2 John 1

1Ha"in an ohan apuyu ya muntudo'a' ay da'yun hin'ina an pinilin Apo Dios. Ongol di pamhod'un da'yu. Ya bo'on ha"in ya anggay di namhod ay da'yu ti popohdon da'yu goh an amin hinan nanginnilah nan Makulug an Tugun. 2Ya manu ay pohdon da'yu ti dumalat hinan pangulugan tu'uh nan Hapit Apo Dios an hiyah ne bumadang hi enggana ay ditu'u. 3Odowon tu'u ni' di pangipadutu', ya homo', ya lenggop an malpun Apo Dios an hi Ama tu'u ya nan Imbaluynan hi Jesu Kristu ta mihamad di pangulug tu'u ya mumpopohhodan tu'u. 4Ma"amlonga' hi nanginnilaa' an waday udum hinan imbabaluymu an mangun'unud hinan intugun Ama tu'un ditu'uh aat nan Makulug an Tugun. 5At ten ihamad'un alyon ay he"an mumpopohhodan tu'un amin. Ya heten Tugun an itudo"u ya bo'on pa'ittugun ti nitutugun ay ditu'uh din hopapna. 6Hay pamhod tu'u ya mipattig hi pangun'unudan tu'uh nan Tugun Apo Dios. Ya dengngodengngol tu'u tuwalih ten Tugun an mumpopohhodan tu'un nete"ah din nangulugan tu'un Kristu. 7Ya do'olday ahilalayah an hay nibahhaw di itududah nan abablubabluy hitun lutan immaya'ayanda. Ya didan buhul Jesu Kristu ya adida abuluton an Hiya ya nitungaw, at numbalin hi tagu. Nan tagun bumalbali ya umat ay AntiKristu! 8Ya tigonyu ta waday hulbin din gunmi intuddutuddun da'yu ta odowonyun amin nan idat Apo Dios. 9Ti nan tagun adi manginaynayun an mangun'unud hinan intudtudun Kristu ti nan nomnomnomonay un'unudona ya bo'on tagun Apo Dios. Mu nan tagun mangun'unud hinan intudtudun Jesu Kristu ya hiyay tagun da Ama tu'un hi Apo Dios ya hi Jesu Kristun Imbaluyna. 10Nan tagun umalih abungyu an bo'on nan intudtudun Jesu Kristuy itudtuduna ya adiyu pahi'umon, ya adiyu apngaon dida. 11Ti gulat ta haggungonyuy umat hinan tagu ya paddungnay binadanganyuh nan layah an itudtuduna, at omod un ayu mi'bahol ay hiya. 12Do'ol di pohdo' an alyon ay da'yu, mu odolnah un'u adi itudo' ad ugwan ti penhod'un umalih na ta un tu'u munhahhahapit ta mun'am'amlong tu'un amin. 13Ya inalin han a'amuno'om an imbabaluy han agim an babain pento' Apo Dios hi tataguna goh di apngaon da'yun amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\