3 John 1

1Ha"in an apuyu ya itud'a' he"a, Gaius, an popohdo' an dumalat hinan niddumantan Apo Dios. 2Ibba', iluwaluan da'an Apo Dios ta maphod an amin di ma'at ay he"a an umat hi anahamad di pangulugmu. 3Ya ma"am'amlonga' ti immali nan i'ibba tu'u, ya inulgudday a'un'unnudmun mangunud hinan Makulug an Tugun ti hiyah ne tuwali inila' hi ato'atom an manginaynayun hitun ataguam. 4Ya unat goh donglo' an unu'unudon nan imbabaluy'u nan Makulug an Tugun ya iyamlo'amlong'uh ne ya un nan udumnan umipa'amlong. 5I'ibba' an popohdo', maphod nan inatmun bimmadang hinan i'ibba tu'u an ta"on un nan mangilin mi'id inilam ay dida. 6Ya da'min ma'amu'amung hitu an mangunud ay Kristu ya inulguddan da'miy aat di pamhodmun dida. Ya maphod hi unmu idat di mahapuldah nan punle'le'danda ti diday puntamuon Apo Dios. 7Ti didan nunle'le'od ya hay tamun Kristuy dumalat hi punle'le'danda, ya agguyda dinawat di badang di agguy nangunud ay Kristu. 8At hay mahapul ya ditu'un mangunud di bumadang ay dida ta paddungnay mi'badang tu'un didah nan puntudtuduwandah nan Makulug an Tugun. 9Waday impiyali' an ho'ho'dod an tudo"un da'yun ma'amu'amung hina. Mu hi Diotrephes ya pohdonan mun'ap'apu, at hiyaat unna adi haggungon di alyo'. 10Mu awni ta umalia' hina at ibaag'un da'yun amin di ina'inatna ti hay inatna ya waday impa'lehnan ha"in an layah! Ya bo'on hene ya anggay di inatna ti adina mangilion nan i'ibba tu'un umalih na, ya ipawana goh nan udumnan mamhod an mummangilin dida, ya pakakona goh nan mamhod an mummangili ta adida mi'yamu'amung ay da'yun mangunud ay Jesus! 11Ibba', adim eng'enghon nan nappuhin ma'at, ta nan maphod an ma'at di hiyay eng'enghom. An amin di maphod di ato'atonda ya diday tatagun Apo Dios, mu nan nappuhiy ato'atonda ya diday agguy nanginnilan Apo Dios. 12Ya hapiton an amin di tataguy amaphodan Demetrius, ya immannung an maphod di ato'atona, ya hapito' goh di amaphodana, ya inilam an umannung nan imbaag'u. 13Do'ol di pohdo' an alyon ay he"a, mu bo'on hay tudo"uy pohdo' hi pangalya'. 14At hay pohdo' ya ag'agaa' an umalin mumbihhitan he"a ta mun'ul'ulgudtah maphod. 15Adaog'a ni' hina. Ya alyon an amin nan i'ibbam hituy apngaon da'an amin ay dida, ya ipa'apngaa' ni' goh hinan i'ibba' hina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\