1 John 5

1An amin di mangulug an hi Jesus di Alin Pento' Apo Dios ya diday imbabaluy Apo Dios an hi Ama tu'u ti an amin di mamhod hinan ommod an lala'i ya pi'pohodda goh nan imbabaluynan taguna. 2Ya pohdon tu'u ay hi Apo Dios ta unudon tu'uy Tuguna ya hiyay panginnilaan tu'uh un waday pamhod tu'uh nan imbabaluynan tatagu. 3Ya hay aat di pamhod tu'un Apo Dios ya umat goh hinay pangunudan tu'uh nan intuguna. Ya nan intuguna ya adi na'alligat hi unudon 4ti an amin di imbabaluy Apo Dios ya ologdan mangabak hinan mi'bohhol ay Apo Dios hitun luta. Ya hay pangabak tu'u ya nan pangulug tu'un Apo Dios. 5Ya nan mangulug hi un Imbaluy Apo Dios hi Jesus ya dida ya anggay di mangabak hinan mi'bohhol ay Apo Dios. 6Hidin immalian Jesu Kristuh tun luta ya duwaday ihtiguh immannungan di aatna an Dios: nan danum hidin nabonyagana, ya nan dalah din natayana. Ya bo'on hay nabonyagana ya anggay di aptan ti aptan goh nan immayuhan di dalana. Ya ihtigu goh nan Na'abuniyanan an Lennawah aatna, ya makulug an amin di ipa'innilana. 7At tuluday ihtiguh aatna 8an nan Na'abuniyanan an Lennawa, ya nan danum hidin nabonyagana, ya nan dalanah din natayanan immayuh. Ya napapaddung di ihtigudan tulu! 9Abuluton tu'u ay di ihtigun di tagu ya imammamanay pangabulutan tu'uh nan pangihtigun Apo Dios ti adi ahan mibahhaw di hapitona! Ya Hiyay mangihtiguh aat Jesus an Imbaluyna. 10At an amin di mangulug hinan Imbaluy Apo Dios ya iniladan makulug henen hinapitna. Mu nan adi mangulug hinan Hapit Apo Dios ya punlayahonda Hiya ti agguyda kinulug din hinapitnah aat Jesus. 11Ya hay hinapit Apo Dios ya inalinay indadaanay pi'taguan tu'un Hiya ta mi'tagu tu'un Hiyah munnanannong, ya henen pi'taguan ya wadah nan Imbaluyna. 12At an amin di mangulug hinan Imbaluy Apo Dios ya mi'tagudan Apo Dios hi mid pogpogna, mu nan adi mangulug ay Hiya ya adida mi'tagun Hiya. 13Manu ay itudo"u hatun da'yun mangulug hinan Imbaluy Apo Dios ya ta innilaonyun mi'tagu ayun Apo Dios hi mid pogpogna. 14At adi tu'u mun'ogon an munluwalun Apo Dios ti inila tu'u an wa ay ta ibaga tu'u nan malgom an pohdon tu'u ya immannung an idatna. 15At gulat ta kulugon tu'u an donglona at inila tu'u goh an idatnay ibaga tu'un Hiya. 16Tigonyu ay di aton di ibbayun nappuhi ta mumbahol ya adi umdah nen bahol hi ilahhinanan Apo Dios at iluwaluanyuh nen tagu, at adi ilahhin Apo Dios hiya. Hiyah ne aton Apo Dios hinan nabaholan an adi umday baholdah ilahhinandan Hiya. (Mu waday udumnan bahol an umdah ilahhinan ay Apo Dios, ya bo'on hiyay inali' hi iluwaluanyun Apo Dios.) 17Ya an amin di nappuhih aton ya bahol, mu waday bahol an adi umdah ilahhinan ay Apo Dios. 18Ya inila tu'un adi itugtugan nan imbabaluy Apo Dios hitun lutan bumahobahol ti halimunan nan Imbaluy Apo Dios dida, at mid olog Satanas an mangat hi logom ay dida. 19Ya inila tu'u an ditu'uy tatagun Apo Dios, mu nan udumnan tataguh tun lutan nun'appuhiy pangatda ya diday hakup Satanas. 20Ya inila tu'u goh an immalih tun luta nan Imbaluy Apo Dios, ya impa'innilanan ditu'uy aton tu'un manginnilah aat di amakulug Apo Dios. Ya ditu'uy nun'immapit hinan makulug an Dios ya ay Jesu Kristun Imbaluyna. Ya hi Apo Dios di makulug an unudon tu'u, ya Hiyay dumalat hi pi'taguan tu'un Hiyah munnononnong. 21Da'yun imbabaluy'u, du'gonyu nan annabin di madayaw!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\