daùí daùde: Buna jaca àaùfuenidùmùena iñede. Jaca nùnó daa ñúemùena iñede. 11Daje izói jaca nùnó ñúefuena onóacadùmùena iñede. Daje izói Juzíñamui daa jenódùmùena iñede, ie dùga íllena. 12Nana Juzíñamuimo onido jáidiaùoù. Afémacù danù fùénidùmacùna jáidiaùoù. Buna nùnó ñúefue fùnóñena. Jaca nùnó daa iñede. 13Iaùoù úriragoù àbaiñega raùafo izoide, mei ùere ùáùre úritiaùoùza. Iaùoù fuedo jàfuemarifùrediaùoù. Iaùoù fuemo ite úrilla jaio aùfoi izoide, mei jùáùma jánana ùere fùeni úritiaùoùza. 14Afémacù daa faidórafuiaùdo úritiaùoù, naa ùáùrede uáillaùdo. 15Come tùtállena jarire áizùcaidiaùoù. 16Iaùoù fùeni illáfuedo aillo jùáùmacù táùnocaitadiaùoù. Daje izói comànùna zúukaitadiaùoù. 17Afémacù comecù caùmare uái illáfuena onóñediaùoù. 18Daje izói afémacù Juzíñamui ñue jacàrenafuemo due jiza comecù facáñediaùoù, daùí jaiai Cuegáuai daùde. 19Nana jaiai ocuícafue daùna uaina, afe ocuícafue anamo itànomo dúide. Bífuena ñue onódùcaùza. Daùí Juzíñamui mamérite, nana comùnù úrillana llàùcaitallena; daje izói naga naùraù Juzíñamui rùire jùcánollùfue anamo íaùoù itábicaillena. 20Ocuica uai jeire caù úado, buna Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íñeite. Ocuícafue caùna jíllotañeite; daa caùmo ite fùénidùfuiaùna caùna onótate. 21Mei birui, jácara ocuícafue oni eneno fàiano, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù íllena afémùe cómofuena caùmo onótate. Bie cómofuena uai lloraùnù cuegánico facádoiadù ónorede. Daje izói ocuilla uai cúeinanicomona jùáù ónorede. 22Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù illùfue bífuedo ite. Dama Jesucrístomo caù àùnuado bie izói íitùcaù. Nana ie uaimo àùnotùnona afémùe daje izói fànoite; dáamùe jùáùmùe baùmo gáùñeno nana dájerize jaàcùna jóoneite. 23Mei naga come fùénidùfuiaùrede; jíllotaite Juzíñamuimona nana jùca itíaùoù. 24Mei íadù Juzíñamui caùmo dúecaillanona, fia ùbátañeno ie anamo ñue jaàcùna caù itátate. Mei dama ie jitó Jesucrístodo caùna jíllotate. 25Caù fùnoca fùénidùfue ùbana Juzíñamui Jesucristo tùíllamo dane ote. Iemona àaùfuena doga izói itùcaù. Bie múiñuafue caù àùnogafuedo caùmo dúcùite. Bifue daùí íficaide Juzíñamuina jaàcùnaidùmùe daùíllena. Mei jaiai fùnoca fùenídùfuiaù ùbana raùre otátañede; afémùe comécùna járidoñedùmùe. 26Daje izói daùí íficaide birui Juzíñamui jaàcùnaidùmùe daùíllena. Nana Jesumo àùnotùnona Juzíñamui naù birui afémùe anamo ñue jaàcùna itátate. Iemona Juzíñamui naù jaàcùnaidùmùena íoicaite. 27Ie mei ¿come abà àùnuafue mei nùe izói ite? Afe abà àùnuafue oni eneno fùébicaite. Ocuícafuiaù jeire íaùoù úado naù fùeni abà àùnuafuemo itíaùoù. Mei íadù Jesucrístomo àùnogafuemo fùeni abà àùnollùfuena iñede. 28Nana caù llogáfuiaùmona bifue jino llúana ñue baite. Dama Jesumo àùnotùmùe Juzíñamui anamo ñue jaàcùna írena. Ocuica uaillaù afémùe jeire ua oni jùáùfodo joide. Afena Juzíñamui náfueñede, dama íemo àùnuana náfuete. 29¿Meita Juzíñamui dama judíuaù íena? Ieñede. Daje izói afe Juzíñamui judíuaùñedùno ie. 30Mei jùù Juzíñamui damade. Afémùe baùmo jùáùena iñede. Afémùe nana íemo àùnotùnona ie anamo ñue jaàcùna itátate. Afémacù bacano ùcoù íaùoù quétajana náfueñede. Daje izói quetáñenana náfueñede. 31Ie mei nùbaù dámùe jùcánoite. ¿Meita caù àùnogafuedo ocuilla uaina uáitaitùcaù? Ieñedeza; úaitañeitùcaù. Mei jùáùfodo Jesuna caù àùnuado afe ocuilla uaina uáfuena jiéruitùcaù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\