ROMANOS 8

1Mei ja benómona, nana Jesucrístomo dájena jaùnáidùnomo duere fùnótaitùuai jaca iñede. Afémacù Juzíñamui Ñuera Joreño ràinodo afe Joreño illa izói ífùrediaùoù. Dáanomo afémacù nanómona comécùmo itàfuiaù izói comécùñediaùoù. Daje izói nánorafuiaùna náfueñediaùoù. 2Juzíñamui Ñuera Joreño caù rairuilla uai, dájena Jesucrístomo caù jaùnáinamona, caùna ñue cáataite. Afe llezica caùna rairuide Ñuera Joreño uai, afe nanómona cue rairuilla fùénide uáimona cuena oni jàrecaitade. Afemona fùénidùfue ana tàillùnomo cuena úiñeite. 3Moisés ocuica uáimona fùnónidùfuena, Juzíñamui daade ie Jitó ana óriano áfena fùnode. Afe caùmo ite fùénidùfuemona oni caù jàrecaillafue Moisés ocuilla uáimona fùnónide, mei nanómona caù comécùmo fùénidùfuiaù íllado, afe uai ràinonideza. Iemona afe uai fùgo jínoñede. Ie jira Juzíñamui caù oni jàrecaitallena, daade ie Jitó jamai cómena bie énùemo jéicùtade. Afe mei, caù fùénidùfuiaù àcoùnia caù ifomo Juzíñamui ie Jitó fatátate. Bie izói daùna daùíacade, bínùemo ite fùénidùfuiaùredùno comànù íaùoù illa izói, afe izói Juzíñamui ie Jitó ana bínùemo orede. Afe bie izoide ória mei, afémùe abù, cáùe izói eroide, mei íadù afémùe àaùfuenide. Afe izói ie íllamona afémùe bínùedo ua nàfuenidùmùena jáicaillado nana caùmo ite fùénidùfuiaùna anáfenode. 4Mei ocuica uai jeire caù óllena, afémùe nana bie izói fùnódeza, mei ja nano caù comécùmo comuídùfuiaùmo comécùñedùcaùza. Afena ja náfueñedùcaù. Mei jùáùfodo Juzíñamui Ñuera Joreño ífuiaùmo comécùioidùcaù; aféfuiaùna ñue náfuetùcaù. 5Nano comécùmo fùeni comuídùfuiaùmo comécùidùno, daa bie caù abù ífuiaùmo izire comécùdo llícùoidiaùoù. Mei jùáùfodo Ñuera Joreño ífuiaùmo comécùidùno afe Ñuera Joreño daùnáuaimo izire comecù fáùoidiaùoù. 6Da bie caù abù ífuiaùmo comecù izire caù llícùoia, ana tàillùnomo caùna uite. Mei jùáùfodo Ñuera Joreño daùnáuaimo izire comecù caù fáùoia, zíiñona illàfuemo caùna uite. Iemona daje izói caùna caùmare uái illànomo uite. 7Daje bie caù abù ífuiaùmo izire comecù llícùoidùno, Juzíñamui uáitatùmacùna jáidiaùoù, mei afémacù, nana comùnù Juzíñamui ocuilla uaina gáùñediaùoùza. Afémacù áfena gáùñenamona afe uai anamo ínidiaùoù. 8Ie jira nano caù comécùmo comuídùfuiaùmo jaùnáidùno Juzíñamuina ióbitanidiaùoù. 9Mei íadù Juzíñamui Ñuera Joreño ja ómoùmo íllamona, comécùmo fùeni itàfuiaùmo, cuinaca izói, izire jaùnáiñedùomoù. Mei jùáùfodo Ñuera Joréñomo dájena ùere jaùnáidùomoù. Cristo Ñuera Joréñona iñédùmùe Cristo íeñede. 10Cristo ómoùmo íllamona ómoùmo ite joreño caade. Ua, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itábicaillamona omoù joreño cazítaga izoide. Mei íadù afe llezica caùmo ite fùénidùfue caù abùna ana tàillùnomo uite. 11Mei jùaùfodo Jesucristo tàillanomona Juzíñamui Ñuera Joréñodo meine abùdo cáadùmùena jáitaga. Iemo afe Cristo cáadena jáitate Juzíñamui omoù tàifùrena abùna nane meine cáadena jáitaite. Ua ómoùmo ite Juzíñamui Ñuera Joréñodo Juzíñamui cáadena jáitagamacùna ómoùna fànoite. 12Amatùaù, mei daùí caù comécùmo fùeni ífùredùfuiaùmo comécùiñellena, izire ocuícanodùcaù. 13Da bie omoù abù ífuiaùmo omoù comécùioiadù, tàillùnomo ana ómoùna uite. Bie caù comécùmo itùfue jaca fùénidùfuena caùna fùnótate. Mei íadù afe ómoùna fùnótate fùénidùfue Ñuera Joréñodo omoù anáfenoiadù jaca nùnomo cáaitùomoù. 14Nana Juzíñamui Ñuera Joreño ùfócamacù, Juzíñamui úruiaù. 15Mei jùù, ómoùmo iga Ñuera Joreño, jacùre ráiruite joréñoñede. Daje izói ómoùmo ite Ñuera Joreño ómoùna meine jacàruitañede. Mei íadù afe ómoùmo iga Ñuera Joreño Juzíñamui jitótùaùna ómoùna mamede. Afe Joreño Juzíñamuina “Cue Móodùo” caùna daùítate. 16Da bie Ñuera Joreño caùmo ite joreño dùga, dájena nabáizaùbite ”Juzíñamui jitódùcaù” caùna daùíllena. 17Afe daùí ie jitótùaùna caù íllamona, Juzíñamui raùre uícodo caùmo lloga fecù raa izoi cáùmafue maiñóredùcaù. Afe cáùmafue dama Cristo ie, mei afémùe Juzíñamui nahí Jitoza. Mei íadù ja birui áfena daane afémùeoùri maiñóredùcaù. Afe Cristo duere zefuilla izói, daane birui duere caù zefuíadù, Juzíñamui caùna càoite. Iemona Juzíñamui ebíredùfuena íemo nitalle izói, afe izói caùmo nítaite. 18Iemona ja biruíllaùdo duere caù zefuilla fùgo ráañenamo comecù facádùcue. Afefue ráañenari ióbidùcue. Ua afe aillóñedeza áfena lloñédùcue: mei afe uire caùmo cómuite ñue ebíredùfue jamánomoideza. Afe ebíredùfue duere zefuíllafue baùmo jamánomoideza, afe duere zefuíllafuena úibiñoñeitùcaù. 19Nana Juzíñamui fùnoca cómena maméiñedùnuiaù, Juzíñamui jitótùaù meine cáadùno jaillano jino càotallùruimo ùere izire úiñoidiaùoù. 20Ua comànùmo ite fùénidùfue àcoùnia, nana afe Juzíñamui comuítaganuiaù zuure fíallùfuemo mamécaiaùoù. Danù íaùoù jítainamona aféfuemo mámeñegaiaùoù. Mei íadù Juzíñamui daùí íaùoùna mamede; afe ie comecù jítaina ízoi mamécaiaùoù. 21Mei afémùe nana ie fùnócanona rùire ocuícafuemona oni jùrénoiacade. Daje izói ie fùnócanona nùné táùnocaitùfuemona oni jùrénoiacade. Afe íaùoù jùrénollùfuemo Juzíñamui ñue comécùide. Daùí íaùoù oni jàrecaitaite, Juzíñamui jitótùaùoùri ebire jaàcùna joide cáùmafuena íaùoù maiñórillena. 22Onódùcaùza, jaiai fùénidùfue bínùemo taùnéinamona, nana Juzíñamui fùnoca cáadùnuiaù abù izírenari murífùrediaùoù. Ua jaiáimona naù biruimo, rùngo úrue jocóacana llezica izínailla izói, nana ie comànùna mámeñega comuítaganuiaù izi cácadiaùoù. 23Daa afémacù izi cácañenaza; daje izói caù izi cácaillano, afe caùna jaàcùna ñúeitallùruido izire ocuíritùcaù, Juzíñamui Ñuera Joreño caùmo ite íadù. Juzíñamui ùcoù aillo caùmo fecalle caùmátaillùfuiaùmona, bie Ñuera Joreño fueñe raùre uícodo caùmo iga. Mei íadù naù bínùemo ùere zuure murífùredùcaù; mei Juzíñamui jitótùaù maméidùcaù íadù, móonidùza jùáùe come íena náamataja izói, caù ie náamatallùruimo ocuíridùcaùza. Aféruimo nana fùénidùfuiaùmona, naa jùáùe caù rairuíoide àaùfuiaùri, Juzíñamui caù abùna oni jàrecaitaite. 24Afe bie caù jíllollùfuemo úiñoidùcaù. Jesucristo daùí caùmo llogáuaimo afe jeire caù úamona, áfemo úiñoidùcaù. Afemo daùí izire caù úiñoinado jíllotagacaù. Caù úiñoga raana caù cùónamona, jae áfemo úiñoñeitùcaù, mei jae íteza. 25Mei jùáùfodo caù cùóñena raamo caù úiñoiadù, ja áfemo raùre járitañeno úiñoredùcaù. Iemona Juzíñamui Ñuera Joreño, Juzíñamui jitótùaùna caù maméinamo uaina nabaide. 26Daje izói Juzíñamui Ñuera Joreño mei nùfue Juzíñamuimona caù jùcállena ñue caùna cánuaùbite. Juzíñamuimona jaàcùna ie jitailla izói caù jàcajana onóñedùcaù. Mei daùí caù illa llezica, Ñuera Joreño come uaido jino llónide murilla uaido Juzíñamuimo caùdo izire jùcade. 27Juzíñamui naga come comecù ífuena ñue onóillena izire jùcánofùredùmùe. Afemona Ñuera Joreño caùdo daùíacana Juzíñamui ñue onode, mei Ñuera Joreño, Juzíñamuimo jaùnáidùnodo Juzíñamui comecù jitailla izói izire íaùoùmo jùcádeza. 28Onódùcaùza, Juzíñamui nana cómemo íficaitùfuiaùna ñue jaàcùna mamede, nana íena izíruitùno ñue íllena. Ua Juzíñamui comecù jítaina izói, ie jàùrigano ñue íaùoù íllena, Juzíñamui illa dàgamùemo cómuitùfuiaùna ñue jaàcùna zúitafùrede. 29Mei Juzíñamui nana ie uícodo onóiga nanómona mamede, ie Jitó illa izói íaùoù íllena. Bie izói íaùoù íllamona Juzíñamui Jitó ámatùaùna itíaùoù. Afemona aillo ite ámatùaù càgùmona Jesucristo dama námùena jaide, Juzíñamui jaiai uícodo mámia izói. 30Nana daùí ie mamécanona, daje izói íaùoùna jàùrite. Nana ie jàùriganona, daje izói ie anamo ñue jaàcùna itábicaitate. Daje izói, nana daùí ie anamo ñue jaàcùna itábicaitaganomo Crístomo nitaca ebíredùfuena afe izói íaùoùmo nitade. 31¿Bífuena nùe izói dáùitùcaù? Juzíñamui caù dùbénemo íadù, ¿mei bu caùna anáfenolle? ¡Caù anáfenoitena iñede! 32Juzíñamui dama ie daade nahí Jitona cáùmona rairuíñede. Mei jùáùfodo nana ñue caù jílloillena, ie daade Jitó tùtállena jeruíñeno fecade. Iemona onódùcaùza, nana jùáùe caù jitaille ràiduana naa ie Jitóoùri nágarui caùmo fecáfùreite. 33Juzíñamui nùzécamacùmo, ¿bu fùénidùfuena nitárena? Afe izói nítaitùmùe iñede, mei afémacù nàfuenidùnona Juzíñamui jae jino uáfodo llógaza. 34Afe Juzíñamui nùzécanona, ¿mei bu duere fùnótarena? Iaùoùna duere fùnótaitùmùe ja iñede, mei Jesucristo íaùoù àcoùnia tàizaùbiteza. Afe baùmo Jesucristo tàillanomona meine abùdo cáadùmùena jaillano, Juzíñamui nabézimo ráùnazaide, dùnómona Juzíñamuimona caù ie canóllùfuena izire jùcállena. 35Cristo caù ie izíruillana, ¿bu mei féitarena? ¿Meita duere caù zefuíadù, Cristo caùna izíruillana féitaite? Féitanide. ¿Meita llotáiredùfuiaù caùna ie izíruillana féitaite? Féitanide. ¿Meita fùeni caùna fùnóacadùno caùna ie izíruillana féitaite? Féitanide. ¿Meita júbietaillafue caùna ie izíruillana féitaite? Féitanide. ¿Meita ùnícuironinafue caùna ie izíruillana féitaite? Féitanide. ¿Meita jácùfuiaù caùna ie izíruillana féitaite? Féitanide. ¿Meita tàizaillafue caùna ie izíruillana féitaite? Féitanide. 36Juzíñamui Cuega Uai bie izói dáùdeza: Nágaruillaù o àcoùnidù tàillanomo áùnozitagacaù, mei íadù tàiñedùcaù. Daje llezica caùna tùtalle ovéjaùaù izói maméidùkaù. 37Mei íadù nana bie zúuredùfuiaùmona, caùna izíruitùmùe Jesucrístodo, caifófeficaidùno baùmo ñue jino jáidùcaù. 38Iemona ñue onódùcueza, Juzíñamui caù ie izíruillana ráiruitena iñede. Naga raamo caù jíriadù Juzíñamui féitañeno caùna izíruioide. Caù tàillùfue Juzíñamui caùna izíruillana cáùmona feitañeite. Daje izói bínùemo caù cáanafue caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. Daje izói Juzíñamui abù imacù caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. Daje izói fùeni ràinorede jóriaù caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. Daje izói biruido comuídùfuiaù caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. Daje izói uire cómuitùfuiaù caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. 39Daje izói Juzíñamui abù imácùmona ràillaùnù caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. Daje izói Taùfemo jaùnáidùno ràillaùnù caùna ie izíruillana cáùmona rairuínide. Ua nana Juzíñamui fùnócanuiaùmona buna Crístodo caùmo jino càotaga izíruillana cáùmona rairuínide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\