ROMANOS 9

1Ja birui jùáùfue ómoùmo llóitùcue. Crístomo cue jaùnáinamona táùnona llóñeitùcue. Daje izói Juzíñamui Ñuera Joreño nabáioicaigacueza cue comecù urilla uai ñue jino deide. Afedo bie cue llollùfue nahí ua ráfueza, onódùcue. 2Be nùùe: nana cue naùraù comànùri ùere zúuruitùcue. Afémacù Crístomo àùnoñenamona zúufueri comécùna cuidàridùcue. 3Iemo mei cue dáùnamona nùbaù afémacùna jíllotareniadù, Juzíñamuina, “Mai fùeni cue faido,” nùbaù raùre dáùitùcue. Mei íadù cue daùna izói Juzíñamui cue faidódena, cue naùraù imácùna cánoñeite. 4Afémacù jaiai Juzíñamui nùzécamùe Israel, méifomo comuícana jáidùno. Daje izói afémacùna Juzíñamui daùde: Bimacù cue naùraù, daùde. Afe mei íaùoù càgùmo ie íllado íemo ite áillue ebírede ràino Juzíñamui íaùoùmo jino cùótate. Daje izói íaùoùna ie ñuera fùnóllùfuiaù Juzíñamui íaùoùmo llote. Iemo Juzíñamui Moisédo ocuica uaina llogáiaùoù. Daje izói Juzíñamuina nahí caùmátaitajana onótagaiaùoù. Daje izói Juzíñamui lloga caùmare íaùoù illàuai íaùoùmo íteza. 5Bimacù mámecùna jùca jalleide judíuaù jaiáidùgùmamona comuítagano. Iiraùnomo íaùoù náùraùmona Cristo cómena jócuaùbiga. Bífuiaùmona Juzíñamui naga ráfuiaù jamánomo ocuíllana onódùcaù. Iemona nana náùraùaùmona illa dàgamùiaù Juzíñamuina jaca nùnomo fáùcanocaiñeno ióbitarediaùoù. Mai daùí íteza. 6Dùga ñúefuiaù cue náùraùmo duide; mei íadù Crístona náfueñediaùoù. ¿Mei nàbai? ¿Nùbaù Juzíñamui uícodo lloga Israelna ñuera daùnáuai fùgo déizaùbiñede? Daùí daùíñedùcueza. Jùáùfodo jóide. Nana Israel náùraùna maméidùnomona dáarie Juzíñamui nàzeñegano. 7Daje izói Abraham méifomo comuídùno dáarie ie nahí úruiaùñediaùoù. Jaiai uícodo Juzíñamui Abrahana daùde: Dama Isáacùmona cómuitùno o uáfuena méifomo comuídùnona jaille, daùde. 8Bie uai jùáùfuena caùna onótateza: Dáamùe ñuera náùraùmo jócuado, dama áfedo “Juzíñamui jitódùcue” daùínide. Mei jùáùfodo Juzíñamui uícodo daùna uai fúitamona jocócano, dama afémacù ie uáfuena méifomo comuídùnona mameina. 9Juzíñamui Abrahana uícodo daùna uai be nùùe: “Uire afe naui cue mamécaruimo meine bíitùcue; íemo o aù Sara jitó jócoite,” daùde. 10Iemo naù jùáùfuena ite. Rebeca jitó íaillùnoù dáamùena móorediaillùnoù. Iaillùnoù moo caù jaiáidùgùma Isaac. Afe jitó íaillùnoù guarázaillùnoù. 11- 12Mei íadù íaillùnoù naù jocóñeniadù, afe ménaillùnoù naù nàùfuenina illa llezica, Juzíñamui Rebécana daùde: “O jitó nánoramùe ie méifoide ama anamo jabóidùmùena íite.” Juzíñamui daùí daùde, bífuena caù onóillena: Afe iaillùnoùmona dáamùena Juzíñamui nùzéllena dama Juzíñamui comecù jítaina izói mamede. Afe Juzíñamui íaillùnoùmona dáamùe nàziafue íaillùnoù fùnócafuemona comuíñede. Dama Juzíñamui mámiamona íaillùnoùmona dáamùe nùzécamùena jaide. 13Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùde: “Jacob cue nùzécamùe, íemona cue izíruigamùe, mei íadù Esaú cue ruifíruigamùe.” 14Iemona dáarie nùbaù dáùitiaùoù: “Juzíñamui daùí dáamùena fia ruifíruillano jùáùmùena nùzeda máiñua jaàcùna jóiñede.” Mei íadù bie comùnù daùnáuai uáfueñede; jaàcùna jóiñedùfuena Juzíñamuimo jaca iñede. 15Mei Juzíñamui Moisena ja dáùdeza: “Daa cómemo cue dúecaiacaniadù, afémùemo dúecaitùcue. Daje izói daa cómena duéruillano rùire ùbana cue óiacañeniadù, íemo ùbana óñeitùcue.” 16Bie Juzíñamui daùna uáimona onódùcaùza: Juzíñamui dáamùe eneno nàzia afe come óiacanamona daùngo comuíñede. Daje izói afe come rùire fànuamona Juzíñamui nàziafue comuíñede. Juzíñamui afémùe nàzia dama cómemo Juzíñamui dúecaiacanamona comuide. Daje izói afe ùíma ie canóacanamona comuide. 17Mei jùù, Juzíñamui ie Cuegáuaido, Egipto illáùmana daùde: “Ja illáùmana o jóonetùcue, cuemo ite áillue ràino jùáùmacùmo odo jino càotallena. Afe llezica ùere duere o cue fùnólledo cue mámecù naga náùraùaùdo jùca jalléitaitùo,” daùde. 18Ie jira onódùcaùza: Juzíñamui dama ie óiacana izói, daa cómemo dúecaite; íemo Juzíñamui dama ie óiacana izói jùáùe come comécùna ràireitaite. 19Bífuiaùmona daa come nùbaù cuena jùcánoite: “Mei Juzíñamui afe ie óiacana izói fùnófùredeza, jùáùfodo ínidùcaù. Iemona ¿nùbái mei fùénidùfue àcoùnia caùmo nitáfùrega? ¿Bu mei Juzíñamui óiacanafuena uáitarena?” 20¡Acù! ¡Daùí daùnámùe cacai! ¿O ùere ua ímùedùcue daùdùo, Juzíñamuimo rùire júfidollena? Mei nana Juzíñamui comuítagacaùza bie jùáùfuemo comécùiri. ¿Mei nùbaù nogo, afe nogo niráùngona dáùite,nùbái mei cuena bie izói nitùo? ¡Dáùiñeite! 21Nogo niraùngo daùngo ie comecù óiacana izói afe nogóraùna nírede. Afe daje nógorafella átuedo daa ebire eroide ùcàruna nírede, íemo daje nógorafella enéfenemona jamai nogócùrina nírede. 22Iemona daje izói Juzíñamui fùnócafuiaù ñúeraza, onódùcaù. Afémùemo àùnoñedùnona Juzíñamui duere fùnótaacade, íemo ite fùénidùfue gáùñenana jino ácatallena. Afe llezica íemo ite aillo ñuera ràino jino comànùmo onótaiacade. Mei íadù afémacù fùeni illafue ùbana raùre otátañede. Ie icàrafue anamo itànomo, Juzíñamui raùre comecù járitañede. Iaùoùmo dúide nùné táùnocaitallùfuena naù are ocuíñede. 23- 24Daje izói Juzíñamuimo ite jamánomo ñuera ebíredùnona comànùmo jino onótaiacade. Iemona Juzíñamui dáarie judíuaù, daje izói dáarie judíoñedùnona nùzeda íaùoùmo dúecaide. Dúecaillano íaùoù fùeni illafue ùbana oñeno íaùoù jíllotate. Afe ie dúecaillado nùzécanodùcaù. Afémùe jaiai uícodo, íemo ite ebíredùfuemona afe cáùena oni caù maiñóllena caùna mamede. Daùí fànuamona, íemo ite jamánomo ñuera ebíredùfuiaù Juzíñamui caùmo jino fùdàtate. 25Jaiai Juzíñamui uai jino llóraùma Oseas cuegánicomo Juzíñamui bie izói daùde: Cuemo jaùnáiñede comànùna “Cúeùena” náamataitùcue. Daje izói naù cue izíruiñega náùraùna “Cue izíruigamacùna” mámeitùcue. 26Daje izói batà jùáùe énùemo itànona Juzíñamui daùna “Cue comànùñedùomoù,” afénomo itànona “Cáataite Juzíñamui jitótùaùna mamélliaùoù,” daùí Oseas daùde. 27- 28Mei íadù Israel naùraù dùbénemo Isaías daùde: “Israel comùnù ùere aillo jebuídiaùoù, ua monáillai fuédamo ite facádonide guamájùaù izói, jamánomo áillomacù. Mei aillo jebuídiaùoù íadù, afe náùraùmo Juzíñamui raùre duere fùnótalle mei, daa dúemacùna fùébitiaùoù. Danù afe dúemacù jílloitiaùoù. Mei jùù, Juzíñamui ie daùna uai izói náùraùna duere zefuíllùfue jino zuítaite.” 29Dáamùe Isaías afe duere zefuíllùfue uícodo llote: Mei jamánomo ràinorede Juzíñamui, caùna due méifomo cómuitùnona nàiriñeniadù, Sodoma íemo Gomorra dùga jofue naùraù nùné táùnocailla izói nùné táùnocaitùcaù, daùde. 30Caù lloga uaillaù bie izói daùíacade. Be nùùe: Judíoñedùno Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íaùoù illànona fùgo jenóñediaùoù, mei íadù Juzíñamuimo íaùoù àùnuamona, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itátagaiaùoù. 31Mei jùáùfodo afe Israel naùraù, (judíuaùna maméidùno) Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íaùoù itátaite ocuilla uáillaùna jenódiaùoù, mei íadù afe uáillaùna ñue àcoùmo fùgo dúcùtañediaùoù. 32¿Nùbái mei afeno baiñédiaùoù? Mei Juzíñamuimo àùnuado íaùoù comecù ñue jaàcùna jóillùfuena jenóñediaùoùza. Danù íaùoù nàcùdogafuiaùmo comécùidiaùoù. “Nùbaù aféfuiaùdo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íitùcaù,” daùdíaùoù. Ie jira Juzíñamui oreca jíllotaitùmùemo, nùùe Jesumo, uiéco rùire fùnódiaùoù; fànuano Juzíñamui anamo ñue jaàcùna iñédiaùoù. Come iodo jáiadù éùcùtailla izói, Jesumo éùcùtaidiaùoù. Afémùe iomo éùcùtaitate nofùcù izóidùmùe mei afémùe ñúemùe, mei íadù ruifíruigamùe. 33Juzíñamui Cuegáuai afémùe dùbénedo bie izói úrite: Omoù cácarei, judíuaù iomo éùcùtaitate nofùcù izóidùmùena jóonetùcue. Afemo comùnù éùcùtaillano oni nùbéfodo báùitiaùoù. Mei íadù nana íemo àùnotùno íena méairuiñeitiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\