1 Thessalonians 5

1I'ibba', adi mahapul an itudo"uy gutud di ipa'annungan daten inulgud'u 2ti nahamad di nanginnilaanyuh aatna, ti umat hinan mangakaw hi mahdom an adi ma'innilay umalianay aat di algaw an pumbangngadan Apu tu'u. 3Ya unat alyon di tataguy, "Mi'id al'alin ditu'u, at mid ma'at hi nappuhin ditu'u!" mu himbumagga ya mapatoyda, at mi'id abalinandan lumayaw an umatdah nan babain nunhabi ti himbumagga ya munha'it di putunah un muntungaw. 4Mu adi ayu umat hinan tatagun nappuhiy ugalida, i'ibba', an paddungnay nahelngandan mid abalinandan manginnilah aat di Makulug an Ma'unud. At adi ayu umogyat hi un dumatong heden algaw an umat hinan tagun umogyat hinan alian di mangakaw. 5Mu natugun ayun amin hinan Makulug an Ma'unud an paddungnay naptangan ayu ti nan aatyuy panginnilaan, at agguy ayu niddum hinan nahelngan an tatagu. 6Ya ay ihunay nolo'da ti adida donglon nan Makulug an Tugun. Mu hay maphod ya adi tu'u midipat ay dida ti hay maphod hi aton ya hahalimidon tu'uy ma'at an ay ihunay adi tu'u molo', ya matpong tu'u. 7Nan tatagun nappuhiy ugalidan mid abalinandan manginnilah aat di Makulug an Ma'unud ya paddungnay unda tataguh nahdom an nahelngan an ay ihunay nolo'da. Ya ayda nabutong hinan nahdom an mid papuutanda. 8Mu ditu'un kimmulug an ay napatalan ya matpong di pangat tu'u, ya nan pangulug tu'u ya pamhod tu'un Apo Dios di ay hapiaw an punhani tu'uh nan nappuhin ma'at. Ya hay namnamaon tu'uh nan pamaliwan Apo Dios ay ditu'u di paddungnay uklup an punhani tu'uh ulu tu'u. 9Ya bo'on hay amoltaan tu'uy namto'an Apo Dios ay ditu'u mu hay abaliwan tu'u an dimmalat hi Apu tu'un hi Jesu Kristu. 10Ti inyatoy ditu'un Jesus ta mi'tagu tu'un Hiya an ta"on hi un tu'u natoy unu agguy hinan pumbangngadana. 11Ya nan ato'atonyud ugwan di hiyay inaynayunyu ta pabi'ahonyuy pangulug di i'ibayu, ya muntutuggunan ayu. 12I'ibba', al'alu'onmi da'yu ta e'gonanyu nan muntudtudun da'yu an diday a'ap'apuyun pento' Apu tu'u, at tugunon da'yun dida. 13Ya hay maphod ya ongol di pamhodyun dida, at ipabagtuyu dida ti nabagbagtuy tamuda. Ya adi ayu munhohongngel. 14I'ibba', al'alu'onmi goh da'yu ta padananyu nan napayad, ya pabi'ahonyuy nomnom nan umogo'ogon, ya badanganyu nan adi umday pangulugda, ya mehodan ayun didan amin. 15Ya tigonyu ta adiyu ibolloh hi un way aton nan tataguh nappuhin da'yu, mu hay gunyuat aton ya atonyuy maphod hinan i'ibbayuh iddumanyu, ya atonyu goh an amin hinan tatagu. 16Ya gun ayu umamlo'amlong, 17ya lumuwaluwalun Apo Dios. 18Ya hay maphod hi atonyu ya mundenol ayu an ta"on un malgom di ma'at ay da'yun tatagun Kristu ti hiyah ne pohdon Apo Dios. 19Ya adiyu ngohoyon nan pohdon nan Na'abuniyanan an Lennawa. 20Ya adiyu pahiwon di itudun nan propeta, 21mu hamadonyun amin di itududa ta hay maphod di unudonyu, 22mu an amin di nappuhi ya hiyay adiyu kulugon. 23Ya un ni' hi Apo Dios an alpuwan di lenggop tu'uy mangipaphod ay da'yu ta adi ayu mumbahbahol. Ya halimunana nan lennawayu, ya nan nomnomyu, ya nan odolyu ta mi'id baholyuh din pumbangngadan Apu tu'un hi Jesu Kristu. 24Ya Hiyay namto' ay da'yu, at ipa'annungnah ten inali' ti Hiyay nahamad hi unudon tu'u. 25I'ibba', iluwaluan da'mi. 26Mumpun'am'amanu ayu, i'ibba', at paddungnay unna' ni'yamanun da'yu. 27Mandalo' da'yu ta ibahayuh ten tudo' an amin hinan i'ibba tu'uh na, ya hi Apu tu'uy mun'ihtiguh unyu aton. 28Hay pohdo' ya nan pamhod ya homo' Apu tu'un hi Jesu Kristu di wadan da'yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\