1 John 4

1Da'yun i'ibba', adiyu ni' kulugon an amin di muntudtudun da'yu ti hamadonyuh mahhun nan kalahin di lennawan mangipahapit ay dida ta innilaonyuh un dida nan nalpun Apo Dios unu bo'on. Ti do'olday mumpunlayah an propetan numpapanguy hitun abablubabluy hitun luta an nuntudtuduh layah. 2At hay panginnilaanyuh un nan Na'abuniyanan an Lennaway mangipahapit hinan muntudtudu ya diday mangabulut an hi Jesu Kristu ya nitungaw ya tagu. 3Mu nan lennawan mangipahapit hinan muntudtudu ta adina abuluton henen aat Jesus ya bo'on nalpun Apo Dios. Hiya ya lennawan nan mi'bohhol ay Kristu, ya dedengngolyu an umali, ya ten ad ugwan ya wadadah tun luta. 4Imbabaluy'u, da'yuy tatagun Apo Dios ti inabalinanyun nangabak hinan agguy nahamad an muntudtudu ti nidugdugah an do'do'ol di abalinan nan Lennawan Apo Dios an niyo'odol ay da'yu ya un nan lennawan niyo'odol hinan mi'bohhol ay Kristu an hi Satanas! 5Ya hanan munlayah an muntudtudu ya nun'immapitdah nan nun'appuhiy nomnomnah tun luta, at hay itududa ya nan nalmuh tun luta ya anggay. At hiyaat un unudon nan tataguh tun lutan nappuhiy nomnomday itududa. 6Mu tagu ditu'un Apo Dios, at an amin di nun'immapit ay Apo Dios ya diday mangunud hinan itugun tu'u. Ya nan bo'on tagun Apo Dios di adi mangunud hinan itugun tu'u. At hiyah ne panginnilaan tu'uh un hay nepto' an Lennaway mangipahapit hinan muntudtudu unu hay munlayah an lennawa. 7Da'yun i'ibba' an popohdo', hay maphod ya mumpopohhodan tu'un hinohha ti hay alpuwan di pamhod ya hi Apo Dios. At an amin di way pamhodna ya diday imbabaluy Apo Dios, ya inilada Hiya. 8Ya an amin di mi'id pamhodna ya diday agguy nanginnilan Apo Dios ti an amin di pamhod ya hi Apo Dios nalpuwana. 9Ya hay nangipattigan Apo Dios hi pamhodnan ditu'u ya hennagna han oh'ohhan Imbaluynah tun luta ta way aton tu'un mi'tagun Hiyah mid pogpogna an dimmalat din inatna. 10Ya na'ahhamad nan pamhod Apo Dios ay ditu'u ya un nan pamhod tu'un Hiya. Ti hay aat di pamhodnan ditu'u ya hennagna din Imbaluyna ti Hiyay pallog di bahol tu'un dimmalat din inatna. 11Da'yun i'ibba' an popohdo', gapu ta umat hinay aat di pamhod Apo Dios ay ditu'u at maphod hi un tu'u goh mumpopohhodan. 12Ya mid ah ohah nannig ay Apo Dios. Mu ta"on ya nun'immapit hi Apo Dios ay ditu'uh un tu'u mumpopohhodan, at gun ma'udman di pamhod tu'un Hiya. 13Ya inila tu'un nun'immapit tu'un Apo Dios, ya nun'immapit goh hi Apo Dios ay ditu'u. Ya hay panginnilaan tu'un ne ya niyo'odol ay ditu'u nan Lennawan Apo Dios an hennagna. 14Ya tinnigmih Jesus, at hiyanan ibaagmih nan tatagu an hennag Ama tu'u nan Imbaluyna ta immalih tun luta ta Hiyay mamaliw hinan tatagu. 15Ya an amin di mangibaag hi un Imbaluy Apo Dios hi Jesus ya diday middum ay Apo Dios, ya middum goh hi Apo Dios ay dida. 16At inila tu'un waday pamhod Apo Dios ay ditu'u, at hiyah ne pangehdolan tu'u. Hi Apo Dios ya Hiyay alpuwan nan pamhod. Ya nan tagun manginaynayun an mangipattig eten pamhod ya mattig an niddum ay Apo Dios, ya niddum goh hi Apo Dios ay hiya. 17Ya umat ay hinay aton tu'u at gun ma'udman di pamhod tu'u ta engganah un mihamad, at adi tu'u mun'od'od hinan gutud di punhumalyaana, ti hay aat tu'uh tun luta ya eyengngoh tu'uh nan aat Kristu. 18Ya gulat ta waday pamhod tu'u at adi tu'u tuma'ot ay Hiya ti nahamad ay di pamhod tu'u at mi'id mahkay di ta'ot tu'u. Ya hay dumalat hi tuma'tan tu'un Apo Dios ya nan panumalyaanan ditu'u, at nan way ta'otna ya agguy nihamad di pamhodnan Apo Dios. 19Ya manu ay waday pamhod tu'un Apo Dios ti Hiyay nahhun an namhod ay ditu'u. 20Ya gulat ta way mangalih, "Waday pamhod'un Apo Dios!" mu hiya ya boholonay ibbana at mattig an hiya ya munlayah. Ti gulat ta nan tagun mid pamhodnah nan ibbanan tagun tigotigona at namaman mid pamhodnan Apo Dios ti agguyna tintinnig. 21Ya hay intugun Kristuh unudon tu'u ya inalinay, "Nan mamhod ay Apo Dios ya mahapul an pohdona goh di i'ibbana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\