2 Thessalonians 2

1Wa han ulgudo' an hay aat di alian Apu tu'un hi Jesu Kristu ya hay a'amungan tu'uh panamuwan tu'un Hiya. 2Wada ay di mangalih un nalpah an nadatngan di algaw hi umalian Apu tu'u ya al'alu'o' da'yu, i'ibba', ta adiyu ni' ahan kulugon di alyonda ta adi hin'umuy di nomnomonyu. Ya adi ayu tuma'ot, ya adiyu kulugon di alyonda an ta"on hi unda alyon an nan propetay nangali, unu alyonday hiyah ne inali' ay dida, unu intudo"un dida. 3Adi ayu mabalbaliyan an ta"on hi unda iyal'alu'. Ti gulat un madatngan henen algaw at mahhun an dumo'olday man'ug ya mungngohoy ay Apo Dios, ya engganay mipattig nan tagun nidugah di anappuhina. Mu henen nidugah an adi umunud an tagu ya awniat mipiyuy ad imbelnu ta munholholtap hidih enggana. 4Ya henen alian nen nappuhin tagu ya aboholanan amin nan dayawon di tatagu ya an amin di alyon nan tataguh na'abuniyanan. Ya alyonay un hiya ya anggay di nabagtu, at hiyay umbun hinan Timplun Apo Dios ta alyonay hiyay Dios! 5Ya nomnomonyu adya an hiyah ne din intudu' hidin awada' ay da'yu! 6Ya inilayun adi mabalin an bumuhu' henen na"appuhin tagud ugwan ti waday Mangipawan hiya ta nangamung un madatngan di gutudnah aliana. 7Ya ta"on ad ugwan ya i"ihnaday gun mi'bohhol ay Jesu Kristu, ya heden gun Mangipapawah nan atonda ya inaynayuna ta engganah din gutud di akakanah tun luta. 8Mu han akakanay ipattigan nan nidugah an na"appuhin tagu. Mu la'tot ya umalih Apu Jesus, at nan benangnay mangipalungtuy ay hiya, ya nan hodohdanay mamatoy ay hiya. 9Mu hi Satanas di mangidat hi abalinan nen na"appuhin tagun mangat hi numbino'ob'on an umipanoh'an adi olog di tagu ta way abalbaliyan di tatagu, 10ya layahanay tatagu ti nala'eng an mangat hi nappuhi. Mu hanan layahana ya milahhin ay Apo Dios ti agguyda inabulut nan Makulug an Ma'unud ta way atondan mabaliwan. 11At hiyaat un iyabulut Apo Dios ta iyal'alladan mangunud hi layah, 12at hiyay dumalat hi ahumalyaanda, ya hiyah te ma'at an amin hinan adi umunud hi Makulug an Ma'unud an hay layahday iyamlada. 13Mu mahapul an gun ami munyaman ay Apo Dios an dumalat ay da'yun i'ibbami an pohpohdon Apo Dios. Ti hidin hopapna ya pepento' da'yu tuwalin Apo Dios an mabaliwan an dumalat nan abalinan nan Na'abuniyanan an Lennawan nangipaphod ay da'yu ya gapuh nanguluganyuh nan Makulug an Ma'unud. 14At pento' da'yun Apo Dios ta kulugonyu nan Maphod an Ulgud an inulgudmi ta mi'bagtu ayun Apu tu'un hi Jesu Kristu. 15At hiyanan da'yu, i'ibba, ya punnonngonyuy pangulugyuh nan intudtudumi ya nan intudo'min da'yu. 16At hi Jesu Kristu an Apu tu'u ya hi Apo Dios an Ama tu'un namhod ahan ay ditu'u ya nangipabi'ah hi nomnom tu'uh enggana, ya nangipahamad hi denol tu'u an dimmalat di homo'na, 17ya patulidon da'yu, ya pabi'ahon da'yun mangat ya mangalih nan makulug.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\