2 Thessalonians 3

1Hay angunuh hi alyo', i'ibba', ya iluwaluan da'mi ta way aton di Hapit Apu tu'un munnaud an miwa'at, ta al'alu'ona nan mangngol an umat hidin na'at ay da'yu. 2Ya iluwaluan goh da'mi ta mabaliwan amih aton nan tatagun munlayah di aatda ya nun'appuhiy atonda. Ti immannung an adi an amin di tagu ya umunuddah nan Tugun Apo Dios. 3Mu hi Apo Dios ya ipa'annungnan ami'amin di intulagna, at baliwan da'yuh nan aton Satanas. 4Ya inilamin makulug di aton Apu tu'un mangipaphod ay da'yu ta inaynayunyun unudon din intugunmin da'yu. 5Dumalat ni' di badang Apu tu'u ya ma'awatanyuy aat di pamhod Apo Dios ya hay aat di pange'edpolan hi ligat an umat hi inat Kristu. 6Hay tugun Apu Jesu Kristu an itugunmin da'yu ya adi ayu middum hinan i'ibba tu'un kimmulug an ma'ahiggan adida unudon di itugunmih aat di amahlun muntamu. 7Ya inilayuy ina'inatmih din awadan tu'un amin hina, at hiya ni' di enghonyu ti agguy ami himmigan nuntamu, 8ya an amin di inanmin indatyu ya binayadanmi ti a'alga'algaw ya amahdomahdom ya timmamutamu ami ta adimi da'yu ungalon. 9Ya waday biyangmin mangibagah lagbumin da'yu, mu agguymi ti imbo'lamiy inanmi ta panginnilaanyuh nan maphod hi aton ta hiyay enghonyu. 10Ti ta"on hidin wadan tu'un amin hina ya intugunmin da'yu an inalimiy, "Nan napayad an tagu ya adi mangan." 11At ten ipidwamin itugun ti hay dengngolmi ya waday udumnan da'yun nun'apayad an unda hay tumaktaktak hinan aton di i'ibbada. 12At dumalat nan niddumanyun Apu tu'un hi Jesu Kristu at hay itugunmin da'yu ya adiyu aton di umat hina ta way ohaan ipapto'nan muntamu ta waday pananudnah odolna. 13I'ibba', adi ayu humigan mangat hi maphod. 14Ya wada ay di adi umunud eten tugun an intudo'mi ya ihamadyun tigon ta adi ayu middum ay hiya ta way atonan bumain. 15Mu adiyu ibilang hi ohah nan buhulyu, mu tugunonyun umat hi ibbayu. 16Hi Apu tu'u ni' an alpuwan di lenggop ya ipalenggop da'yuh enggana an ta"on hi un way malgom hi ma'at ay da'yu. Ya ipapto' ni' goh da'yun Hiyah enggana. 17Ha"in an hi ibbayun hi Paul di nangipitudo' ay date, ya ha"in mahkay di mangitudo' eten angunuh an hapito' ta alyo' di, "Nonomnomon da'yu." Ya inila' an immatunanyu tun panudo"u ya tun pumpelma'. 18Ehmo'an ni' da'yun amin ay Apu tu'un hi Jesu Kristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\