Hebrews 1

1Hidin penghana ya numpado'ol ya numbino'ob'on di inat Apo Dios an nangipa'innilah nan Hapitnah din o'ommod tu'u an hay numbaagona ya din numbino'ob'on an propeta. 2Mu ad ugwan an angunuh an gutud ya nan Imbaluynay nangipa'innilah Hapitnan ditu'u. Ya Hiya goh dumalat ya limmudan Apo Dios an amin tun nalmun logom. Ya Hiya goh di pento'nah ad banoh hi an amin ay dane. 3Ya Hiyay attigan di anabagtun Apo Dios an hi Amana. Dida ya numpaddungda ahan ti an amin di wan Apo Dios ya wada goh hinan Imbaluyna. Ya Hiyay mangipapto' hi an amin an nalmu. Ya abalinanan mangat hi an amin ti ta"on hi un hay hapitna ya anggay ya ma'at di pohdona. Ya hidin nangiyatayanah a'aliwan di bahol tu'u ya numbangngad ad abuniyan, ya inumbun hi appit di agwan Apo Dios an na'abbagbagtu ti hidiy ubunanan mi'papto' ay Amana. 4Nipabagbagtu nan Imbaluy Apo Dios ya un nan a'anghel ti nabagbagtuy haadnan indat Apo Dios ya un nan haad di anghel. 5Ti bo'on nan anghel di nangalyan Apo Dios hi, "He"ay Imbaluy'u, at ten ad ugwan ya minahua' He"a, ya impabnoh'uy abalina' ay He"a." Ya bo'on goh nan anghel di nangalyan Apo Dios hi, "Ha"in hi Amana ti Hiyay Imbaluy'u." Ti nan Imbaluynay nangalyana ya anggay. 6Ya unat goh hennag Apo Dios nan nabagbagtun pangpangullun Imbaluynah tun luta ya inalina goh di, "Mahapul an dayawon an amin nan anghel'u Hiya." 7Ya hay oha goh hi inalin Apo Dios hi aat di a'anghel ya inalinay, "Nan a'anghel'u ya diday babbaalo', ya anggay didah mangat hi pohdo' an ta"on hi un'u pumbalinon didah dibdib unu apuy an mundalang hi un'u pohdon." 8Mu hay inalin goh Apo Dios hi aat di Imbaluyna ya nob'on, ti inalinay, "He"a an Dios ya adi mapogpog di pumpapto'am, ya makulug di atom goh an mumpapto' hinan hakupmu! 9Nan makulug di pohdom, ya pinahiwmu nan nappuhi, At hiyaat un Ha"in an hi Apo Dios an dayawom ya pento' da'a, at impa'anla da'a ti indat'uy haadmu ta nidugah di pange'gonandan He"a ya un nan i'ibbam an nangidata' hi haadda goh." 10Ya inalin goh Apo Dios hinan Imbaluynay, "Hidin nete"an di logom ya He"a, Apu, di nunlumuh luta, ya ad daya, ya an amin nan wadah di. 11Mu hi awni ya mun'a'ubahda ti paddungnay madunutdan umatdah nan mapi"in lubung, mu He"a ya wagwada'ah mid pogpogna. 12Ti awniat ubahom an amin danen limmum ta hukatam didah balu. Mu He"a ay nongkay ya adi'a malumluman, mu munnononnong'ah enggana an adi'a malmalla'ay." 13Ya bo'on nan anghel Apo Dios di nangalyanah, "Umbun'ah immapit hi agwan'u ta engganay abako' an amin di buhulmu." Mu hay nangalyanan te ya hi Jesu Kristu ya anggay an imbaluyna. 14Ti nan a'anghel ay ya diday babbaalon Apo Dios ta bumadangdah nan tatagun mabaliwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\