2 Thessalonians 1

1Heten tudo' ya nalpun da'min Paul ay Silas, ya hi Timothy. Ya ten itud'anmi da'yun iThessalonica an ma'amu'amung an ipapto' Apo Dios an hi Ama tu'u ya hi Apu tu'un hi Jesu Kristu. 2Hi Apo Dios an hi Ama tu'u ya hi Apu tu'un hi Jesu Kristu di mangipadutu' ya mangipalenggop ni' ay da'yu. 3I'ibba', mahapul an edenolmi da'yun Apo Dios, ya manu ay mahapul an atonmi ti nen gun dumo'do"ol di pangulugyu ya nan pumpopohhodanyu. 4Ya hiyaat unmi da'yu iyamlah nan tatagun Apo Dios an ma'amu'amung hinan himpapangili. An gunmi alyon di innaynayunyuy pangulugyu an ta"on hi un do'ol di umi'ingol ya mangipaligligat ay da'yu. 5Ya henen ina'inatyu ya hiyay pangimmatunan hinan punhumalyaan Apo Dios, ya ibilang da'yun middum hinan pumpapto'ana an hiyay dimmalat hi ipaligligatanyu. 6Mu nahamad di aton Apo Dios, at ibollohnay inat nan mangipaligligat ay da'yu ta ipaligligatna goh dida. 7Mu ditu'un mipaligligat ya ipadinong Apo Dios di ligat tu'uh awnih pumbangngadan da Apu tu'un hi Jesus ya nan nun'abagtun a'anghelnan malpud abuniyan ta mumpattigda. Ya waday mabnang an apuy an nunle'woh ay Hiya, 8at moltaona nan agguy kimmulug ay Apo Dios ya nan adi mangunud hinan Maphod an Ulgud an hay aat Apu tu'un hi Jesus. 9Ya hay pummoltanan dida ya munligligatdah mid pogpogna, at milahhindan Apo Dios, ya adida tigon nan nidugah an amaphodan di aat di anabagbagtun nan abalinana. 10Ya henen algaw an pumbangngadana ya ulgudon nan tatagun pento'nay anabagtuna, ya an amin nan mangunud ay Hiya ya dayawonda Hiya. At middum ayu goh ti inunudyu din impa'innilamin da'yu. 11Ya hiyaat unmi da'yu iluwaluwaluan. Ya da'yuy pento' Apo Dios an mangunud ay Hiya, at ten ihapihapitmi da'yun Hiya ta ipaphodnay aatyu ti pohdonan mihamad. Ya ihapitmi goh ta ipa'annungnay amaphodanyu an hiyah ne popohdonyu, ya ta ipa'annungna goh nan tinamuanyu an dumalat nan pangulugyu. 12Ya nan aatyuy pangimmatunan hi anabagtun Apu tu'un hi Jesus. Ya ipabagtu goh da'yu ti ipadutu' da'yun Apo Dios ya hi Apu tu'un hi Jesu Kristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\