Acts 8

1- 2Ne'denol hi Saul hi namatayandan Stephen. Mu din linala'in nangulug hinan Tugun Apo Dios di nangilubu' ay Stephen, ya nidugah di nunlungdayaanda, at ahilulugwada. Ya nete"an nen algaw ya nidugah di nipaligligatan din tatagun nangunud ay Jesus an na'amu'amung ad Jerusalem. At numpangalayawda ta nun'iwa'atdah nan abablubabluy hinan duwan provincia an ad Judea ya ad Samaria, ya anggay din a'apostoles hi na'angang ad Jerusalem. 3Mu ente"an Saul an nangipaholholtap hinan Himpampun an Tatagun Jesus, at bina'elna nan a'abu'abung an numpunhituwan din nangunud ay Jesus. Ya nunlapdu'da nan linala'i, ya ta"on nan binabai goh ta impibaludna dida. 4Ta"on unda nipaligligat nan nangunud ay Jesus an nalpud Jerusalem an niwa'at mu immuyda damdamah nan abablubabluy an nangul'ulgud hinan aat Jesus. 5Ya ne'yekak goh hi Philip ta immuy hinan ongol an babluy hinan Provinciad Samaria, ya inul'ulgudnah nan tataguh di an hi Jesus di Alin Pento' Apo Dios an ma'alih Kristuh nan hapit di iGreece. 6Ya na"adngolon an amin di tataguy inulgud Philip ti tinnigday ina'inatnan adi olog di tagun mangat. 7Ya waday numpun'angaw an tagu, ya unat goh wan mala'ah nan nun'ihu'lung ay dida ya numbugawdaan nun'ala'ahda. Ya wada goh di nun'adahay ya nan nun'apilay an numpanga'adaog. 8Ya ongol di immamlongandan den ongol an babluy ad Samaria. 9Ya wada han lala'in nunhituh nan babluy an hi Simon, ya nete"ah din nadnoy ya do'ol di inilanah numbino'ob'on an ba'i. Ya immipanoh'a nan ba'inah nan iSamaria ti inalinay nabagtun tagu hiya, ya do'ol di inilana. 10Ya an amin di tatagun den babluy an nan adangyan ya nan nawotwot goh ya inhamhamaddan nannig hinan ato'atona. Ya inaliday, "Heten lala'i ya na'abuniyanan an tagu ti hi Apo Dios di nangidat hinan abalinana!" 11Ya manu ay inhamhamaddan nannig hinan ato'atona ti nadnoy di immipanopanoh'aan di ba'ina. 12Mu unat goh kinulug nan tataguy inulgud Philip an nan Maphod an Ulgud an mangituduh aat nan Pumpapto'an Apo Dios ya nan aat Jesu Kristu ya numpabonyagda din linala'i ya nan binabai goh. 13Ya ta"on un hi Simon ya ni'kulug. Ya unat goh nabonyagan ya ninitnud ay Philip hinan gunna ayan, ya manoh'ah Simon hi nanniganah na'na'at ti nunheglay umipanoh'aan din ina'inat Philip an adi olog di tagun mangat ta pangimmatunanda. 14Unat goh dengngol nan a'apostoles ad Jerusalem an inabulut nan tatagud Samaria nan Hapit Apo Dios an dengngolda at hennagda da Peter ay John ta immuydah di. 15Ya unat goh dimmatongdah di ya inluwaluanda nan nangunud ay Jesus ta way aton nan Na'abuniyanan an Lennawan miyo'odol ay dida 16ti agguy ni' niyodol, ti nan ngadan Apu tu'un hi Jesus ya anggay di ningadan hidin nabonyaganda. 17At dinapan da Peter ay John di palintutuggan nan iSamaria an nangunud ay Jesus, at niyo'odol nan Na'abuniyanan an Lennawan dida. 18Ya hidin tinnig Simon an niyodol nan Na'abuniyanan an Lennawah nanapaandah palintutuggan nan tatagu at inalinan da Peter ay John di, "Akkay lagbua' da'yu 19ta idatyuy abalina' goh, ta dapoo' ay nan palintutuggan nan tatagu ya miyodol nan Na'abuniyanan an Lennawan dida!" 20Mu inalin Peter ay hiyay, "Anakkayah di ma'at ay he"a ti mi'yubah'ah nan pihhum ti hay nomnomnomom ya bayadam di abalinam hi nalpun Apo Dios! 21At adi'a middum ay da'mih nan puntamuanmi ti hay pannigan Apo Dios hi aatmu ya nahihinnuy nomnommu! 22Hay mahapul ya itutuyum henen nappuhin ninomnommu, ya munluwalu'an Apo Dios ta olom ni' ya aliwanah ne han ninomnommu. 23Ti inila' an ma'ma'apa'an tagu, ya mid ologmun mangidinong an mabaholan!" 24Ya tembal Simon an inalinan da Peter ay John di, "Iluwaluana' ni' ay Apo Dios ta badangana' ta adi ma'at ay ha"in henen inaliyu!" 25Inihtiguan da Peter ay John di aat Jesus, ya inulgudday aat di Hapit Apu tu'u. Ya hidin nalpah hadin ina'inatda ya nakakda ta numbangngaddad Jerusalem. Ya unat goh hay pumbangngadanda ya inulgu'ulgudday Maphod an Ulgud an hay aat Jesus hinan ahigihigib hinan enengwadah nan Provinciad Samaria. 26Nan anghel Apu tu'u ya inalinan Philip di, "Mala"uy'a ta mundadyu'a ta umuy'ah nan kulhan nalpud Gaza an miyuy ad Jerusalem." Ya heden wadan di kulha ya mapulun an mid nunhitu. 27At nala"uy hi Philip, ya immuy hinan kulha, ya dinamuna han lala'i. Ya henen lala'i ya nakapun, ya nabagtun taguh nan babluydad Ethiopia ti hay haadna ya hiyay manalimun an amin hi pihhun nan Queen an hi Candace. Ya immuy ad Jerusalem henen lala'in mundayaw ay Apo Dios. 28Ya otog di nunlulugananah nan kalesanah pumbangngadanah abungda ya mumbahbaha, ya hay binahana ya din intudo' nan propetan hi Isaiah. 29Ya impa'innilan nan Na'abuniyanan an Lennawan Philip ta umuy meheggon hinan kalesa. 30At timmagtag an immuy, ya dengngolnay binahan nen lala'i an nan intudo' Isaiah an propeta. Ya imbagan Philip ay hiyay, "Inilam nin di aat nen bahaom?" 31Ya tembal nen lala'in inalinay, "Agguy'u inila ti mid mangitudun ha"in hi aatna." Ya inalinan Philip ta humgop ta mi'yibun ay hiya, at hinumgop. 32Ya henen Hapit Apo Dios an binahana ya hiyah te inalina: "Hiya ya umat hinan kalnilun iyuyda golton, ya umat goh hinan uyaw an kalnilun adi munheheh hi unda anon di dutdutna ti un umu'ugong. 33Ya bainonda Hiya, ya adi nahamad di panumalyaandan Hiya ti ta"on un mid baholna ya moltaonda Hiya damdama. Ya adi mabalin an ma'ulgud hinan holagna ti mi'id, ya pogpogonda nan ataguanah tun luta." 34Ya imbagan din lala'in Philip di, "Hay pohdon nan propeta an hapiton---hay odolna, unu hay udumnah tagu?" 35Ya ente"an Philip enen nitudo' an nangul'ulgud, ya inulgudnan amin di Maphod an Ulgud hi aat Jesus. 36Ya otog di nunlulugananda ya naluhdah nan way danum. Ya inalin din lala'iy, "Dayay danum! At mabalin nin hi unna' mabonyagan?" 37Ya inalin Philip ay hiyay, "Un ay umannung an kulugom ya atonta." Ya tembalna an inalinay, "Umannung an kulugo' an hi Jesu Kristuy Imbaluy Apo Dios!" 38Ya impadinong ne han lala'iy kalesana, at limmahundan duwa, ya gimmawadah nan danum, ya binonyagan Philip hiya. 39Ya unat goh dimma'alda ya himbumagga ya enekak nan Na'abuniyanan an Lennawah Philip ta agguy tinnig din lala'i. Ya innayun den nabagtun lala'in immuy hi abungna, ya ma"am'amlong. 40Ya agguy inamtan Philip ya wadah nan ohan babluy an ad Azotus. Ya intadunan lene'od nan abablubabluy an mangul'ulgud hinan Maphod an Ulgud an hay aat Jesus ta nangamung dimmatong ad Caesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\