John 1

1Hidin hopapnah agguy ni' nalmuwan an amin di logom ya wagwada tuwalih Kristu an ma'alih Punhapiton Apo Dios. Ya nihihinnah wadan Apo Dios, ya Hiyah Apo Dios tuwali. 2Ya wagwada tuwalin niniddum ay Apo Dios hidin hopapna ya un malmun amin di logom. 3Ya an amin di nalmu ya Hiyay nunlumuwon Apo Dios, ya mi'id ah ohah nalmuh un bo'on Hiyay nunlumu. 4Ya henen Punhapiton Apo Dios an hi Kristu ya Hiyay nalpuwan di ataguan an amin nan matagu. Ya heden nalpuwan nan ataguan ya paddungnay Potang an patalanay nomnom di tatagu ti ipa'innilanan amin di aat nan Makulug an Ma'unud. 5Ya paddungnay patalanay helong an hiyah ne bahol di tatagu, mu nan helong ya adi pa"ameh hinan patalna. 6Wada han lala'in hay ngadana ya hi John an hiyay hennag Apo Dios 7ta itudtudunah nan tataguy aat nen paddungnay Potang an hi Kristu, ta way aton an amin nan tatagun mangngol ya kinulugda. 8Ya bo'on hi John di ma'alih Potang, mu nahnag ta ipa'innilanay aat nen ay Potang. 9Ti nan makulug an ma'alih Potang ya gunna patalan an amin nan tataguh tun luta. 10Ya immalih tun lutan limmuna, mu agguy inimmatunan nan tatagu Hiya. 11Ya immuy hinan babluyna, mu nan ni'babluyana ya agguyda inabulut Hiya. 12Mu waday udumnah nan tatagun nangabulut ya nangulug ay Hiya, ya diday indatan Apo Dios hi biyangda ta way atondan mipiyimbaluy ay Hiya. 13Ya henen nibilangandah imbabaluy Apo Dios ya adi umat hi pangibilang di taguh imbaluynan mitungaw, ti hay nibilanganda ya dumalat hi abalinan Apo Dios, at hiyanan Hiyay hi Amada. 14Henen ma'alih Punhapiton Apo Dios ya numbalin hi tagu, at ni'hinah tun lutan ditu'un tatagu. Ya nidugah di homo'nah nan tatagu, ya ma'akkulug di aatna. Ya tinnig tu'uy anabagtuna an hiyah ne anabagtun han ohan Imbaluy Apo Dios. 15Ya inulgud John di aat Kristu, ya nuntu'u' an inalinay, "Henen tagu ya Hiyah ne din inulgud'uh din hopapna an inali' di, Waday mehnod ay ha"in, mu na'abbagbagtu ya un ha"in ti wagwadah din hopapna tuwali ya unna' mawada." 16Hay aatna ya nidugah an ma'ahhalimun, at hiyaat un ditu'u halimunan hi mid pogpogna. 17Hi Moses hidin penghana ya hiyay dimmalat ya un waday Uldin hi unudon nan tatagu, mu hi Jesu Kristuy alpuwan di ahalimunan tu'u ya nan Makulug an Ma'unud hi unudon tu'u. 18Mi'id ah nannig ay Apo Dios, mu han imbaluynan numpaddung di punnomnomandan Amana ya Hiyay nangipa'innilan ditu'uh aat Amana. 19Wada han ohan algaw ya hennag din a'apun di Hudyud Jerusalem nan papadin mun'onong hinan Timplun Apo Dios ya nan holag Levi ta umuydah wadan John an munhanhan hi aatna. 20Ya inhamad John di nangalinan inalinay, "Bo'on ha"in hi Kristu an nan Alin Pento' Apo Dios hi mumpapto'!" 21At inalidan hiyay, "At hay aatmu mah? Undan he"ah Elijah an namahuan?" Ya inalin John di, "Bo'ona'!" Ya inalida goh di, "At he"a mah di Propetan Apo Dios an hodonmi?" Ya tembal John an inalinay, "Bo'ona'!" 22Ya inalidan hiyay, "At hay aatmu mah? Mahapul an ibaagmuy aatmu ta way ibagamih nan nannag ay da'mi!" 23At impa'innilan John din inulgud nan propetan hi Isaiah hidin penghana an inalinay, "Ha"in di muntu'u' hinan mapulun an alyo' di, Punlintigonyuy dalanon Apu tu'u, mu hay aatyuy malintig." 24Ya wada goh di udumnan nahnag an nan Pharisees, 25ya inalidan John di, "Un ay bo'on he"ah Kristu, unu hi Elijah, unu nan Propetan hohoddonmi ya anaad mah ta bonyagam nan tatagu?" 26Ya tembal John an inalinay, "Oo, mumbonyaga' hi tatagu, mu danum ya anggay di ibonyag'u. Mu wada han lala'in niddum ay da'yud ugwan an agguyyu inila. 27Ya Hiyay mehnod ay ha"in, mu na'abbagbagtu ya un ha"in an paddungnay adia' umdah himbutna." 28Ya na'at hanad Bethany an babluy hinan dammangnan neheggon hinan Wangwang an Jordan an hidiy numbonyagan John hinan tatagu. 29Unat goh nabiggat ya inamang John hi Jesus an umuy hinan wadana, at inalinay, "Daya din paddungnay Uyaw an Kalnilun Me'nong ay Apo Dios ti Hiyay hennag Apo Dios ta way pallog di bahol di tataguh tun luta! 30Ya henen tagu ya Hiyay inulgud'uh din pangalya' hi, Waday mehnod ay ha"in, mu na'abbagbagtu ya un ha"in ti wagwadah din hopapna tuwali ya un ha"in. 31Hidin hopapna ya agguy'u inimmatunan di aatna, mu hennaga' damdaman mangibonyag hi danum ta way ato' an mangipa'innilah nan i'Israel an Hudyuh aat nen Pento' Apo Dios hi umalin mumpapto' hinan tatagu, ta way atondan mangimmatun ay Hiya." 32Ya intuluy John an himmapit an inalinay, "Tinnig'u nan Na'abuniyanan an Lennawa, ya hay tigawna ya umat hi balug an nun'ohop, ya nipattu' ay Hiya. 33Ya agguy'u inimmatunan di aatna, mu hi Apo Dios an nannag ay ha"in ta ibonyag'uy danum ya inalinan ha"in di, Waday tigom an nan Na'abuniyanan an Lennawan mun'ohop, ya wada han lala'in pumpattu'ana an Hiyay mangibonyag hinan Na'abuniyanan an Lennawa. Hiyah ne inalin Apo Dios ay ha"in. 34Ya tinnig'uh nen inalin Apo Dios, at ihtigua' an Hiyay Imbaluyna." 35Unat goh nabiggat ya wah di goh da John ya nan duwah nan intudtuduwana. 36Ya tinnig John hi Jesus an mundaldallanan, ya inalinay, "Daya din paddungnay Uyaw an Kalnilun Me'nong ay Apo Dios!" 37Ya unat goh dengngol din duwan intudtuduwan John henen inalina ya tinaynanda hiya ta nitnuddan Jesus. 38Ya nunhiggung hi Jesus, ya tinnigna didan mangunud, ya inalinay, "Anaad ta mangunud ayu?" Ya inaliday, "Apu, hay wadan di nunhituwam?" 39Ya inalinan diday, "Umuy tu'u ta tigonyu." At nitnuddan Hiya ta immuyda tinnig di nunhituwana. Ya ni'hinadan Hiyah din nete"ah nahoyang an alas dyis ta nangamung un hemmelong. 40Ya hay ngadan di ohah nan nangngol hi inalin John an nitnud ay Jesus ya hi Andrew an agin Simon Peter. 41Ya nundapuh hi Andrew an umuy manganap ay Simon an agina. Ya unat goh inah'upana ya inalinay, "Tinnigmi mahkay han Alin Pento' Apo Dios an mumpapto' hinan tatagun hi Kristu!" 42At initnud Andrew hi Simon ta iyuynah wadan Jesus. Ya tinnig Jesus hi Simon, ya inalinay, "Hay ngadanmu ya hi Simon an imbaluy John, mu ngadna' he"ah Cephas hinan hapit an Aramaic unu Peter hinan hapit di iGreece." 43Hidin nabiggat ya ninomnom Jesus an umuy hinan Provinciad Galilee. Ya inah'upanah Philip, ya inalinay, "Mitnud'an Ha"in." 44(Ma"innila an hi Philip ya iBethsaida an hiyah ne goh di babluy da Andrew ay Peter). 45Ya immuy hi Philip an manganap ay Nathanael. Ya unat goh inah'upana ya inalinay, "Tinnigmih nen tagun Pento' Apo Dios hi mumpapto' an hiyah ne din intudo' Moses hinan liblun nitud'an di Uldin, ya hiyah ne goh din intudo' nan numbino'ob'on an propetah din penghana! Ya hay ngadana ya hi Jesus an nalpud Nazareth an imbaluy Joseph!" 46Ya inalin Nathanael di, "Undan udot mabalin hi un way malpud Nazareth hi umat hinah tagun maphod?" Ya inalin Philip di, "Umuyta ta tigom!" 47Ya unat goh tinnig Jesus hi Nathanael an umatam ay Hiya ya inalinay, "Na'uy han nahamad an Hudyun agguy nunlayah!" 48Ya inalin Nathanael ay Hiyay, "Goh udot ta inilaa'?" Ya inalin Jesus di, "Inamang da'ah nan puun di ayiw an fig ya un da'a itnud ay Philip." 49Ya inalin Nathanael di, "Apu, immannung an He"ay Imbaluy Apo Dios, ya He"a goh di Alin di Hudyu!" 50Ya inalin Jesus ay hiyay, "Manu ay kinulugmu ya nan nangalya' hi tinnig da'ah nan puun di ayiw an fig. Mu waday tigonyuh awnih iyal'allanan umipanoh'a ya un heten na'at ay he"ad ugwan." 51Ya inalin goh Jesus ay diday, "Donglonyu tun hapito' ti makulug an tigonyun mibughul ad abuniyan, ya mumbinangngadanda nan a'anghel Apo Dios an umalin Ha"in an Imbaluy di Tagu!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\